عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 9 ـ

در صورتي كه حقوق و مزاياي مستخدمان شركت با اجراي اين تصويب‌نامه از حقوق و مزاياي آنان قبل از تاريخ 1371.1.1 كه طبق مقررات قانوني‌دريافت مي‌كرده‌اند كمتر شود، مابه‌التفاوت تحت عنوان تفاوت تطبيق به آنان قابل پرداخت است و هر گونه افزايش بعدي ناشي از ارتقاي گروه، افزايش سنواتي‌و فوق‌العاده شغل تا استهلاك كامل از مابه‌التفاوت ياد شده كسر مي‌شود.