عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 10 ـ

اين تصويب‌نامه از تاريخ 1375.1.1 قابل اجراست و موارد مغاير در آيين‌نامه استخدامي شركت لغو مي‌شود.