عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

فصل اول ـ در كليات

ماده1207ـ اشخاص‎ذيل محجور و از تصرف‎در اموال و حقوق مالي خود ممنوع هستند: 1ـ صغار. [...ادامه]

ماده1208ـ غير رشيد كسي است كه تصرفات او در اموال و حقوق مالي خود عقلائي [...ادامه]

ماده1209ـ به‏ موجب ماده 31 قانون اصلاح موادي از قانون مدني مصوب 14/8/1370 حذف شده [...ادامه]

ماده1210 (اصلاحي مصوب 14/8/1370)ـ هيچ كس را نمي‏توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد [...ادامه]

ماده1211ـ جنون به هر درجه كه باشد موجب حجر است.

ماده1212ـ اعمال و اقوال صغير تا حدي كه مربوط به اموال و حقوق مالي او باشد باطل [...ادامه]

ماده1213ـ مجنون دائمي مطلقاً و مجنون ادواري در حال جنون نمي‏تواند هيچ تصرفي در اموال و حقوق [...ادامه]

ماده1214ـ معاملات و تصرفات غيررشيد در اموال خود نافذ نيست مگر با اجازه ولي يا قيم او [...ادامه]

ماده1215ـ هرگاه كسي مالي را به تصرف صغير غيرمميز و يا مجنون بدهد صغير يا مجنون مسؤول [...ادامه]

ماده1216ـ هرگاه صغير يا مجنون يا غير رشيد باعث ضرر غير شود ضامن است.

ماده1217ـ اداره اموال صغار و مجانين و اشخاص غير رشيد به عهده ولي يا قيّم آنان است [...ادامه]