عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • یادداشت:از ماده 1207 تا ماده 1256 در تاريخ اول مهر ماه و از ماده 125 تا ماده 1283 در تاريخ 7/13 و از ماده 1284 تا ماده 1335 در تاريخ 1314/8/8 (دوره دهم) به تصويب رسيده است.

كتاب دهم ـ در حجر و قيمومت