عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • یادداشت:از ماده 1 تا 955 در تاريخ 1370/2/18 در دوره ششم قانونگذاري بر حسب ماده واحده اجازه اجرا داده شد. از ماده 956 تا 1206 سال هاي 1313 و 1314 در دوره نهم قانونگذاري و از ماده 1207 تا 1335 در دوره دهم قانونگذاري تصويب شده است.

قانون مدني مصوب 1307/2/18 با اصلاحات و الحاقات بعدي