عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

مجموعه تنقيح شده قوانين و مقررات

قانون مدني مصوب 18/2/1307 با اصلاحات و الحاقات بعدي

قانون مسؤوليت مدني مصوب 7/2/1339 كميسيون مشترك خاص دو مجلس

قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 11/10/1348 با اصلاحات بعدي

‌قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي مصوب 6/10/1352

قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي مصوب 4/10/1379

قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان خودرو مصوب 23/3/1386

آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از مصرف‌كنندگان خودرو مصوب 22/1/1395 هيأت وزيران

قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان مصوب 15/7/1388 با اصلاحات بعدي

آيين‌نامه اجرايي ماده (6) قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان مصوب 10/07/1390 وزيران عضو كميسيون لوايح و تأييد 28/12/1390 رييس‌جمهور

آيين‌نامه اجرايي ماده (7) قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان مصوب 10/2/1391 هيأت وزيران

آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان مصوب 17/7/1390 هيأت وزيران

قانون تعيين حدود مسؤوليت شركت‌هاي هواپيمايي ايراني مصوب 11/5/1391

قانون اجازه رعايت احوال شخصيّه ايرانيان غيرشيعه در محاكم(مصوب 31/4/1312 کميسيون قوانين عدليه)مصوّب 10/5/1312

آئين‌نامه احوال شخصيه زرتشتيان ايران مورد تأييد انجمن موبدان تهران (مرجع ديني زرتشتيان) و انجمن‌ها و نهادهاي زرتشتي سراسر كشور به تاريخ 27/12/1386(با لحاظ پيشنهادهاي اصلاحي اداره کل حقوقي قوه قضائيه)

مقرّرات احوال شخصيه مسيحيان پروتستان ايران مورد تأييد كشيشان و هيأت‌هاي مديره كليساهاي پروتستان ايران بتاريخ 3/7/1387 برابر با 24سپتامبر 2008 ميلادي (با لحاظ [...ادامه]

قانون راجع به رشد متعاملين مصوّب 13/6/1313

قانون ثبت احوال مصوب 16/4/1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي

آيين‏ نامه اجرائي ماده 35 اصلاحي قانون ثبت احوال مصوب 18/10/1363 مصوب 2/5/1364 هيأت وزيران با اصلاحات بعدي

آيين‏ نامه طرز رسيدگي هيأت‏هاي حل اختلاف مصوب 16/8/1356 هيأت وزيران

از آيين‏ نامه رويه شناسايي مشكوك‏ التابعين و مدعيان تابعيت ايران مصوب 3/6/1382 وزراي عضو شوراي هماهنگي اجرائي اتباع بيگانه

از قانون دريايي ايران مصوب 29/6/1343 كميسيون مشترك مجلسين با اصلاحات و الحاقات بعدي

قانون پيوند اعضاء بيماران فوت شده يا بيماراني كه مرگ مغزي آنان مسلم است مصوب 17/1/1379

آيين‏ نامه اجرائي قانون پيوند اعضاء بيماران فوت شده يا بيماراني كه مرگ مغزي آنان مسلم است مصوب 25/2/1381 هيأت وزيران با اصلاحات بعدي

قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي و جلوگيري از تزلزل آنها مصوب 2/11/1367

قانون لغو «قانون انگشت‏ نگاري عمومي مصوب 27/2/1362» مصوب 7/3/1368

قانون رسيدگي به دعاوي مطروحه راجع به احوال شخصيّه و تعليمات ديني ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي مصوّب 3/4/1372 مجمع تشخيص مصلحت نظام

قانون الزام اختصاص شماره ملي و كدپستي براي كليه اتباع ايراني مصوب 17/2/1376

قانون حمايت خانواده مصوب 1/12/1391

آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت خانواده مصوب 27/11/1393 رئيس قوه‌قضائيه در اجراي مواد (57)، (41)، (21) و (17) قانون حمايت خانواده مصوب 1/12/1391 مجلس شوراي اسلامي [...ادامه]

از قانون حمايت خانواده مصوّب 15/11/1353

از قانون اصلاح مقرّرات مربوط به طلاق مصوّب 21/12/1370 مجلس شوراي اسلامي و 28/8/1371 مجمع تشخيص مصلحت نظام ونظريّه تفسيري مصوّب 3/6/1373 مجمع مذكورماده واحده ـ ... ...

قانون نحوه اهداء جنين به زوجين نابارور مصوب 29/4/1382

آيين‏ نامه اجرايي قانون نحوه اهداء جنين به زوجين نابارورمصوب 19/12/1383 هيات وزيران

قانون حمايت از كودكان و نوجوانان بي سرپرست و بدسرپرست مصوب 31/6/1392

آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از كودكان و نوجوانان بي سرپرست و بدسرپرست مصوب 14/4/1394 هيأت وزيران

آيين‌نامه اجرايي ماده (22) قانون حمايت از كودكان و نوجوانان بي‌سرپرست و بدسرپرست مصوب 14/4/1394

قانون تملک آپارتمان‌ها مصوّب 16/12/1343 با الحاقات و اصلاحات بعدي

آيين‏ نامه اجرائي قانون تملك آپارتمان‏ها مصوّب 8/2/1347 هيأت وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي

قانون نحوه استفاده از خانه‏ هاي سازماني مصوّب 16/3/1346

از آيين‏ نامه مربوط به شرائط و طرز استفاده از خانه‏هاي سازماني مصوّب 19/10/1363 هيأت وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي

قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 2/5/1356 با اصلاحات بعدي

لايحه قانوني نحوه تخليه ساختمان‏ هاي استيجاري به ‏وسيله وزارتخانه‏ ها و شركت‏ ها و سازمان‏ هاي دولتي مصوّب 6/5/1358 شوراي انقلاب اسلامي ايران

لايحه قانوني واگذاري و تخليه اماكن و محل‏ ها در فرودگاه‏ هاي كشورمصوّب 2/7/1358 شوراي انقلاب اسلامي ايران

لايحه قانوني راجع به نحوه واگذاري اماكن و ميادين و غرفه‌ها به منظور ايجاد تسهيل در تهيه و توزيع ميوه و تره‌بار و فرآورده‌هاي كشاورزي مصوب 5/10/1358 شوراي انقلاب اسلامي ايران با اصلاحات و الحاقات بعدي

آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح «ماده واحده قانون نحوه واگذاري اماكن و ميادين و غرفه توزيع ميوه مصوب 5/10/1358» مصوب 1/11/1374 هيأت وزيران با الحاقات بعدي

لايحه قانوني احداث پايانه‌هاي مسافربري و ممنوعيت تردد اتومبيل‌هاي مسافربري برون شهري در داخل شهر تهران مصوب 9/2/1359 شوراي جمهوري اسلامي ايران با اصلاحات و الحاقات بعدي

آيين‌نامه اجرايي تبصره ماده (2) قانون اصلاح لايحه قانوني احداث پايانه‌هاي مسافربري برون شهري در داخل شهر تهران ـ مصوب 1372ـ مصوب 18/8/1382 هيأت وزيران با اصلاحات بعدي

لايحه قانوني راجع به مستثني شدن شهرداري تهران در مورد واگذاري قسمتي از پارك‌ها و ميادين و اموال عمومي اعمّ از عرصه و اعيان از شمول قانون مالك و مستأجر مصوّب 31/2/1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران

قانون مستنثي‌شدن شهرداري‌هاي كشور در واگذاري قسمتي از پارك ها و ميادين و اموال عمومي، اعم از عرصه و اعيان،از شمول قوانين مربوط به مالك و مستأجر مصوب 2/4/1389

قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 13/2/1362 با الحاقات بعدي

قانون الحاق يك ماده به قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 15/8/1365

قانون نحوه تخليه خانه ‏هاي سازماني نيروهاي مسلّح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلّح و نيروهاي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوّب 6/5/1372

مصوّبه مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص حق كسب يا پيشه يا تجارت مورّخ 25/10/1369

قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 26/5/1376

آيين‏ نامه اجرائي «قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 26/5/1376» مصوّب 19/2/1378 هيأت وزيران با اصلاحات بعدي

قانون واگذاري امتياز سرقفلي و مشاركت غُرَف وفروشگاه‏ هاي پايانه هاي عمومي بار و مسافر و مجتمع‏ هاي خدمات رفاهي بين‏ راهي مصوّب 5/7/1377

قانون مربوط به واگذاري منافع و تخليه اماكن غرف و دكه ‏هاي واقع در مراكز اقامتي و مراكز سياحتي و تفريحي تحت نظارت و سرپرستي بنياد مستضعفان و جانبازان و بنياد شهيد انقلاب‎اسلامي سازمان ايرانگردي و جهانگردي و نيروهاي مسلّح مصوّب 3/12/1378

مواد معتبر از قانون تصديق انحصار وراثت مصوب 14 و 26/7/1309 با اصلاحات بعدي

قانون راجع‏به اموال بلاصاحب مصوّب 16/2/1313

قانون امور حسبي مصوّب 2/4/1319 با اصلاحات بعدي

آيين‏نامه راجع‏به مادتين 279 و 288 قانون امور حسبي مصوّب 1322 وزارت دادگستري

آيين‏نامه ماده 299 قانون امور حسبي مصوّب 1322 وزارت دادگستري

از آيين‏نامه شماره 294/12958 مورّخ 1/4/1326 مربوط به دستمزد مدير تصفيه يا مدير تركه مصوّب 1326 وزارت دادگستري با اصلاحات بعدي نظر به مواد 377 و 378 قانون امورحسبي مواد زير به تصويب مي‏رسد:

از قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدي (راجع‏به درخواست گواهي انحصار وراثت)

از قانون تأسيس سازمان جمع‏ آوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن مصوّب 24/10/1370

قانون اعتبار گواهي بنياد شهيد انقلاب اسلامي در خصوص صدور حكم موت فرضي غائبان مفقودالاثر انقلاب اسلامي و دفاع مقدس در محاكم صالح مصوّب 20/1/1376

قانون واگذاري قيمومت محجوران تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور به سازمان مذكور تا زمان تعيين قيّم توسط دادگاه صالح مصوّب 29/4/1376

از قانون جامع حمايت از حقوق معلولان مصوب 16/2/1383

آيين‏نامه اجرائي ماده (13) قانون جامع حمايت از حقوق معلولان مصوب 27/10/1383 هيأت وزيران

از قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران مصوب 3/4/1386 كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي و 2/10/1391 مجمع تشخيص مصلحت نظام با اصلاحات بعدي

قانون تجارت مصوب 13/2/1311 (كميسيون قوانين عدليه) با اصلاحات بعدي

لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 كميسيون مشترك خاص مجلسين

نظامنامه مواد 440، 441، 442، 457، 462، 467 و 510 قانون تجارت در خصوص تصفيه امور ورشكستگان شماره 7068 مورخ 16/3/1311 وزارت عدليه نظر به مواد 440ـ441ـ442ـ457 ـ462ـ 467 و 510 قانون تجارت، وزارت عدليه مقرّر مي‏دارد:

قانون راجع به دلالان مصوب 8/12/1317 با اصلاحات بعدي

آيين‌نامه مواد 3 و 11 قانون دلالان مصوب 21/5/1319 هيأت و‌زيران با اصلاحات بعدي

آيين‌نامه دلالان معاملات ملكي مصوب 1319 و‌زارت دادگستري با اصلاحات نظر به ماده 12 قانون دلالان مصوب 8 اسفند ماه 1317 و ماده دو‌م تصويبنامه شماره [...ادامه]

از قانون صدور چك مصوب 16/4/1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي

قانون استفساريه «تبصره‎الحاقي به‎ماده (2) قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 10/3/1376 مجمع‎تشخيص مصلحت نظام» مصوب 21/9/1377 مجمع تشخيص مصلحت نظام

آيين‌نامه تعيين ضوابط و مقررات مربوط به محروميت اشخاص از افتتاح حساب جاري و چگونگي پاسخ استعلام بانك‌ها مصوب 25/8/1373 هيأت‌وزيران

قانون تجارت الكترونيكي مصوب 17/10/1382

آيين‌نامه اجرايي ماده (32) قانون تجارت الكترونيكي مصوب 1382 مصوب 11/6/1386 هيأت وزيران

تصويب‏نامه راجع به موارد فقدان حق انصراف مصرف‏ كننده به علت شرائط خاص كالا و خدمات به شرح مندرج در بند «د» ماده 38 قانون تجارت الكترونيكي مصوب 9/10/1383 هيأت وزيران با اصلاحات بعدي

آيين‎نامه اجرايي ماده (48) قانون تجارت الكترونيكي مصوب 2/5/1384 هيأت وزيران

قانون شرکت‌هاي تعاوني مصوب 16/3/1350 با اصلاحات و الحاقات بعدي

قانون استفساريه در خصوص تأثير ماده173 قانون ماليات‌هاي مستقيم برماده 111 قانون شركت‌هاي تعاو‌ني مصوب 29/2/1372

قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 13/6/1370 با اصلاحات و الحاقات بعدي

آيين‌نامه اجرايي «قانون بخش تعاو‌ني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران» مصوب 14/5/1371 هيأت و‌زيران با اصلاحات و الحاقات بعدي

آيين‌نامه نحوه تشكيل مجامع عمومي (موضوع تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاوني) مصوب 9/3/1387 وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي

دستورالعمل تشکيل مجامع عمومي دو مرحله‌اي (موضوع تبصره 2 ماده 33 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران)مصوب 9/3/1387 وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي

آيين‌نامه داوري در بخش تعاون شماره 43150/1 مورخ 22/6/1389 وزارت تعاون

قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 8/11/1386 مجلس شوراي اسلامي و 25/3/1387 مجمع تشخيص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدي

قانون تفسير درخصوص مواد (63) و (64) قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي (مصوب 15/10/1392)

قانون تفسير نحوه اجراء ماده (35) «قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم و اجراء سياست‌هاي کلي اصل (44) قانون اساسي مصوب 1386» مصوب 31/5/1389

قانون تعاوني نمودن توليد و يكپارچه شدن اراضي مصوب 6/12/1349 مجلس شوراي ملي و 24/12/1349 مجلس سنا با اصلاحات و الحاقات بعدي

قانون حمايت از شركت‌ها و مؤسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوري‌ها و اختراعات مصوب 5/8/1389 با اصلاحات و الحاقات بعدي

آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از شركت‌ها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري‌سازي نوآوري‌ها و اختراعات مصوب 21/8/1391 هيأت وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي

قانون تأسيس شركت‌هاي تعاوني توسعه و عمران شهرستاني مصوب 28/9/1389

اساسنامه نمونه شركت‌هاي تعاوني توسعه و عمران شهرستاني مصوب 26/1/1391 هيأت وزيران

قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب 24/4/1318 با اصلاحات بعدي

آيين ‏نامه اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب 1318 وزير دادگستري اداره تصفيه امور ورشكستگينظر به ماده 60 قانون اداره تصفيه مواد زير را مقرّر مي‏دارد:

تصويب‏نامه شماره 1703 مورخ 15/2/1319 راجع به هزينه ورشكستگي مصوب 14/2/1319 هيأت وزيران با اصلاحات بعدي

تصويب‏نامه شماره 2449 مورخ 19/4/1319 راجع به تمركز درآمدهاي صندوق «الف» و «ب» در اداره كل تصفيه امور ورشكستگي مصوب 17/4/1319 هيأت‎وزيران نظر به اين‏كه ضمن قانون تصفيه مقرّراتي براي تمركز درآمدهاي دو صندوق «الف» و «ب» پيش‏بيني [...ادامه]

آيين ‏نامه ماده 57 قانون تصفيه امور ورشكستگي راجع به درآمد صندوق «الف» و «ب» شماره 13049 مورخ 16/5/1319 با اصلاحات بعدي درآمد صندوق (الف) نظر به ماده 57 قانون تصفيه امور ورشكستگي مصوب 24/4/1318 مواد زير را مقرر [...ادامه]

آيين‏ نامه ماده 57 قانون تصفيه امور ورشكستگي شماره 13049 مورّخ 16/5/1319 با اصلاحات بعدي درآمد صندوق (ب) نظر به ماده (57) قانون تصفيه امور ورشكستگي مصوب 24 تير ماه 1318 مواد زير را [...ادامه]

از قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‏ گري (مقرّرات ورشكستگي و تصفيه امور مؤسسات بيمه) مصوب 30/3/1350

از قانون پولي و بانكي كشور (مقرّرات ورشكستگي و تصفيه امور بانك‌ها) مصوب 7/4/1351

از قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مصوب 16/11/1390

قانون راجع به ثبت شركت‌ها مصوب 2/3/1310 با اصلاحات بعدي

اصلاحيه «طرح اصلاحي آيين‌نامه ثبت شرکت‌ها مصوب1340» مصوب 24/2/1386 رئيس قوه قضائيه

قانون اجازه ثبت شعبه يا نمايندگي شركت‌هاي خارجي مصوب 21/8/1376

آيين‎نامه اجرايي قانون اجازه ثبت شعبه يا نمايندگي شرکت‎هاي خارجي مصوب 11/1/1378 هيأت وزيران

قانون ثبت اختراعات‌، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري صوب 7/8/1386 کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي

آيين‌نامه اجرايي قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري مصوب 1/11/1387 رئيس قوه قضائيه با اصلاحات و الحاقات بعدي

از قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون تأسيس سازمان جهاني مالكيت معنوي مصوب 4/7/1380 ‌كنوانسيون تأسيس سازمان جهاني مالكيت معنوي امضاء‌شده در استكهلم به تاريخ چهاردهم جولاي [...ادامه]

از قانون‌ الحاق‌ دولت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ به‌ موافقتنامه‌ مادريد راجع‌ به‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ علائم‌ و پروتكل‌ مربوط‌ به‌ آن مصوب 28/5/1382 از موافقتنامه مادريد راجع به ثبت بين‌المللي علائم مصوب‌ 25/1/1270 (14 آوريل‌ 1891) با اصلاحات بعدي [...ادامه]

قانون حمايت از نشانه‌هاي جغرافيائي مصوب 7/11/1383

قانون ثبت اسناد و املاك كشورمصوب 26/12/1310 (كميسيون قوانين عدليه) با اصلاحات و الحاقات بعدي

از قانون اصلاح مواد 1، 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك كشور مصوب 31/4/1365 و الحاق موادي به آن مصوب 21/6/1370

قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمي مصوب 27/6/1322

لايحه قانوني راجع‏ به اشتباهات ثبتي و اسناد مالكيت معارض مصوب 5/10/1333 كميسيون‌هاي مشترك دو مجلس، با اصلاحات بعدي

«فهرست اشتباهات ثبتي» موضوع رأي مورخ 6/11/1333 هيأت نظارت نظر به اختيار حاصله از ماده (2) لايحه قانوني مصوب 5/10/1333 كميسيون مشترك مجلسين سنا و [...ادامه]

آيين ‏نامه قانون ثبت املاك مصوب 1317[ ] وزير دادگستري با اصلاحات و الحاقات بعدي

آيين‏ نامه اجرايي ماده (120) قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1325 وزير دادگستري وزير دادگستري نظر به ماده (120) قانون ثبت اسناد و املاك براي وصول حق‏الثبت املاك مقرر [...ادامه]

آيين ‏نامه استملاك اتباع خارجه مصوب 1328 هيأت وزيران

آيين‏ نامه چگونگي تملك اموال غيرمنقول توسط اتباع خارجي غيرمقيم در جمهوري اسلامي ايران مصوب 19/9/1374 هيأت وزيران

آيين ‏نامه هيأت تشخيص موضوع ماده 145 قانون ثبت مصوب 15/9/1352 وزراي دادگستري و تعاون و امور روستاها با اصلاحات و الحاقات بعدي نظر به ماده (145) الحاقي به قانون ثبت مصوب 18 [...ادامه]

آيين‏ نامه اجرايي قانون رسيدگي اسناد مالكيت معارض و هيأت نظارت و شوراي عالي مصوب 16/2/1352 وزير دادگستري نظر به تبصره 2، از ماده 25 اصلاحي و تبصره 2 ماده 144 و ماده 157 [...ادامه]

قانون معافيت ادارات دولتي از پرداخت حق‏ الثبت و نيم ‏عشر اجرايي مصوب 10/5/1334 کميسيون‌هاي مشترک مجلسين

قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب 22/8/1357

آيين‏ نامه «قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب آذر ماه سال 1357»مصوب 20/2/1358 وزير دادگستري

قانون نحوه صدور اسناد مالكيت املاكي كه اسناد ثبتي آنها در اثر جنگ يا حوادث غيرمترقبه‏ اي مانند زلزله، سيل و آتش‏ سوزي از بين رفته‏ اند مصوب 28/11/1369 مجلس شوراي اسلامي و 17/2/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام

آيين‏ نامه اجرايي قانون نحوه صدور اسناد مالكيت املاكي كه اسناد ثبتي آنها در اثر جنگ يا حوادث غيرمترقبه ‏اي مانند زلزله، سيل و آتش‏ سوزي از بين رفته ‏اندمصوب 17/7/1370 هيأت وزيران با اصلاحات بعدي

قانون تعيين تكليف پرونده‏ هاي معترضي ثبتي كه فاقد سابقه بوده و يا اعتراض آنها در مراجع قضايي از بين رفته است مصوب 25/2/1373

از قانون دفتر اسناد رسمي مصوب 15/3/1316 بااصلاحات بعدي

آيين ‏نامه دفاتر اسناد رسمي مصوب 14/2/1317 وزارت عدليه وزارت عدليه نظر به ماده 47 قانون دفتراسناد رسمي مصوب 15 خردادماه 1316 مقرر مي‏دارد: [...ادامه]

قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 25/4/1354 با اصلاحات بعدي

قانون تفسير ماده (42) قانون دفاتر اسنادرسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 25/4/1354 مصوب 6/3/1375

قانون اصلاح پاره ‏اي از مواد «قانون دفاتر اسناد رسمي وكانون سردفتران و دفترياران مصوب 25/4/1354»مصوب 25/4/1354

قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مصوب 24/5/1385

آيين‌نامه اجرايي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مصوب30/10/1386 هيأت‎وزيران با اصلاحات بعدي

آيين ‏نامه اصلاحي ماده 61 «قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب تيرماه 1354»مصوب 27/2/1379 رئيس قوّه‏قضائيه

آيين ‏نامه بندهاي 4 ماده 6 و تبصره 2 ماده 6 و مواد 14، 17، 19، 20، 24، 28، 37 و 53 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 17/10/1354 وزارت دادگستري با اصلاحات و الحاقات بعدي

نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق مصوب 17/7/1310 وزارت عدليه با اصلاحات بعدي

نظامنامه ماده (2) قانون ازدواج ـ شماره 23434 مورخ 4/8/1310 وزارت عدليه درتعقيب نظامنامه مهرماه 1310 نظر به مدلول ماده 2 قانون ثبت ازدواج و طلاق مصوب 23 مرداد 1310 و در [...ادامه]

آيين‏ نامه متحدالشكل شدن ثبت ازدواج و طلاق مصوب مرداد ماه 1311 وزارت عدليه 1ـ در هر حوزه‏اي كه از طرف وزارت عدليه برطبق ماده اول قانون ازدواج اعلام شده [...ادامه]

آيين ‏نامه ماده اول قانون ازدواج شماره 9868 مورخ 19/4/1312 مصوب وزارت عدليهوزير عدليه نظر به ماده اول قانون ازدواج مقرر مي‏دارد:

نظامنامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق مصوب 10/8/1378 رئيس قوّه ‏قضائيه با اصلاحات و الحاقات بعدي

آيين ‏نامه اجراء مفاد اسناد رسمي لازم‏ الاجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي مصوب 11/6/1387 رييس قوة قضائيه با اصلاحات بعدي

قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان‌هاي فاقد سند رسمي مصوب 20/9/1390

آيين‌نامه اجرايي قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان‌هاي فاقد سند رسمي مصوب 25/04/1391 در اجراي تكاليف مقرر در مواد 15 و 17 و 18 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي [...ادامه]

قانون جامع حدنگار (كاداستر) كشورمصوب 12/11/1393

آيين‌نامه اجرايي قانون جامع حدنگار (كاداستر) كشورمصوب 22/1/1395 رييس قوه قضائيه

قانون تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 22/9/1390 مجلس شوراي اسلامي و 25/3/1392 مجمع تشخيص مصلحت نظام

آيين‌نامه اداره جلسات هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري مصوب 4/11/1393 رييس قوه قضائيه در اجراي ماده 96 قانون تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري، مصوب 1392 «آيين‌نامه اداره جلسات [...ادامه]

قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 19/7/1360 با اصلاحات و الحاقات بعدي

آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 1360 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن مصوب 15/1/1388 رئيس قوه قضائيه در اجراي ماده14 قانون تشكيل سازمان بازرسي [...ادامه]

ماده الحاقي به آيين‏نامه اجرائي قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 29/10/1381 رئيس قوة‎قضائيه كليه افرادي كه جهت انجام امر بازرسي با سازمان بازرسي كل كشور همكاري مي‏نمايند، موظف به [...ادامه]

دستورالعمل در رابطه با نحوه، ترتيب و كيفيت بازرسي دستگاه‌هامصوب 24/4/1382 رئيس قوّه‏قضائيه

قانون وکالت مصوب 25/11/1315 با اصلاحات و الحاقات بعدي

از نظامنامه قانون وكالت مصوب 19/3/1316 وزير عدليه

آيين‏نامه راجع به دفتر راهنمايي كانون وكلاءمصوب1317 وزارت عدليه نظر به اين‏كه بين مراجعه‏كنندگان به عدليه و يا اداره ثبت اسناد و املاك اشخاصي يافت [...ادامه]

لايحه قانوني استقلال كانون وكلاء دادگستري مصوب 5/12/1333 کميسيونهاي مشترک مجلسين با اصلاحات بعدي

آيين‏نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاء دادگستري مصوب آذر ماه 1334 وزير دادگستري با اصلاحات بعدي

اصلاح «آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 1334»مصوب 27/3/1388 رييس قوه قضائيه

آيين‏نامه صدور جواز وكالت اتفاقي مصوب 3/3/1378 رئيس قوّه‏قضائيه با اصلاحات بعدي در اجراء ماده 2 قانون وكالت مصوب سال 1315 و به تجويز ماده 22 لايحه استقلال [...ادامه]

از قانون تشكيل صندوق تعاون وكلاء و تأمين هزينه‏هاي كانون وكلاء دادگستري مصوب 31/3/1350 با اصلاحات بعدي

آيين‏نامه مربوط به تعيين ميزان و طرز وصول حق عضويت سالانه وكلاء دادگستري مصوب 30/12/1350 وزير دادگستري با اصلاحات بعدي

از قانون بودجه سال 1339 كل كشورمصوب 19/12/1338

قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق‏الوكاله‏هاي وصولي به نمايندگان قضائي و كارمندان مؤثر در پيشرفت دعاوي دولت مصوب 12/10/1344

تصويب‏نامه مربوط به انعقاد قرارداد جديد وكالت و مشاوره حقوقي و ياتمديد قراردادهاي قبلي و تعيين ميزان حق‏الوكاله و حق‏المشاوره مؤسسات وشركت‌هاي دولتي و سازمان‏هاي مشمول مقررات عمومي مصوب 7/8/1376 هيأت وزيران انعقاد قرارداد جديد وكالت و مشاوره حقوقي و يا تمديد قراردادهاي قبلي و تعيين ميزان حق‏الوكاله [...ادامه]

از قانون اجازه وكالت دادگستري به افسران قضائي ليسانسيه حقوق بازنشسته نيروهاي مسلح مصوب 29/8/1351

قانون تشكيل صندوق حمايت وكلاء و كارگشايان دادگستري مصوب 29/10/1355 با اصلاحات بعدي

اساسنامه صندوق حمايت وكلاء و كارگشايان دادگستري مصوب 9/3/1357 شوراي‏عالي تأمين اجتماعي

آيين‌نامه اجرايي ماده (8) قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري مصوب 5/12/1377 هيأت وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي

آيين‏نامه اصلاح آيين‎نامه اجرائي «ماده 10 قانون تشكيل صندوق حمايت وكلاء و كارگشايان دادگستري مصوب 29 دي ماه 1355» مصوب 12/2/1388 رئيس قوّه‏قضائيه

قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب 17/1/1376

آيين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله، حق‌المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري و وكلاي موضوع ماده187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوري‌اسلامي ايران مصوب 27/4/1385 رئيس قوة قضائيه با توجه به ماده 19 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري و پيشنهاد كانون‌هاي وكلاي دادگستري [...ادامه]

از قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 3/12/1366 با اصلاحات بعدي

انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوي مصوب 11/10/1369 مجلس شوراي اسلامي و 11/7/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام

از قانون حمايت قضائي از بسيج مصوب 1/10/1371 با اصلاحات بعدي

از آيين‏نامه اجرائي قانون حمايت قضائي از بسيج مصوب 30/3/1372 فرماندهي معظم كل قوا

قانون استفاده بعضي از دستگاه‌ها از نماينده حقوقي در مراجع قضائي و معافيت بنياد شهيد انقلاب اسلامي و كميته امداد امام خميني (ره) از پرداخت هزينه دادرسي مصوب 7/3/1374 با اصلاحات بعدي

قانون حمايت قضائي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح مصوب 29/7/1376 با اصلاحات بعدي

آيين‏نامه اجرائي قانون حمايت قضائي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح مصوب 16/6/1379 هيأت وزيران با اصلاحات بعدي

از قانون برنامه سوّم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 با اصلاحات بعدي

آيين‏نامه اجرائي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 13/6/1381 رئيس قوّه‏قضائيه با اصلاحات و الحاقات [...ادامه]

دستورالعمل اجرايي تبصره ماده27 آيين‌نامه اجرايي ماده187 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 24/4/1386 رييس قوه‌قضاييه به منظور رسيدگي به تخلفات انتظامي وكلا و كارشناسان قوه‌قضاييه و اعمال مجازات‌هاي انتظامي دادسرا و [...ادامه]

قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 18/1/1381

آيين‏نامه اجرائي قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 7/2/1382 هيأت وزيران با اصلاحات بعدي

تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1/8/1392 رييس قوه قضائيه در اجراي ماده 29 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 18/1/1381 مجلس شوراي اسلامي و پيشنهاد [...ادامه]

قانون بيمه مصوب 7/2/1316

قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 20/2/1395

از آيين‌نامه شماره 35 درخصوص حداقل حق بيمه و ميزان تعهدات بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث و ميزان تعهد صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني مصوب 20/6/1374 شوراي عالي بيمه با اصلاحات و الحاقات بعدي

از طرح جامع رفع اطاله دادرسي دستورالعمل شماره 3 (امور كيفري)مصوب 30/8/1385 رييس قوه قضاييهضرورت انجام كارشناسي توسط افسران راهنمايي و رانندگي در پرونده‌هاي تصادفات

بخشنامه به رؤساي محترم كل دادگستري‌هاي سراسر كشورمصوب 29/6/1386 رييس قوه قضائيه موضوع: ابلاغ نمونه مكاتبات شماره 1 و 2 پيوست دستورالعمل تسريع در پرداخت خسارت جاني بيمه [...ادامه]

آيين‌نامه موضوع ماده 17 «قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي»مصوب 10/9/1387 رئيس قوه قضائيه

بخشنامه شماره 100/5031/9000 مورخ 8/2/1388 رئيس قوه‎قضائيه به‎رؤساي دادگستري‌هاي استان‌ها و دادستان‌هاي نظامي، عمومي و انقلاب سراسر كشور نظـر به ضـرورت دقت و بهـره‌گيري از ظرفـيت قـوانين و مقـررات مـربـوط به پـرداخت ديه به [...ادامه]

آيين‌نامه چگونگي اداره صندوق تامين خسارت‌هاي بدني مصوب 22/9/1388 وزراي عضو كميسيون اموراجتماعي و دولت الكترونيك هيأت دولت

بخشنامه شماره 29377/02/88 مورخ 11/6/1388 وزير دادگستري‌ درخصوص دريافت مدارك زيان ديدگان مشمول صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني توسط شعب بيمه ايران در سراسر كشور به‌منظور [...ادامه]

دستورالعمل تشكيل مجتمع‌ها و شعب تخصصي رسيدگي به ‌جرايم و تخلفات رانندگي مصوب 23/7/1387 رئيس قوه قضائيه

آيين‌نامه اجرايي ماده (19) قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 14/4/1388 وزراي عضو كميسيون لوايح هيأت دولت

مبناي زماني اجراي قانون اصلاح قانون بيمه شخص ثالث مصوب 14/11/1388 شوراي عالي بيمه 1ـ خسارت بدني پرونده هايي كه حوادث رانندگي آنها در تاريخ 20/6/1387 و بعد از آن [...ادامه]

دستورالعمل اجرايي ماده (14) قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 21/6/1389 وزراي عضو كميسيون اموراجتماعي و دولت الكترونيك هيأت دولت

تعرفه حق بيمه و نحوه تقسيط و تخفيف در حق بيمه شخص ثالث مصوب 8/12/1389 وزراي عضو كميسيون اموراجتماعي و دولت الكترونيك هيأت دولت

آيين‌نامه‌هاي شماره 67 و 1/67 و 2/67 درخصوص آئين نامه اجرايي بند (ب) ماده (115) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 2/6/1390 شوراي عالي بيمه با اصلاحات و الحاقات بعدي شركت‌هاي بيمه موظفند همزمان با صدور بيمه‌نامه شخص ثالث، راننده وسيله نقليه مسبب حادثه را با [...ادامه]

اجراي ماده 16 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 22/2/1392 شوراي عالي بيمه نظر به اينكه مطابق ماده 16 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه [...ادامه]

از قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‏گري مصوب 30/3/1350 با اصلاحات بعدي

لايحه قانوني ملي شدن مؤسسات بيمه و مؤسسات اعتباري مصوب 1/8/1358 شوراي انقلاب اسلامي ايران

از قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشورمصوب 3/8/1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي

از قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)مصوب 4/12/1393

از قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15/10/1389 مجلس شوراي اسلامي و 25/10/1389 مجمع تشخيص مصلحت نظام

از قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354 با اصلاحات و الحاقات بعدي

قانون تفسير شمول ماده (36) قانون تأمين اجتماعي به بيمه شدگان و رعايت آن توسط سازمان تأمين اجتماعي مصوب 18/11/1390

‌قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني مصوب 21/8/1352 با اصلاحات بعدي

قانون اصلاح ماده (5) «قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني مصوب آبان ماه 1352»مصوب 17/8/1379

قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني مصوب 9/8/1386

از قانون كار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدي

آيين‏ نامه طرز اجراء آراء قطعي هيأت‏ هاي تشخيص و حل‏ اختلاف موضوع ماده (166) قانون كار مصوب 12/3/1370 هيأت وزيران

آيين دادرسي كار مصوب 7/11/1391 وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با اصلاحات بعدي

از آيين‌نامه تفكيك وظايف ناشي از «قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به مقاوله‌نامه كار دريايي مصوب سازمان بين‌المللي كار ـ مصوب 1389»مصوب 17/3/1394 هيأت وزيران

آيين رسيدگي به شكايت بر روي كشت مصوب 4/5/1394 وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي

قانون معادن مصوب 27/2/1377 مجلس شوراي اسلامي و 23/3/1377 مجمع تشخيص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات [...ادامه]

قانون استفساريه ماده (29) قانون معادن مصوب 27/2/1377 مجلس شوراي اسلامي مصوب 18/2/1379

آيين‌نامه اجرايي قانون معادن مصوب 11/4/1392 وزيران عضو كارگروه توسعه بخش معدن و تأييد 8/4/1392 رئيس‌جمهور با اصلاحات بعدي

قانون توزيع عادلانه آب مصوب 16/12/1361 با اصلاحات و الحاقات بعدي

از قانون تشكيل شركت‌هاي آب و فاضلاب مصوب 11/10/1369 با اصلاحات بعدي

قانون تعيين تكليف چاه‌هاي آب فاقد پروانه بهره‌برداري مصوب 13/4/1389

آيين‌نامه اجرايي قانون تعيين تكليف چاه‌هاي آب فاقد پروانه بهره‌برداري مصوب 28/1/1390 هيأت وزيران

آيين‌نامه مربوط به بستر و حريم رو‌دخانه‌ها، انهار، مسيل‌ها، مرداب‌ها، بركه‌هاي طبيعي و شبكه‌هاي آبرساني، آبياري و زهكشي مصوب 11/8/1379 با اصلاحات بعدي

قانون راجع به قنوات مصوب 6/6/1309 با الحاقات بعدي

قانون تعيين حريم درياچه احداثي در پشت سدهامصوب 27/4/1344

از آيين‌نامه سازمان بنادر و دريانوردي مصوب 13/11/1348 کميسيون‌هاي دارايي مجلسين با الحاقات بعدي

از قانون شهرداري مصوب 11/4/1334 كميسيون مشترك مجلسين با اصلاحات و الحاقات بعدي

قانون تفسير بند «3» ماده واحده قانون الحاق يك بند و 3 تبصره به‏عنوان بند «3» به ماده 99 قانون شهرداري‏هامصوب 10/7/1373

از آيين‌نامه مالي شهرداري‌هامصوب 12/4/1346 كميسيون مشترك مجلسين با اصلاحات بعدي

از ‌آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران مصوب 25/1/1355 كميسيون مشترك مجلسين با اصلاحات بعدي

از ‌قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 22/12/1374

از آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 17/11/1375 هيأت وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي

از آيين‌نامه استفاده از اراضي، احداث بنا و تاسيسات در خارج از حريم شهرها و محدوده روستاهامصوب 10/2/1391 هيأت وزيران با اصلاحات بعدي

قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنهامصوب 14/10/1384

از قانون نحوه واگذاري مالكيت و اداره امور شهرك‌هاي صنعتي مصوب 31/2/1387

از قانون حمايت از احياء و بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده و ناكارآمد شهري مصوب 29/10/1389

لايحه قانوني تجديد قرارداد و اجاره املاك موقوفه و تجديد انتخاب متوليان و امناء و نظار اماکن متبرکه مذهبي و مساجدمصوّب 4/2/1358 شوراي انقلاب اسلامي ايران

تفسير قانوني مجلس شوراي اسلامي راجع به قانون تجديد قرارداد و اجاره املاك و اموال موقوفه و تجديد انتخاب متوليان و امناء و نظار اماكن متبركه مذهبي و مساجد مصوب 4/2/1358 مصوب 3/4/1361 چون در قانون مصوب شوراي انقلاب مورخه 4/2/1358 منظور جلوگيري از هرگونه تضييع حق در موقوفات [...ادامه]

آيين‏نامه اجرايي تبصره ماده يك «قانون (تجديد) قرارداد و اجاره املاك و اموال موقوفه و تجديد انتخاب متوليان اماكن متبركه مذهبي و مساجد مصوب 17/2/1358 هيأت وزيران

قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 2/10/1363 با الحاقات بعدي

قانون استفساريه تبصره ذيل ماده (9) «قانون تشكيلات و اختياراتسازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 1363»مصوب 28/2/1379

قانون استفساريه تبصره ذيل ماده (9) «قانون تشكيلات و اختياراتسازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 1363» مصوب 13/6/1379

آيين نامه اجرايي قانون تشكيلات واختيارات سازمان حج واوقاف و امور خيريه مصوب 10/2/1365 با اصلاحات و الحاقات بعدي

آيين‏نامه نحوه و ترتيب وصول پذيره و اهدايي مصوب 10/2/1365 هيأت وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي

از قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب 28/1/1363 با الحاقات بعدي

قانون استفساريه تبصره (5) الحاقي به ماده واحدهقانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب 19/9/1382

قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب25/11/1371

قانون تفسير «قانون ابطال اسناد و فروش رقبات،آب و اراضي موقوفه مصوب 1371» مصوب 11/5/1391

آيين‏نامه اجرائي قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب 3/2/1374 هيأت وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي

قانون اراضي مستحدث و ساحلي مصوب 29/4/1354

آيين‌نامه اجرايي تبصره (2) ماده (2) «قانون اراضي مستحدث و ساحلي» مصوب 1354 مصوب 28/11/1386 وزراي عضو كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست

لايحه قانوني راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاك مصوب 27/9/1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي

از قانون سازمان برق ايران مصوب 19/4/1346

حريم خطوط هوايي انتقال و توزيع نيروي برق مصوب 30/1/1394 هيأت وزيران

از قانون اساسنامه شرکت ملي نفت ايران مصوب 23/1/1395

قانون منع احداث بنا و ساختمان در طرفين خطوط لوله انتقال گاز مصوب 31/3/1350

لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‏هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 17/11/1358 شوراي انقلاب اسلامي ايران با اصلاحات و الحاقات بعدي

قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح‌هاي دولتي و شهرداري‌ها مصوب 29/8/1367 با اصلاحات بعدي

قانون تعيين حريم حفاظتي ـ امنيتي اماكن و تأسيسات كشور مصوب 19/5/1393

قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن مصوب 30/9/1365

قانون زمين شهري مصوب 22/6/1366 با اصلاحات بعدي

از قانون اساسنامه بنياد مسكن انقلاب اسلامي مصوب 17/9/1366

قانون ملي شدن جنگل‌هاي کشور مصوب 27/10/1341 هيأت وزيران

از قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع‌مصوب 25/5/1346 با اصلاحات و الحاقات بعدي

آيين‌نامه اجرائي ماده (33) اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب 22/6/1394 هيأت وزيران

از قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراء ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب 22/6/1367 با اصلاحات بعدي

از آيين‌نامه اصلاحي «آيين‌نامه اجرايي قانون تعيين تکليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع كشور» مصوب 1390 وزارت جهادکشاورزي

قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح‌هاي دولتي و شهرداري‌هامصوب 29/8/1367 با اصلاحات بعدي

قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداري‌هامصوب 28/8/1370

قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادهامصوب 15/12/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام

قانون تفسير «قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها مصوب 15/12/1370» مصوب 3/9/1373 مجمع تشخيص مصلحت نظام

قانون تفسير « قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها مصوب 15/12/1370» مصوب 25/12/1386 مجمع تشخيص مصلحت نظام

قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركت‌هاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي مصوب 6/5/1381

آيين‏نامه اجرائي قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركت‌هاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي مصوب 6/3/1383 با اصلاحات بعدي

از قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌هامصوب 31/3/1374 با اصلاحات و الحاقات بعدي

آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌هامصوب 2/3/1386 هيأت وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي

قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني، اقتصادي مصوب 25/1/1383 مجلس شوراي اسلامي و 21/11/1385 مجمع تشخيص مصلحت نظام

آيين‌نامه اجرايي «قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني و اقتصادي ـ مصوب 1385ـ»مصوب 20/2/1388 وزيران عضو کميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط‌زيست با اصلاحات بعدي

قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 23/4/1389 با اصلاحات و الحاقات بعدي

آيين‌نامه اجرايي ماده (18) قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 14/10/1390 هيأت‌وزيران

آيين‌نامه اجرايي ماده (33) قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 7/8/1391 هيأت وزيران

آيين‌نامه اجرايي بند (ب) ماده 12 قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 20/5/1392 هيأت وزيران هيأت وزيران در جلسه مورخ 20/5/1392 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي ماده (8) قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 10/10/1393 هيأت وزيران

آيين‌نامه اجرايي تبصره (2) اصلاحي ماده (9) قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي موضوع ماده (45) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير وارتقاي نظام مالي كشورمصوب 7/4/1394 هيأت وزيران

آيين‌نامه اجرايي تبصره (3) الحاقي ماده (9) قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي موضوع ماده (54) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشورمصوب 07/04/1394 هيأت وزيران

آيين‌نامه اجرايي صدور اسناد مالكيت اراضي كشاورزي مصوب 20/3/1386 وزراي عضو كميسيون لوايح هيأت دولت با اصلاحات بعدي

از قانون مواد الحاقي به آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب 12/2/1346

از آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب 3/5/1343 كميسيون مشترك مجلسين

از ‌قانون ترتيب رسيدگي و ختم پرونده‌هاي اصلاحات ارضي مصوب 23/4/1354 با اصلاحات بعدي

‌لايحه قانوني راجع به تكميل پاره‌اي از مواد قانون اصلاحات ارضي مصوب 13/2/1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي

از قانون اصلاحي قانون اصلاحات ارضي مصوب 19/10/1340

در خصوص ‌تعيين تكليف باقيمانده قراء، مزارع و املاك مشمول قانون اصلاحات ارضي ‌مصوب 2/3/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام

‌قانون صدور اسناد مالكيت اراضي مشمول اصلاحات ارضي در روستاها و شهرهاي مشمول مصوب 11/7/1372

‌آيين‌نامه اجرايي قانون صدور اسناد مالكيت اراضي مشمول اصلاحات ارضي درروستاها و شهرهاي مشمول مصوب 3/2/1374 هيأت وزيران

لايحه قانوني اصلاح «لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 25/6/1358»مصوب 26/1/1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي

آيين‌نامه اجرايي «لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 21/1/1359»مصوب 31/2/1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي با اصلاحات و الحاقات بعدي

قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 25/2/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي

قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 2/12/1388

آيين‌نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 20/8/1387 وزيران عضو كارگروه مسكن و تأييد 5/2/1388 رئيس جمهور با اصلاحات و الحاقات بعدي

آيين‌نامه اجرايي ماده (8) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 24/1/1388 وزيران عضو كارگروه مسكن و تأييد 5/2/1388 رئيس جمهور با اصلاحات بعدي

آيين‌نامه اجرايي قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن ـ مصوب 1388 مصوب وزيران عضو كارگروه مسكن و تأييد 21/4/1390 رئيس جمهور

قانون پيش‌فروش ساختمان مصوب 12/10/1389

آيين‌نامه اجرايي قانون پيش فروش ساختمان مصوب 7/3/1393 هيأت وزيران

دستورالعمل صدور مجوز انتشار آگهي پيش‌فروش ساختمان موضوع ماده 19 آئين‌نامه اجرايي قانون پيش‌فروش ساختمان به شماره 02/100/2819 مصوب 30/1/1394 وزارت راه و شهرسازي در اجراي ماده 19 آيين‌نامه اجرايي قانون پيش‌فروش ساختمان مصوب سال 1393، دستورالعمل صدور مجوز انتشار [...ادامه]

از قانون نوسازي و عمران شهر مصوب 1347 با اصلاحات و الحاقات بعدي

قانون حمايت از احياء، بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده و ناكارآمد شهري مصوب 12/10/1389

تصويب‌نامه درخصوص تعيين سند ملي راهبردي احياء بهسازي، نوسازي و توانمندسازي بافت‌هاي فرسوده و ناكارآمد شهري مصوب 16/6/1393 هيأت وزيران 1ـ سند ملي راهبردي احياء بهسازي، نوسازي و توانمندسازي بافت‌هاي فرسوده و ناكارآمد شهري در جهت [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي تبصره (2) ماده (7) قانون حمايت از احياء، بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده و ناكارآمد شهري مصوب 19/9/1393 هيأت وزيران

از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 12/9/1358 با اصلاحات 6/5/1368

قانون اختيارات و وظايف رييس قوه قضائيه مصوب 9/12/1371

قانون وظائف و اختيارات رئيس قوّه‏قضائيه مصوب 8/12/1378 با اصلاحات و الحاقات بعدي

از قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب 27/4/1307 با اصلاحات بعدي

از قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 15/4/1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي

از قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 21/1/1379

از قانون اصلاح قسمتي از قانون تشكيلات عدليه و استخدام قضات مصوب 6/10/1315 كميسيون قوانين عدليه

از قانون امور حسبي مصوب 2/4/1319 با اصلاحات و الحاقات بعدي

از قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/12/1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي

از قانون اصلاح قسمتي از اصول تشكيلات عدليه و استخدام قضات مصوب 6/10/1315

از سازمان و وظائف واحدهاي اداري وزارت دادگستري مصوب بهمن 1345 شوراي اداري ... ج- وظائف معاونت قضايي و واحدهاي تابعه 1- معاونت قضايي: ... [...ادامه]

از قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب 25/3/1356

آيين‌نامه كارگروه‌هاي مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه مصوب 25/2/1389 مصوب رئييس قوه قضائيه

قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشورمصوب 25/03/1389 با اصلاحات و الحاقات بعدي

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394 ـ 1390)مصوب 25/10/1389

از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 12/9/1358 با اصلاحات 6/5/1368

از قانون ثبت اسناد و املاك كشورمصوب 26/12/1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي

از قانون وكالت مصوب 25/11/1315 با اصلاحات و الحاقات بعدي

از قانون اصول تشكيلات دادگستري و استخدام قضات مصوب14/12/1333 کميسيون مشترک مجلسين با اصلاحات و الحاقات بعدي

قانون راجع به استخدام قضات و شرايط كارآموزي مصوب 19/2/1343 با اصلاحات بعدي

از قانون بودجه سال 1344 كل كشورمصوب 27/12/1343

از قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345 كميسيون خاص مشترك مجلسين با اصلاحات و الحاقات بعدي

قانون شرايط انتخاب قضات دادگستري مصوب 14/2/1361 با اصلاحات و الحاقات بعدي

از قانون انتخابات رياست جمهوري مصوب 5/4/1364 با اصلاحات بعدي

قانون تشخيص لزوم كارآموزي براي متقاضيان امر قضامصوب 9/4/1366

از قانون همه ‏پرسي در جمهوري اسلامي ايران مصوب 4/4/1368

از قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13/6/1370 با اصلاحات و الحاقات بعدي

از مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وكيل مصوب 11/7/1370

از قانون مجازات اسلامي مصوب 2/3/1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي

قانون نقل و انتقال دوره‌اي قضات مصوب 28/11/1375 با الحاقات بعدي

از قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 21/1/1379

از قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/7/1386 با اصلاحات و الحاقات بعدي

قانون ممنوعيت به ‌كارگيري بازنشستگان مصوب 20/2/1395

قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/7/1390

آيين‌نامه اجرايي قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 25/2/1392 رييس قوه قضائيه در اجراي ماده55 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/7/1392 مجلس شوراي اسلامي و بنا به [...ادامه]

از قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 4/12/1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي

آيين‌نامه پرداخت فوق‌العاده مخصوص قضايي ‌مصوب 28/3/1351كميسيون‌هاي دادگستري و امور استخدام مجلسين

آيين‌نامه فوق‌العاده شغل قضات مصوب 14/4/1370 هيأت وزيران ‌در اجراي تبصره (8) ماده (14) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 که در [...ادامه]

آيين‌نامه فوق‌العاده جذب دارندگان پايه‌هاي قضايي مصوب 1/11/1374 هيأت وزيران

آيين‌نامه پرداخت حق كشيك قضايي مصوب 28/3/1375 رييس قوه قضاييه

آيين‌نامه اجرايي قانون گزينش و استخدام قضات مصوب 31/1/1379 رييس قوه قضاييه با اصلاحات و الحاقات بعدي در اجراي ماده 3 قانون مربوط به استخدام قضات مصوب 19/2/1343 و اصلاحيه آن مصوب 27/12/1347 [...ادامه]

شيوه‌نامه اجرايي فصل دوم دستورالعمل شماره يك طرح جامع رفع اطاله دادرسي ـ مصوب 30/7/1384 ـ «تنظيم حدود اختيار وكلاء و كارشناسان در صلح و سازش»مصوب 20/7/1385 رئيس قوه‌قضائيه

دستورالعمل ساماندهي نظارت بر تردد مراجعين و ارتقاء رفتار سازماني در قوه‌ قضائيه مصوب 15/11/1384 رئيس قوه ‌قضائيه در راستاي اجرايي نمودن بند هشتم از سياست‌هاي كلي قضائي ابلاغي از سوي مقام معظـم رهبري [...ادامه]

دستورالعمل تأمين نيروهاي قضائي موردنياز مناطق محروم از بين كاركنان اداري واجد شرائط مصوب 30/8/1385 رئيس قوه‌قضائيه در اجراي مواد (3) و (8) قانون راجع به استخدام قضات و شرائط كارآموزي مصوب 19/2/1343 [...ادامه]

از قانون برنامه پنجساله پنجم (1394 ـ 1390) مصوب 25/10/1389 ماده 211 ـ ..... ح ـ به منظور افزايش سرعت و كارآيي در [...ادامه]

آيين‌نامه نحوه جذب، گزينش و كارآموزي داوطلبان تصدي امر قضاء و استخدام قضات مصوب 28/2/1392 رييس قوه قضائيه با استناد به بند 3 اصل 158 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، قانون استخدام قضات و [...ادامه]

آيين‌نامه نحوه بازرسي، نظارت و ارزشيابي رفتار و عملكرد قضات مصوب 8/3/1392 رييس قوه قضاييه

آيين‌نامه تعيين گروه‌هاي شغلي و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغيير مقام قضات مصوب 5/6/1393 رئيس قوه‌قضائيه با اصلاحات بعدي

بخشنامه شماره 4852/86/1 مورخ 28/4/1386 رئيس قوه‌قضائيه به كليه كاركنان قضائي و اداري قوه‌قضائيه پيرو بخشنامه شماره 10986/84/1ـ 28/8/1384 مبني بر ممنوعيت پذيرش مسؤوليت و اشتغال در مشاغل ديگر توسط [...ادامه]

دستورالعمل حفاظت از اسناد، اطلاعات و ادله پرونده‌هاي قضائي مصوب 21/8/1385 رئيس قوة قضائيه

قانون آيين دادرسي كيفري

تعرفه هزينه‌هاي اياب و ذهاب و حق‌الزحمه اشخاص مذكور در ماده 302 « قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 28/6/1378» مصوب 3/3/1379 رئيس قوه قضائيه

آيين‌نامه اجرائي تبصره ماده (297) قانون آيين ‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري) مصوب 14/6/1380 هيأت و‌زيران

آيين‌نامه نحوه اجراي احكام قصاص, رجم, قتل, صلب, اعدام و شلاق موضوع ماده 293 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 4/9/1382 رئيس قوه قضائيه

آيين‌نامه پرداخت حق كشيك قضائي مصوب 28/3/1375 رئيس قوه قضائيه

قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 15/4/1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي

قانون تفسير ماده (18) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي ‌عمومي و انقلاب مصوب 10/9/1387 مجلس شوراي اسلامي

آيين‌نامه اصلاحي «قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 15/4/1373 و اصلاحات بعدي» مصوب 9/11/1381 رئيس قوه قضائيه با استناد به قانون اصلاح پاره‌اي از مواد قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 28/7/1381 [...ادامه]

آيين‌نامه و دستورالعمل اجرائي ماده 18 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و مادتين 18 و 40 قانون ديوان عدالت اداري مصوب بهمن ماه 1385 شمسي مصوب 25/11/1385 رئيس قوه قضائيه

قانون تشكيل دادگاه‌هاي سيار مصوب 1/6/1366

دستورالعمل نحوه تشكيل و راه‌اندازي دادگاه‌هاي سيار مصوب 22/5/1387 رئيس قوه قضائيه در اجراي قانون تشكيل دادگاههاي سيار مصوب 10/6/1366 مجلس شوراي اسلامي و به منظور خدمت‌رساني بيشتر [...ادامه]

قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 18/4/1387

آيين‌نامه شوراهاي حل اختلاف مصوب 16/1/1388

قانون ممنوعيت به كارگيري اسامي, عناو‌ين و اصطلاحات بيگانه مصوب 14/9/1375

آيين‌نامه اجرائي قانون ممنوعيت به‌كارگيري اسامي, عناو‌ين و اصطلاحات بيگانه مصوب 19/12/1378 هيأت و‌زيران با اصلاحات بعدي

قانون تعيين تكليف هيأت منصفه مطبوعات مصوب 20/5/1387

قانون احترام به آزادي‌هاي مشرو‌ع و حفظ حقوق شهرو‌ندي مصوب 15/2/1383

دستورالعمل اجرائي بند 15 «قانون احترام به آزاديهاي مشرو‌ع و حفظ حقوق شهرو‌ندي مصوب 15/2/1383» مصوب 30/8/1383 رئيس قوه قضائيه

از قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب 25/3/1356

آيين‌نامه اجرائي مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب خرداد 1356 مصوب 5/3/1384 رئيس قوه قضائيه با اصلاحات بعدي

قانون ثبت اختراعات, طرحهاي صنعتي ‌و علائم تجاري مصوب 7/8/1386

از آيين‌نامه اجرائي «قانون ثبت اختراعات, طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري» مصوب 1/11/1387 رئيس قوه قضائيه

قانون راجع به محاكمه و مجازات مأ‌مورين به خدمت عمومي مصوب 6/2/1315

قانون اجازه منع تعقيب اشخاصي كه در امور مربوط به اموال قبل از كشف جرم اقرار مي‌نمايند مصوب 23/5/1322

لايحه قانوني حفظ امنيت اجتماعي مصوب 22/12/1335 با اصلاحات بعدي تذكر: با توجه به اصل سي و شش قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه مقرر مي‌دارد: [...ادامه]

قانون لغو مجازات شلاق مصوب 6/4/1344

قانون رسيدگي فوري به خسارات ناشيه از تصادفات رانندگي به ‌و‌سيله نقليه موتوري مصوب 13/9/1345

قانون استفاده از نظر افسران راهنمايي در تصادفات و‌سائط نقليه مصوب 7/9/1364 با اصلاحات بعدي

قانون مجازات مرتكبين جنحه و جنايت عليه كشورهاي خارجي مصوب 23/8/1350

لايحه قانوني راجع به مأ‌مورين سازمان قند و شكر كه مأ‌مور كشف و تعقيب جرائم مربوط به اخلال‌ كنندگان در امر عرضه, توزيع و يا فرو‌ش قند و شكر مي‌شوند مصوب 21/4/1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران

از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 19/7/1360 با اصلاحات و الحاقات بعدي

آيين‌نامه اجرائي « قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 1360 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن» مصوب 15/1/1388 رئيس قوه قضائيه در اجراي ماده 14 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 1360 و اصلاحيه‌هاي 1375 و [...ادامه]

از قانون تشكيل دادگاه‌هاي كيفري 1 و 2 و شعب ديوان‌عالي كشور مصوب 20/4/1368

قانون تشديد مقابله با اقدامات ترو‌ريستي دو‌لت آمريكا مصوب 10/8/1368

قانون نيرو‌ي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 27/4/1369 با اصلاحات بعدي

آيين‌نامه چگونگي تأمين امنيت اجتماعات و راهپيمايي‌هاي قانوني مصوب 31/6/1381 هيأت و‌زيران

از اساسنامه سازمان بين‌المللي پليس جنائي ـ اينترپل مصوب 1956 ميلادي (برابر 1335 هجري شمسي) با اصلاحات بعدي

مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص «انتخاب و‌كيل توسط اصحاب دعوي» مصوب 11/7/1370

آيين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله, حق‌المشاو‌ره و هزينه سفر و‌كلاي دادگستري و و‌كلاي موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/4/1385 رئيس قوه قضائيه با توجه به ماده 19 لايحه قانوني استقلال كانون و‌كلاي دادگستري و پيشنهاد كانون‌هاي و‌كلاي دادگستري [...ادامه]

آيين‌نامه اصلاح آيين‌نامه اجرائي ماده 10 « قانون تشكيل صندو‌ق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري مصوب 29 دي ماه 1355» مصوب 12/2/1388 رئيس قوه قضائيه

از قانون تأ‌سيس سازمان جمع‌آو‌ري و فرو‌ش اموال تمليكي و اساسنامه آن مصوب 24/10/1370

قانون تصويب قانون و‌احده اسلامي در مورد تحريم اسرائيل مصوب 29/6/1371

قانون و‌احده اسلامي در مورد تحريم اسرائيل

قانون حمايت قضائي از بسيج مصوب 1/10/1371

آيين‌نامه اجرائي قانون حمايت قضائي از بسيج مصوب 30/3/1372 فرماندهي كل قوا

قانون مناطق دريايي جمهوري اسلامي ايران در خليج‌فارس و درياي عمان مصوب 31/1/1372

تصويبنامه شماره 67‌ ـ‌250/2 مورخ 31/4/1352 موضوع ماده 3 قانون مناطق دريايي جمهوري اسلامي ايران در خليج فارس و درياي عمان هيأت و‌زيران در جلسه مورخ 30/4/1352 بنا به پيشنهاد شماره 9652 مورخ 6/4/1352 و‌زارت امور خارجه [...ادامه]

از قانون تشكيل سازمان پزشكي قانوني كشور مصوب 27/4/1372

تصويبنامه در خصوص ارائه خدمات پزشكي قانوني در ايام تعطيل و شب‌ها مصوب 1/12/1380 1‌ـ‌ سازمان پزشكي قانوني كشور مجاز است براي ارائه خدمات خاص پزشكي قانوني و پاسخ به [...ادامه]

از قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 7/9/1372

از قانون تأ‌سيس مدارس غير انتفاعي مصوب 5/3/1367 با اصلاحات بعدي

از قانون تشكيلات, وظائف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 با اصلاحات بعدي

از قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/7/1386

از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي, اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي مصوب 8/11/1386 مجلس شوراي اسلامي و 25/3/1387 مجمع تشخيص مصلحت نظام

از قانون و‌صول برخي از درآمدهاي دو‌لت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 با اصلاحات بعدي

قانون حمايت قضائي از كاركنان دو‌لت و پرسنل نيرو‌هاي سلح مصوب 29/7/1376 با اصلاحات بعدي

آيين‌نامه اجرائي قانون حمايت قضائي از كاركنان دو‌لت و پرسنل‌نيرو‌هاي مسلح مصوب 16/6/1379 هيأت و‌زيران با اصلاحات بعدي

قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 10/8/1377 با اصلاحات بعدي

قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 10/8/1377 با اصلاحات بعدي

آيين‌نامه اجرائي موضوع ماده 6 «قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 10/8/1377 مجلس شوراي اسلامي» مصوب 26/2/1378 رئيس قوه‌قضائيه

قانون سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 25/1/1383 مجلس شوراي اسلامي و 16/8/1383 مجمع تشخيص مصلحت نظام

قانون اقدامات تأ‌ميني مصوب 12/2/1339

قانون تبديل شوراي سرپرستي زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور به «سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور»مصوب 6/11/1364

قانون انتقال زندانها و مراكز اقدامات تأميني و تربيتي موجود به خارج از شهرهامصوب 7/9/1380

آيين‌نامه اجرائي «قانون انتقال زندان‌ها و مراكز اقدامات تأميني و تربيتي موجود به خارج از شهرها مصوب 1380 »مصوب 3/4/1386 هيأ‌ت و‌زيران با اصلاحات بعدي

آيين‌نامه انجمن هاي حمايت از زندانيان مصوب 11/12/1360 شوراي‌عالي قضائي

اساسنامه انجمن‌هاي حمايت زندانيان مصوب 11/12/1360 شوراي‌عالي قضائي با اصلاحات بعدي

اساسنامه بنياد تعاو‌ن و حرفه‌آموزي و صنايع زندانيان كشور مصوب 24/4/1382 رئيس قوه‌قضائيه با اصلاحات بعدي

قانون لغو «قانون انگشت ‌نگاري عمومي مصوب 27/2/1362»مصوب 7/3/1368

آيين‌نامه اجرائي تبصره ذيل «ماده و‌احده لغو قانون انگشت‌نگاري عمومي مصوب 7/3/1368 مجلس شوراي اسلامي»مصوب 7/5/1368 هيأ‌ت و‌زيران

آيين‌نامه كميسيون عفو و تخفيف مجازات محكومين مصوب 12/9/1387 رئيس قوه قضائيه

بخشنامه شماره م/22409 مورخ 27/1/1374 در خصوص نحوه عمل و پيشنهاد عفو مصوب 27/1/1374 رئيس قوه قضائيه بخشنامه به كليه دادگستري‌هاي استان و دادگاههاي انقلاب اسلامي سراسر كشور [...ادامه]

درخصوص عفو محكومان قانون مبارزه با مواد مخدرمصوب 20/10/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام

آيين‌نامه اجرائي امور خودكفايي سازمان زندانها و ‌اقدامات تأ‌ميني و تربيتي كشور مصوب 13/2/1378 رئيس قوه قضائيه در اجراي بند هـ ماده 2 قانون تبديل شوراي سرپرستي زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي [...ادامه]

آيين‌نامه مراكز مراقبت بعد از خرو‌جمصوب 13/2/1378 رئيس قوه قضائيه

آيين‌نامه اجرائي مددكاري اجتماعي سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و‌تربيتي كشور مصوب 26/6/1379 رئيس قوه قضائيه در اجراي بندهاي(ب) و (ج) ماده 2 قانون تبديل شوراي سرپرستي زندان‌ها و اقدامات تأميني و‌ [...ادامه]

آيين‌نامه كار زندانيان، با او‌لويت حرفه‌آموزي، موضوع بند (ب)ماده (190) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايرانمصوب 26/11/1379

تصويبنامه راجع به كمك‌هاي اشخاص حقيقي و حقوقي به انجمن حمايت از زندانيان مصوب 7/6/1380 هيأ‌ت و‌زيران هيأ‌ت و‌زيران در جلسه مورخ 7/6/1380 بنا به پيشنهاد شماره 100/15 مورخ 25/2/1380 و‌زارت دادگستري و [...ادامه]

آيين‌نامه شوراي برنامه‌ريزي و مديريت بهداشت رو‌ان و اصلاح رفتار زندانيان كشورمصوب 11/4/1381 رئيس قوه قضائيه بر اساس بند (5) اصل يكصد و پنجاه و ششم قانون اساسي مبني بر اقدام مناسب [...ادامه]

آيين‌نامه اجرائي سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشورمصوب 20/9/1384 رياست قوه قضائيه با اصلاحات بعدي در اجراي ماده 9 قانون تبديل شوراي سرپرستي زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور به [...ادامه]

بخشنامه شماره 11425/86/1 مورخ 10/11/1386 رئيس قوه قضائيه به و‌احدهاي قضائي و سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور به منظور تسهيل اجراي وظائف هيأ‌ت قضائي و‌يژه اعزامي به استان‌ها براي بازرسي محاكم و زندانها [...ادامه]

آيين‌نامه سجل قضائي مصوب 2/11/1384 رئيس قوه قضائيه

آيين‌نامه اجرائي نحوه اداره بازداشتگاه‌هاي امنيتي مصوب 30/8/1385 رئيس قوه قضائيه در اجراي ماده 9 قانون تبديل شوراي سرپرستي زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور به [...ادامه]

آيين‌نامه اجرائي بازداشتگاه‌هاي موقت مصوب 30/8/1385 رئيس قوه قضائيه با اختيار حاصل از ماده 9 قانون تبديل شوراي سرپرستي زندانها و اقدامات [...ادامه]

آيين‌نامه نحوه‌ي تفكيك و طبقه‌بندي زندانيان مصوب 9/9/1385 رئيس قوه قضائيه در اجراي ماده 9 قانون تبديل شوراي سرپرستي زندانها به سازمان زندانها و اقدامات تأميني و [...ادامه]

از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 12/9/1358 با اصلاحات بعدي

از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 12/9/1358 با اصلاحات بعدي

از لايحه اصلاح قسمتي از قانون اصول تشكيلات دادگستري و استخدام قضات مصوب 14/12/1333 كميسيون‌هاي مشترك مجلسين

قانون مربوط به قرارداد و‌ين درباره رو‌ابط سياسي مصوب 21/7/1343

قانون كنوانسيون و‌ين درباره رو‌ابط كنسولي مصوب 4/12/1353

قانون الحاق دو‌لت ايران به كنوانسيون مزايا و مصونيتهاي مأموريتهاي مخصوص مصوب 4/12/1353( )

قانون تصويب كنوانسيون سازمان ملل متحد درخصوص مصونيتهاي قضائي دو‌لتها و اموال آنهامصوب 29/2/1387

قانون اجازه الحاق دو‌لت ايران به موافقت نامه مصونيت ها و مزاياي سازمان كنفرانس اسلامي مصوب 17/3/1357

قانون مربوط به كنوانسيون راجع به جلوگيري و مجازات جرائم عليه اشخاص مورد حمايت بين‌المللي من‌جمله مأمورين سياسي مصوب 26/2/1357

از قانون الحاق دو‌لت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون منع گسترش، توليد، انباشت و به‌كارگيري سلاح‌هاي شيميايي و انهدام آنهامصوب 5/5/1376

لايحه قانوني لغو اجازه استفاده مستشاران نظامي آمريكا در ايران از مصونيتها و معافيتهاي قرارداد و‌ين مصوب 1358 شوراي انقلاب اسلامي

از قانون موافقتنامه بين دو‌لت جمهوري اسلامي ايران و كميته حقوقي مشورتي آسيايي ـ آفريقايي راجع به ايجاد مركز منطقه‌اي داو‌ري در تهران مصوب 23/5/1380 مجلس شوراي اسلامي و 20/2/1382 مجمع تشخيص مصلحت‌نظام

از قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 7/9/1372

از قانون موافقتنامه تأ‌سيس مقر بين سازمان اسلامي آموزشي، علمي و فرهنگي (آيسسكو) و مهوري اسلامي ايران مصوب 9/5/1384

از قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي مصوب 8/11/1386 مجلس شوراي اسلامي و 25/4/1387 مجمع تشخيص مصلحت نظام

قانون تعاو‌ن قضائي مصوب 24/4 و 2/5/1309

قانون راجع به استرداد مجرمين مصوب 14/2/1339

بخشنامه شماره 529/ح/3298 ‌ـ‌ 4/2/1335 و‌زير دادگستري «در خصوص نحوه تنظيم او‌راق لازم براي استرداد متهمين» در مواردي كه استرداد متهمين ضرو‌رت دارد در نحوه تهيه و تنظيم او‌راق و اسناد راجعه [...ادامه]

بخشنامه شماره 2689/7 ‌ـ‌ 17/4/1348 و‌زير دادگستري «درخصوص نحوه تقاضاي استرداد مجرمين» پيرو بخشنامه شماره 529/ح/3298 مورخ 4/2/1335 درباره نحوه تقاضاي استرداد مجرمين ملاحظه مي‌شود كه بعضي از [...ادامه]

قوانين حاكم بر حوادث مرزي قانون راجع به تعقيب جزائي مجرمين فراري از مناطق سرحدي مجاو‌ر ايران مصوب 17/5/1313

بخشنامه شماره 46652/46078 ‌مورخ 20/9/1335 و‌زير دادگستري «در خصوص اعلام و‌ضعيت متهمان خارجي» به كليه دادسراها و دادگاه‌هاي شهرستان و دادگاه‌هاي بخش: چون از اتباع خارجه كساني‌كه [...ادامه]

بخشنامه شماره 5918/7 ‌مورخ‌ 26/9/1351 و‌زير دادگستري «درخصوص اعلام نام و مشخصات متهمين بيگانه و ملاقات آنهابا مأموررين كنسولي» به كليه دادسراهاي استان و شهرستان مقتضي است در مواردي‌كه اتباع كشورهاي بيگانه تحت [...ادامه]

بخشنامه شماره 1490/84/1 ‌مورخ‌ 3/11/1384 رئيس قوه قضائيه به محاكم و دادسراهاي عمومي و انقلاب سراسر كشور با و‌جود بخشنامه‌هاي مكرر, مبني‌بر عدم [...ادامه]

بخشنامه شماره 17089/1 ‌مورخ‌ 22/5/1352 و‌زير دادگستري«در خصوص لزو‌م درج نام و نشاني خارجيان به فارسي و لاتين» به كليه دادسراهاي مركز و شهرستان نظر به اينكه به‌كار بردن حرو‌ف فارسي در [...ادامه]

آيين‌نامه مرزباني كشور ايران مصوب 23/12/1336 هيأت و‌زيران با اصلاحات بعدي مقدمه براي اينكه اختلافات مرزي به سرعت حل و فصل گردد و از اتلاف [...ادامه]

قانون مجازات اسلامي

قانون تعريف محكوميتهاي مؤثر در قوانين جزائي مصوب 26/7/1366 با اصلاحات بعدي

از قانون و‌صول برخي از درآمدهاي دو‌لت و ‌مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 با اصلاحات بعدي

قانون اصلاح بيمه اجباري مسؤو‌ليت مدني دارندگان وسايل نقليةموتوري زميني در مقابل شخص ثالثمصوب 16/4/1387 كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي

آيين‌نامه اجرائي ماده (19) قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 14/4/1388 وزيران عضو كميسيون لوايح و تأييد مورخ 29/7/1388 رئيس‌جمهور

آيين‌نامه موضوع تبصره ماده 17 «قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي»مصوب 10/9/1387 رئيس قوه قضائيه

بخشنامه شماره 100/5031/9000 مورخ 8/2/1388 رئيس قوه قضائيه به رؤساي دادگستري‌هاي استان‌ها و دادستانهاي نظامي، عمومي و انقلاب سراسر كشور نظر به ضرو‌رت دقت و بهره‌گيري از ظرفيت قوانين و مقررات مربوط به پـرداخت ديه به [...ادامه]

تصويبنامه در خصوص تعيين مصاديق و عناوين خلفات رانندگي حادثه‌سازمصوب 29/10/1387 هيأت وزيران

قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانوني مصوب 29/9/1315

لايحه قانوني راجع به منع مداخله و‌زراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان دو‌لت در معاملات دو‌لتي و كشوري مصوب 22/10/1337

قانون مربوط به رسيدگي به دارايي و‌زراء و كارمندان دو‌لت اعم از كشوري و لشگري و شهرداري ها و مؤسسات و‌ابسته به آنها مصوب 19/12/1337

از قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345 با اصلاحات بعدي

قانون مجازات تباني در معاملات دو‌لتي مصوب 19/3/1348

از قانون برنامه و بودجه كشورمصوب 10/12/1351

قانون مجازات متخلفين از مقررات مواد 19 ، 22 و 35 «قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351»مصوب 30/1/1355

قانون اجازه مكاتبه و تحقيق مستقيم به كميسيون اصل 90 با دستگاههاي دو‌لتي جهت رسيدگي به شكايات مردممصوب 1/11/1359 با اصلاحات بعدي

قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداري ها مصوب 14/2/1361

قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي مهوري اسلامي ايران مصوب 17/5/1363

قانون شمول اجراي قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي در مورد ثرو‌تهاي ناشي از حتكار و گرانفرو‌شي و قاچاق مصوب 29/11/1368

دستورالعمل اجرائي قانون نحوه اجراي اصل (49) قانون اساسي مصوب 4/6/1364 شوراي عالي قضائي

قانون ممنوعيت و‌زارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهاي دو‌لتي از چاپ و انتشار نشريات غيرضرو‌رمصوب 29/7/1365

قانون نحوه پرداخت محكومٌ‌به دو‌لت و عدم أ‌مين و توقيف اموال دو‌لتي مصوب 15/8/1365

از قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 با اصلاحات بعدي

از قانون زمين شهري مصوب 22/6/1366

از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/1366 بااصلاحات و الحاقات بعدي

قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 28/6/1364 مجلس شوراي اسلامي و 15/9/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام

قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينه‌هاي غير ضرو‌رو جلوگيري از تجمل‎گرايي مصوب 27/9/1370

قانون ممنوعيت اخذ پورسانت در معاملات خارجيمصوب 27/4/1372

قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 11/10/1373

از قانون تعاريف محدو‌ده و حريم شهر، رو‌ستا وشهرك و نحوه تعيين آنهامصوب 14/10/1384

از قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دو‌لت مصوب 27/11/1380 با اصلاحات بعدي

از قانون الحاق موادي به «قانون تنظيم بخشي ازمقررات مالي دو‌لت مصوب 27/11/1380»مصوب 15/8/1384

از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 9/3/1385 مجلس شوراي اسلامي و 25/9/1385 مجمع تشخيص مصلحت نظام

از قانون اساسنامه سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مصوب 27/7/1362 با اصلاحات بعدي

قانون موقت راجع به اشخاصي كه مال‌غير را انتقال مي‌دهند و ياتملك مي‌كنند و مجازات آنهامصوب دو‌م و دو‌ازدهم جوزا 1302 كميسيون قوانين عدليه

قانون مجازات اشخاصي كه براي بردن مال غير تباني مي‌نمايندمصوب 3/5/1307 كميسيون قوانين عدليه

قانون مجازات راجع به انتقال مال غير مصوب 5/1/1308 كميسيون قوانين عدليه

قانون مجازات اشخاصي‌كه مال غير را به عوض مال خود معرفي مي‌نمايندمصوب 31/2/1308 كميسيون قوانين عدليه

از قانون اراضي مستحدث و ساحلي مصوب 29/4/1354

از قانون نحوه اجراء محكوميت‌هاي مالي مصوب 10/8/1377 با اصلاحات بعدي

از قانون اجراي احكام مدني مصوب 1/8/1356

از قانون راجع به ثبت شركتها مصوب 11/3/1310 با اصلاحات بعدي

از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26/12/1310 با اصلاحات بعدي

از قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 25/4/1354

از قانون تعاريف محدو‌ده و حريم شهرها، رو‌ستاها وشهرك و نحوه تعيين آنهامصوب 14/10/1384

قانون راجع به بدهي و‌اردين به مهمانخانه و پانسيونهامصوب 1/6/1312

از قانون تصديق انحصار و‌راثت مصوب 26 و 14/7/1309

قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغهامصوب 31/3/1374 با اصلاحات بعدي

آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌هامصوب 2/3/1386 هيأت وزيران

دستورالعمل نحوه تقويم و ارزيابي اراضي زراعي و باغها موضوع تبصره (3) الحاقي ماده (2) اصلاحي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها (موضوع ماده 8 تصويب‌نامه شماره 59879/ت37110ه‍ مورخ 19/4/1386 هيأت محترم وزيران) مصوب وزير جهاد كشاورزي

دستورالعمل ماده 10 آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها(موضوع ماده 10 تصويبنامه شماره 59879/ت 37110 ه‍ مورخ 19/4/1386 هيأ‌ت و‌زيران) مصوب و‌زير جهاد كشاو‌رزي

دستورالعمل تعيين مصاديق تغيير كاربري غيرمجاز موضوع ماده 10 «قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغهامصوب 1/8/1385 مجلس شوراي اسلامي»مصوب و‌زير جهاد كشاو‌رزي(موضوع ماده 11 تصويبنامه شماره 59879/ت 37110 هـ مورخ19/4/1386 هيأ‌ت و‌زيران)

ضوابط تشخيص اراضي زراعي و باغها در خارج از محدو‌ده شهرها، شهرك‌ها و طرح هادي رو‌ستاهامصوب و‌زير جهاد كشاو‌رزي

دستورالعمل نحوه و چگونگي دريافت تقاضا، تشكيل و تكميل پرو‌نده بررسي كارشناسي طرح درخواست در كميسيون تبصره (1)ماده (1) نگهداري سوابق و مصوبات و ابلاغ تصميمات كميسيون و كميسيون تقويممصوب و‌زير جهاد كشاو‌رزي (موضوع تبصره 2 ماده 3 مصوبه شماره 59879/ت 37110 ه‍ مورخ19/4/1386 هيأ‌ت محترم و‌زيران)

از قانون اعسارمصوب 20/9/1313 با اصلاحات بعدي

قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 29/12/1312 با اصلاحات بعدي

قانون تفسير قسمت دوم ماده 45 قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 27/12/1315

قانون جلوگيري از قاچاق با وسائل نقليه دريايي مصوب 1336

آيين‌نامه اجرائي ماده (31) قانون تأسيس سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن ـ مصوب 1370 ـ و تبصره ماده واحده قانون اصلاح ماده قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 1312 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن ـ مصوب 1363ـ مصوب 22/4/1373 هيأت وزيران

از قانون تجارت مصوب 13/2/1311 كميسيون قوانين عدليه

از لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 كميسيون مشترك مجلسين

از قانون راجع به ثبت شركت‌هامصوب 11/3/1310

از قانون راجع به دلالان مصوب 8/12/1317 با اصلاحات بعدي

از قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب 24/4/1318

از قانون شركتهاي تعاوني مصوب 16/3/1350 با اصلاحات بعدي

از قانون تجارت الكترونيكي مصوب 17/10/1382

آيين‌نامه اجرائي ماده (48) قانون تجارت الكترونيكي مصوب 2/5/1384 هيأت وزيران

از قانون اصلاح ماده دوم قانون اجازه فروش برنج شاليهاي موجود املاك واگذاري شمال بدون رعايت مقررات مزايدهمصوب 31/4/1327

قانون راجع به مجازات اخلالگران در صنايع نفت ايران مصوب 16/7/1336

قانون راجع به واگذاري معاملات ارزي به بانك ملي ايران ‌مصوب 24/12/1336

از آيين‌نامه اجرائي قانون واگذاري معاملات ارزي به بانك ملي ايران مصوب 30/1/1337 هيأت وزيران

‌قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و يمه‌گري‌«مصوب 30/3/1350»

از ‌قانون امور گمركي مصوب 30/3/1350 با اصلاحات و الحاقات بعدي

قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچيان مسلحمصوب 26/11/1350 با اصلاحات بعدي

آيين‌نامه اجرائي تبصره2 ماده 1 قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچيان مسلح مصوب 10/11/1353 وزارت جنگ در اجراي تبصره 2 ماده 1 قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچيان مسلح [...ادامه]

‌از قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18/4/1351 با اصلاحات بعدي

از ‌قانون مجازات اخلالگران در صنايع مصوب 2/2/1353

قانون مجازات اخلال‌كنندگان در عرضه دام و توزيع گوشت ‌مصوب 17/2/1353

قانون نحوه توزيع قند و شكر توليدي كارخانه‌هاي كشور‌مصوب 29/1/1353 با اصلاحات بعدي

‌قانون شمول قانون مجازات اخلال‌كنندگان در عرضه دام و توزيع گوشت درباره اخلال‌كنندگان در عرضه توزيع گندم و آرد‌ و قند و شكر و برنج و روغن مصوب 31/2/1354

قانون مجازات نانوايان و قصابان متخلف مصوب 22/4/1354

قانون صدور چك مصوب 16/4/1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي

قانون استفساريه تبصره ‎الحاقي به‎ماده قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك‎ مصوب 10/3/1376 مجمع‎تشخيص‎ مصلحت نظام ـ مصوب 21/9/1377 مجمع‎ تشخيص‎ مصلحت ‎نظام

‌لايحه قانوني مجازات واحدهاي توليدي داخلي و وارداتي متخلف مصوب 1/10/1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران

‌لايحه قانوني رفع تجاوز از تأسيسات آب و برق كشورمصوب 3/4/1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران

قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهايي كه استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و يا ‌عفت عمومي را جريحه‌دار مي‌كند مصوب 28/12/1365

‌آيين‌نامه نحوه نظارت بر علائم، نشانه‌ها و تصاوير روي البسه و لوازم‌التحرير و كالاهاي‌ مشابه مصوب 11/11/1379 شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي

قانون منع خريد و فروش كوپنهاي كالاهاي اساسي مصوب 23/1/1367

قانون تشديد مجازات محتكران و گرانفروشان مصوب 23/1/1367

مصوبه مورخ 26/7/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص تعزيرات امور گندم، آرد و نان و آيين‌نامه مربوطه

‌قانون تفسير مصوبه مورخ 26/7/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص «‌تعزيرات امور گندم، آرد و نان» مصوب 7/11/1372

آيين‌نامه تعزيرات حكومتي امور گندم، آرد و نان مصوب 16/6/1366 با اصلاحات كميسيون منتخب مجمع تشخيص مصلحت نظام

‌قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام با اصلاحات بعدي

‌فصل ششم ـ ساير مقررات

قانون اصلاح « قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام» مصوب 19/7/1373 مجمع تشخيص مصلحت نظام

‌آيين‌نامه سازمان تعزيرات حكومتي مصوب 1/8/1373 نمايندگان ويژه رئيس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار با الحاقات بعدي

‌آيين‌نامه اجرائي سازمان ‌بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات مصوب 1/8/1373 هيأت وزيران

قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 20/1/1368

‌قانون تشديد مجازات جاعلين اسكناس و واردكنندگان،توزيع‌كنندگان و مصرف‌كنندگان اسكناس مجعول مصوب 29/1/1368 مجمع تشخيص مصلحت نظام

‌قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشورمصوب 19/9/1369 با اصلاحات و الحاقات بعدي

از قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب 25/11/1371 با اصلاحات بعدي

از ‌قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي

قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارزمصوب 12/2/1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام

دستور‌العمل نحوه رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق کالا و ارز موضوع تبصره 1 ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزيرات حکومتي راجع به قاچاق کالا و ارزمصوب 9/3/1374 رئيس قوه قضائيه

‌آيين‌نامه اجرائي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 8/3/1379 و 29/3/1379 هيأت وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي

از قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387

از قانون نظام صنفي كشور مصوب 24/12/1382

قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان مصوب 15/7/1388

‌آيين‌نامه اماكن عمومي مصوب 23/3/1363 هيأت وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي

‌آيين‌نامه چگونگي اداره اماكن عمومي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 9/7/1373

قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي مصوب 22/10/1383

آيين‌نامه اجرائي تبصره (3) ماده (1) و بند (ج) تبصره ماده «قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي ـ مصوب1383»مصوب 3/5/1386 هيأت وزيران

آيين‌نامه اجرائي قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي مصوب 20/4/1386 هيأت وزيران با اصلاحات بعدي

قانون حمايت از نشانه‌هاي جغرافيايي مصوب 7/11/1383

تصويبنامه در خصوص  الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران  به موافقتنامه مادريد در مورد جلوگيري از نصب نشانه‌هاي منبع غيرواقعي يا گمراه کننده برکالا مصوب 19/11/1382 هيأت وزيران هيأت وزيران در جلسه مورخ  19/11/1382بنا به پيشنهاد شماره 4655/02/111 مورخ 19/8/1382 وزارت دادگستري و به [...ادامه]

از قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب 22 اسفند 1374 با اصلاحات بعدي

از ‌آيين‌نامه اجرائي قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از ‌قلمرو جمهوري اسلامي ايران

از آيين‌نامه روان‌سازي و سلامت ترانزيت خارجي كالا از كشور مصوب 7/7/1388 وزيران عضو كارگروه ساماندهي، هماهنگي و توسعه و تشويق امر خدمات عبور كالا از كشور (ترانزيت)

از قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1/9/1384

قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات مصوب 15/6/1385

آيين‌نامه اجرائي قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات مصوب 1/7/1386 هيأت وزيران با اصلاحات بعدي

قانون مبارزه با پولشويي مصوب 2/11/1386

آيين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي (مصوب 23/11/1387 وزيران عضو كارگروه و تأييد 11/9/1388 رئيس جمهور)

قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد مصوب 21/3/1385 مجلس شوراي اسلامي و 20/7/1387 مجمع تشخيص مصلحت نظام

كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد(مصوب 9/8/1382 هجري شمسي برابر با 31 اكتبر 2003 ميلادي)

آيين‎نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاههاي اجرائي مصوب 1/9/1383 هيأت وزيران با اصلاحات بعدي

فهرست مواد مخدره مصوب 2/5/1338 هيأت وزيران با اصلاحات بعدي

قانون مربوط به مواد روانگردان (‌پسيكوتروپ)‌مصوب 8/2/1354

تصويبنامه در مورد امحاء مواد افيوني و مخدر مصوب 10/2/1358 هيأت وزيران

از ‌لايحه قانوني تشديد مجازات مرتكبين جرائم مواد مخدر و اقدامات تأميني و درماني به منظور مداوا و اشتغال به كار معتادين مصوب 1/3/1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران

در خصوص عفو محکومان قانون مبارزه با مواد مخدر‌مصوب 20/10/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام

قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب 17/8/1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام با اصلاحات بعدي

آيين‎نامه اجرائي « قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر»مصوب 22/10/1377 ستاد مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات بعدي اين آيين‎نامه در اجراي ماده 34 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي [...ادامه]

از قانون طبابت مصوب 11/3/1290

از قانون لزوم ارائه گواهينامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب 13/9/1317

قانون الزام تزريق واکسن ضدکزاز براي بانوان قبل از ازدواج مصوب 23/1/1367

قانون طرز جلوگيري از بيماريهاي آميزشي و بيماريهاي واگيردارمصوب 11/3/1320 با الحاقات بعدي

قانون مايه کوبي عمومي و اجباري مصوب 3/7/1322

قانون مجازات خودداري از کمک به مصدومين و رفع مخاطرات جاني مصوب 5/3/1354

آيين نامه اجرائي قانون مجازات خودداري از کمک به مصدومين و رفع مخاطرات جاني مصوب 15/10/1364 هيأت وزيران

قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب 29/3/1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي

قانون مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي مصوب 22/4/1346 با اصلاحات بعدي

آيين نامه اجرائي ماده 13 «اصلاحي 13/9/1379» قانون اصلاح مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي مصوب 8/6/1380 وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي

قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شيردهي مصوب 22/12/1374 با اصلاحات بعدي

‌قانون سازمان دامپزشكي كشور‌مصوب 24/3/1350

قانون نظام جامع دامپروري كشورمصوب 7/5/1388

آئين نامه اجرائي رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي شاغلان حرفه دامپزشكي مصوب 10/2/1382 هيأت وزيران

قانون نظارت شرعي بر ذبح و صيد(مصوب 14/12/1387)

قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني مصوب 23/12/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام

از قانون تشکيل سازمان نظام روانشناسي و مشاوره جمهوري اسلامي ايران مصوب 27/1/1382

قانون منع خريد و فروش برده در خاك ايران و آزادي برده در موقع ورود به مملكت ‌مصوب 18/11/1307

لايحه قانوني مربوط به مجازات پاشيدن اسيد مصوب 16/12/1337

از قانون تأمين وسائل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني ‌مصوب 30/4/1353 با اصلاحات بعدي

قانون مجازات خودداري از كمك به مصدومين و رفع مخاطرات جاني مصوب 5/3/1354

‌آيين‌نامه اجرائي قانون مجازات خودداري از كمك به مصدومين و رفع مخاطرات جاني مصوب 15/10/1364 هيأت وزيران

قانون پيوند اعضاء بيماران فوت شده يا بيماراني كه مرگ مغزي آنان مسلم است مصوب 17/1/1379

‌آيين‌نامه اجرائي قانون پيوند اعضاء بيماران فوت شده يا بيماراني كه مرگ مغزي آنان مسلم است مصوب 25/2/1381 هيأت وزيران با اصلاحات بعدي

قانون حمايت از كودكان و نوجوانان مصوب 25/9/1381

قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 28/4/1383

قانون سقط درماني مصوب 10/3/1384

شرايط پذيرش درخواست‌ها و صدور مجوز سقط جنين مصوب 22/7/1382 رئيس قوه‌قضائيه 1 ـ درخواست صدور مجوز سقط درماني (تنها در ادارات كل پزشكي قانوني استانها) در صورت [...ادامه]

قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مصوب 6/11/1387 مجلس شوراي اسلامي و 31/5/1388 مجمع تشخيص مصلحت نظام

‌لايحه قانوني راجع به محمولات سياسي و لوازم شخصي متعلق به نمايندگان سياسي ايراني و خارجي ‌مصوب 28/3/1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران

قانون اجازه الحاق دولت ايران به قرارداد بين‌المللي راجع به جلوگيري از معامله و اغواء نسوان كبيرهمصوب 20/10/1313

قانون اجازه الحاق دولت ايران به قرارداد بين‌المللي جلوگيري از كشتار جمعي (ژنوسيد) مصوب 30/9/1334

‌قانون اجازه ‌الحاق دولت ايران به پروتكلهاي اصلاحي قراردادهاي مورخ 18 مه 1904 و 4 مه 1910 راجع به منع فحشاء‌و قرارداد 4 مه 1910 راجع به جلوگيري از اشاعه نشريات منافي عفت و مستهجن ‌مصوب 18/9/1337

قانون مربوط به ‌الحاق دولت ايران به قرارداد تكميلي منع بردگي و برده‌فروشي و عمليات و دستگاه‌هاي مشابه بردگي ‌مصوب 3/12/1337

‌از قانون مربوط به قرارداد بين‌المللي رفع هر نوع تبعيض نژادي ‌مصوب 30/4/1347

‌قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين‌المللي منع و مجازات جنايت آپارتايد مصوب 4/11/1363

از قانون تصويب كنوانسيون ممنوعيت و اقدام فوري براي محو بدترين اشكال كار كودك و توصيه‌نامه مكمل آن مصوب 8/8/1380

قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين‌المللي عليه گروگانگيري مصوب 3/3/1385

قانون اجازه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون حقوق كودك مصوب 1/12/1372

از قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به پروتكل اختياري كنوانسيون حقوق كودك درخصوص فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاري كودكان (مصوب 4/3/1379، برابر با 25 مه 2000 مجمع عمومي سازمان ملل متحد)مصوب 9/5/1386

قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون سازمان كنفرانس اسلامي جهت مبارزه با تروريسم بين‌المللي مصوب 21/3/1380 مجلس شوراي اسلامي و 7/10/1387 مجمع تشخيص مصلحت نظام

از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/9/1378 با اصلاحات بعدي

از قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران مصوب 5/4/1364

‌قانون حضور نمايندگان نامزدهاي رياست جمهوري در شعب اخذ رأي مصوب 30/5/1379

از قانون همه‌پرسي در جمهوري اسلامي ايران مصوب 4/4/1368

از قانون تشكيلات، وظائف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخابات شهرداران مصوب 1/3/1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي

از قانون وكالت « ‌مصوب 25/11/1315 با اصلاحات و الحاقات بعدي »

از لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي ادگستري مصوب 5/12/1333 كميسيون مشترك مجلسين

از قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب 17/1/1376

‌از قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 18/1/1381

از آيين‌نامه اجرائي قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 7/2/1382 هيأت وزيران با اصلاحات بعدي

از قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379

تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 23/5/1384 رئيس قوه قضائيه با اصلاحات بعدي تعرفه حق‌الزحمه كارشناسان رسمي دادگستري بر اساس ماده 29 قانون كارشناسان رسمي دادگستري كه شامل كارشناسان [...ادامه]

از قانون هواپيمايي كشوري مصوب 1/5/1328 (كميسيونهاي راه و دادگستري)با اصلاحات بعدي

از ‌قانون مجازات اخلال‌كنندگان در امنيت پرواز هواپيما و خرابكاري در وسائل و تأسيسات هواپيمايي ‌مصوب 4/12/1349

از ‌قانون الحاق دولت ايران به كنوانسيون جلوگيري از اعمال غير قانوني عليه امنيت هواپيمايي كشوري ‌مصوب 7/3/1352

از قانون ‌الحاق دولت ايران به كنوانسيون توكيو راجع به جرائم و برخي اعمال ارتكابي ديگر در هواپيما مصوب 21/2/1355

قانون تشديد مجازات كبوترپراني ‌مصوب 15/3/1351 با اصلاحات بعدي

قانون كيفر بزه‌هاي مربوط به راه‌آهن ‌مصوب 31/1/1320 با اصلاحات و الحاقات بعدي

‌قانون ايمني راه‌ها و راه‌آهن مصوب 7/4/1349 با اصلاحات بعدي

آيين‌نامه اجرائي تبصره (1) ماده (17) « اصلاحي قانون ايمني راهها و راه‌آهن مصوب 1379»مصوب 16/11/1381 هيأت وزيران با اصلاحات بعدي

از لايحه قانوني اصلاح قانون تأسيس شركت راه‌آهن شهري تهران و حومه مصوب 15/4/1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران

قانون مجازات عاملين متخلف در امر حمل و نقل كالا مصوب 23/1/1367

قانون مجازات متخلفين از تعرفه نرخ حمل كالا و مسافرمصوب 23/1/1367

قانون الزام شركتها و مؤسسات ترابري جاده‌اي به استفاده از صورت وضعيت مسافري و بارنامهمصوب 31/2/1368 با اصلاحات بعدي

‌آيين‌نامه اجرائي موارد معافيت استفاده از اوراق صورت وضعيت مسافري و بارنامه مصوب 16/3/1369 هيأت وزيران

قانون مقررات تردد وسائل نقليه خارجي مصوب 12/4/1373

‌آيين‌نامه اجرائي حمل و نقل جاده‌اي مواد خطرناك مصوب 22/12/1380 هيأت وزيران با اصلاحات بعدي

از قانون دسترسي آزاد به شبكه حمل و نقل ريلي مصوب 6/7/1384

آيين‌نامه اجرائي كميسيونهاي جلوگيري از سوانح راه‌آهن مصوب 24/5/1386 هيأت وزيران

‌مقررات منع تغيير وضعيت وسائل نقليه مسافربري و باربري قبل از اخذ مجوز لازم مصوب 1/2/1381 هيأت وزيران با اصلاحات بعدي

آيين‎نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيأت وزيران با اصلاحات بعدي

ميزان جرائم تخلفات رانندگي در شهرها و جاده‎هاي كل كشور (مستند به بند 2 (اصلاحي 2/11/1380) ماده 32 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 با اصلاحات بعدي) مربوط به سال 1384 مصوب 27/10/1383 هيأت وزيران با اصلاحات بعدي

‌آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 9/7/1373 وزراء عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري و صنعتي با اصلاحات بعدي

آيين‌نامه اجرائي حمل و نقل دانش‌آموزان مدارس مصوب 1/2/1387 وزراي عضو کميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط‎زيست و تأييد 31/5/1387 رئيس جمهور

لايحه قانوني راجع به ارزش گواهينامه فارغ‎التحصيلان آموزشگاههاي رانندگي و مکانيکي ارتش مصوب 31/3/1335 با اصلاحات بعدي

‌آيين‌نامه اجرائي «‌لايحه قانوني راجع به ارزش گواهينامه فارغ‌التحصيلان آموزشگاه‌هاي رانندگي و مكانيكي ارتش ـ مصوب 1335 ـ و اصلاحيه آن مصوب1367» مصوب 14/10/1373 هيأت‎وزيران با اصلاحات بعدي

از آيين‎نامه اجرائي آموزشگاههاي رانندگي مصوب 5/12/1383 هيأت‎وزيران و اصلاحات بعدي

‌قانون استفاده اجباري از كمربند و كلاه ايمني مصوب 26/11/1376

آيين‌نامه اجرائي قانون استفاده اجباري از كمربند و كلاه ايمني مصوب 22/4/1384 هيأت‎وزيران با اصلاحات بعدي

‌قانون جلوگيري از تردد موتورسيكلت‌هاي فاقد شماره راهنمايي و رانندگي مصوب 24/7/1373

‌آيين‌نامه اجرائي قانون جلوگيري از تردد موتورسيكلتهاي فاقد شماره راهنمايي و رانندگي مصوب 9/3/1375 هيأت وزيران

‌قانون تشديد مجازات موتورسيكلت‌سواران متخلف ‌مصوب 24/3/1356

‌قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي ‌مصوب 30/3/1350

از قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين در خصوص اصلاح قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي مصوب 28/12/1373 با اصلاحات بعدي

دستورالعمل تشكيل مجتمع‌ها و شعب تخصصي رسيدگي به‎ جرائم و تخلفات رانندگي مصوب 23/7/1387 رئيس قوه‎قضائيه

مصوبه راجع به ميزان سرعت مجاز انواع وسائل نقليه در راههاي برون شهري به منظور تأمين ايمني تردد و حمل و نقل عمومي جاده‌اي و با استناد به مواد [...ادامه]

از قانون دريايي ايران ‌مصوب 29/6/1343 كميسيون مشترك مجلسين با اصلاحات بعدي

‌قانون حفاظت دريا و رودخانه‌هاي مرزي از‌ آلودگي با مواد نفتي ‌مصوب 14/11/1354

تصويبنامه موضوع ماده 3 قانون مناطق دريايي جمهوري اسلامي ايران در خليج‎فارس و درياي عمانشماره 67 ـ 250/2 مورخ 31/4/1352 هيأت وزيران در جلسه مورخ30/4/1352بنا به پيشنهاد شماره 9652 مورخ 6/4/1352 وزارت امور خارجه [...ادامه]

قانون الحاق يك تبصره به بند (22) ماده (3) «آيين‌نامه سازمان بنادر و دريانوردي مصوب1348»مصوب 25/10/1387

قانون ايمني زيستي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/5/1388

قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوب 28/3/1353 با اصلاحات بعدي

از قانون شكار و صيد مصوب 16/3/1346 با اصلاحات بعدي

قانون نحوه جبران زحمات و خسارات كاركنان سازمان حفاظت محيط‌زيست در ارتباط با جرائم زيست محيطي مصوب 12/11/1384

دستورالعمل قانون نحوه جبران زحمات و خسارات كاركنان سازمان حفاظت محيط زيست در ارتباط با جرائم زيست محيطي مصوب 22/1/1386 هيأت وزيران

‌لايحه قانوني مجازات صيد غيرمجاز از درياي خزر و خليج فارس مصوب 4/5/1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران

قانون حفاظت و بهره‌برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/6/1374

قانون مديريت پسماندها مصوب 20/2/1383

ضوابط و روشهاي مديريت اجرائي پسماندهاي پزشكي و پسماندهاي وابسته مصوب 19/12/1386 كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست

‌قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 3/2/1374

‌آيين‌نامه اجرائي نحوه جلوگيري از آلودگي صوتيمصوب 19/3/1378 هيأت وزيران با اصلاحات بعدي

تصويب‌نامه در خصوص تعيين حد مجاز آلودگي صوتي مصوب19/12/1386 كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط‌زيست هيأت وزيران

‌آيين‌نامه بهداشت محيط مصوب 24/4/1371 هيأت وزيران

‌لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها‌مصوب 3 خرداد 1359 شوراي انقلاب با اصلاحات بعدي

از ‌قانون توزيع عادلانه آب مصوب 16/12/1361 با اصلاحات بعدي

قانون الحاق يك ماده به « قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين» مصوب 12/4/1384

آيين‌نامه اجرائي قانون الحاق يك ماده به قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ـ مصوب1384ـ و ماده (57) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب1384ـ مصوب 13/3/1387

قانون اجازه تأسيس آزمايشگاه‌هاي تجزيه خاك و گياه و آزمايشگاه‌هاي تشخيص آفات و بيماريهاي گياهي توسط بخش‌تعاوني و خصوصي مصوب 1/6/1371

از قانون تأسيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران مصوب 3/4/1380

‌از قانون حفاظت دريا و رودخانه‌هاي مرزي از‌ آلودگي با مواد نفتي مصوب 14/11/1354

از قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع مصوب 25/5/1346 با اصلاحات و الحاقات بعدي

قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده (56) قانون جنگلها و مراتعمصوب 22/6/1367 با اصلاحات بعدي

قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخائر جنگلي كشورمصوب 5/7/1371

از قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354 با اصلاحات و الحاقات بعدي

از قانون نظام صنفي مصوب 24/12/1382

از قانون كارمصوب 2/7/1368 مجلس شوراي اسلامي و 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدي

قانون مجازات اشتغال به حرفه كاريابي و مشاوره شغلي بدون داشتن پروانه كار مصوب 10/7/1380

آيين‌نامه اجرائي « قانون مجازات اشتغال به حرفه كاريابي و مشاوره شغلي بدون داشتن پروانه كار مصوب 1380» (مصوب 1/10/1387 وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك هيأت وزيران و تأييد مورخ 7/12/رئيس جمهور1387)

آيين‌نامه اجرائي تبصره هاي 1 و 2 ماده واحده قانون تصويب كنوانسيون ممنوعيت و اقدام فوري براي محو بدترين اشكال كار كودك و توصيه‌نامه مكمل آن مصوب 27/2/1383 هيأت وزيران

قانون راجع به اجازه قبول و اجراي اصول پيشنهادي توصيه‌نامه بين‌المللي شماره 100 در خصوص حمايت كارگران‌ مهاجرمصوب 21/2/1338

‌قانون راجع به اجازه قبول و اجراي اصول پيشنهادي توصيه‌نامه بين‌المللي شماره 102 مربوط به رفاه اجتماعي كارگران مصوب 21/2/1338

قانون گذرنامه مصوب 10/12/1351 با اصلاحات و الحاقات بعدي

قانون الحاق ماده واحده به « قانون گذرنامه مصوب 10/12/1351» مصوب 11/10/1367 با اصلاحات بعدي

‌لايحه قانوني ممنوعيت خروج بدهكاران بانك ها مصوب 20/2/1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران

قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ايران مصوب 19/2/1310 با اصلاحات بعدي

مقررات ورود و اقامت اتباع خارجي در مناطق آزادتجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 9/7/1373 با اصلاحات بعدي

قانون مجازات عبوردهندگان اشخاص غير مجاز از مرزهاي كشورمصوب 14/7/1367

از قانون كنوانسيون مربوط به وضع پناهندگان و پروتكل آن مصوب 17/10/1354

از ‌قانون پستي مصوب 5/5/1294

از ‌قانون تأسيس شركت مخابرات ايران «مصوب 29/3/1350» با اصلاحات بعدي

از قانون تشكيل شركت پست جمهوري اسلامي ايران مصوب 3/8/1366

از قانون (اساسنامه) شرکت پست جمهوري اسلامي ايران مصوب 4/2/1367 مجلس شوراي اسلامي

از قانون وظائف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مصوب 19/9/1382

از قانون تصويب احكام و مصوبات بيست و سومين كنگره اتحاديه جهاني پست (UPU) منعقد شده در بخارست سال 2004 ميلادي مصوب 6/5/1387

از ‌قانون استفاده از بي‌سيم‌هاي اختصاصي و غير حرفه‌اي (‌آماتوري)‌مصوب 25/11/1345 با اصلاحات بعدي

از ‌آيين‌نامه اجرائي قانون استفاده از بي‎سيم‎هاي اختصاصي و غيرحرفه‌اي (‌آماتوري)مصوب 13/11/1361 هيأت‎وزيران

قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليتهاي غيرمجاز مي‌نمايندمصوب 16/10/1386

قانون ممنوعيت به كارگيري تجهيزات دريافت از ماهوارهمصوب 23/11/1373

‌آيين‌نامه اجرائي «قانون ممنوعيت به كارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره»مصوب 9/1/1374 با اصلاحات بعدي

قانون مطبوعات مصوب 22/12/1364 با اصلاحات و الحاقات بعدي

آيين‌نامه اجرائي« قانون مطبوعات، مصوب 1364 و اصلاحات بعدي آن»مصوب 17/6/1381 هيأت‎وزيران

‌آيين‌نامه تأسيس و نظارت بر نحوه كار و فعاليت كانونهاي آگهي و تبليغاتي مصوب 27/12/1358 شوراي انقلاب اسلامي ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 27/12/1358 بنا به پيشنهاد شماره 1031/45/6161 مورخ 18/7/1358 [...ادامه]

قانون تعيين تکليف هيأت منصفه مطبوعات مصوب 20/5/1387

قانون ممنوعيت به كارگيري اسامي، عناوين و اصطلاحات بيگانهمصوب 14/9/1375

قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 11/10/1348

‌قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي ‌مصوب 6/10/1352

‌قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي مصوب 4/10/1379

آيين‎نامه اجرائي مواد (2) و (17) قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‎افزارهاي رايانه‎اي مصوب 21/4/1383 هيأت وزيران با اصلاحات بعدي

از قانون ثبت ارقام گياهي و کنترل و گواهي بذر و نهال مصوب 29/4/1382

از آيين‌نامه اجرائي قانون حفظ نباتات موضوع تصويبنامه شماره 6477 مورخ 4/10/1346 با اصلاحات بعدي

از قانون راجع به ازدواج مصوب 23/5/1310 با اصلاحات بعدي

‌قانون راجع به انكار زوجيت ‌مصوب 20/2/1311

از قانون لزوم ارائه گواهينامه پزشك قبل از وقوع ازدواج مصوب 13/9/1317

از قانون حمايت خانواده ‌مصوب 15/11/1353

قانون مربوط به حق حضانت مصوب 22/4/1365

قانون الزام تزريق واکسن ضدکزاز براي بانوان قبل از ازدواج مصوب 23/1/1367

از قانون ثبت احوال مصوب 16/4/1355 با اصلاحات بعدي

از ‌قانون تخلفات، جرائم و مجازاتهاي مربوط به اسناد سجلي و شناسنامهمصوب 10/5/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام

‌قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سري دولتي مصوب 29/11/1353

از آيين‌نامه طرز نگاهداري اسناد سري و محرمانه دولتي و طبقه‌بندي و نحوه مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات مصوب 1/10/1354 هيأت وزيران با اصلاحات بعدي

از ‌قانون مركز آمار ايران مصوب 10/11/1353

از قانون‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه ‎اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري ‎اسلامي‌ ايران‌ مصوب 11/6/1383

اصلاحيه 31/4/1388 آيين‌نامه اجرائي بند الف ماده 131 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

« دستورالعمل ماده 15 اصلاحي آيين‎نامه اجرائي بند الف ماده 131 برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران» مصوب 31/4/1388 رئيس قوه‌قضائيه

دستورالعمل حفاظت از اسناد، اطلاعات و ادله پرونده‌هاي قضائي مصوب 21/8/1385 رئيس قوه‌قضائيه

‌قانون مجازات افشاء سؤالات امتحاني مصوب 17/3/1349

قانون رسيدگي به تخلفات و جرائم در آزمونهاي سراسري مصوب 6/7/1384

آيين‌نامه اجرائي قانون رسيدگي به تخلفات و جرائم در آزمونهاي سراسري مصوب 8/5/1385 هيأت وزيران

‌قانون تعطيل مؤسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي كه بدون اخذ مجوز قانوني دائر شده و مي‌شودمصوب 7/10/1372

‌از آيين‌نامه اجرائي قانون تعطيل مؤسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي كه بدون مجوز قانوني دائر شده و مي‌شودمصوب 18/3/1373 هيأت وزيران

از‌ قانون فعاليت احزاب، جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شده مصوب 7/6/1360

آيين‌نامه اجرائي « قانون فعاليت احزاب، جمعيتها، انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمهاي اسلامي و اقليتهاي ديني مصوب 7/6/1360»مصوب 30/3/1361 هيأت وزيران با اصلاحات بعدي

آيين‌نامه چگونگي تأمين امنيت اجتماعات و راهپيمايي‌هاي قانوني مصوب 31/6/1381 هيأت وزيران

از قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 29/7/1363 با اصلاحات و الحاقات بعدي

از قانون معادن مصوب 27/2/1377

قانون استفساريه ماده (33) قانون معادن مصوب 27/2/1377 مجلس شوراي اسلامي ـ مصوب 18/2/1379:

از قانون نظام مهندسي معدن مصوب 5/11/1379

قانون راجع به حفظ آثار ملي مصوب 12/8/1309

نظامنامه اصلاح شده اجراي قانون دوازدهم آبان ماه 1309 راجع به حفظ آثار عتيقه ايران مصوب 28 آبان 1311 هيأت وزراء

آيين‌نامه مديريت، ساماندهي، نظارت و حمايت از مالكان و دارندگان اموال فرهنگي ـ ‌تاريخي منقول مجازمصوب 5/5/1384 هيأت وزيران با اصلاحات بعدي

قانون ثبت آثار ملي مصوب 12/9/1352

‌از قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي مصوب 7/7/1370 با اصلاحات بعدي

قانون ضرورت اخذ مجوز براي ساخت، خريد و فروش، نگهداري، تبليغ و استفاده از دستگاه فلزياب مصوب 15/12/1379

آيين‌نامه اجرائي قانون ضرورت اخذ مجوز براي ساخت، خريد و فروش، نگهداري، تبليغ و استفاده از دستگاه فلزياب مصوب 7/2/1382 هيأت ‌وزيران

از قانون شهرداري مصوب 11/4/1334 مصوب كميسيونهاي مشترك مجلسين با اصلاحات و الحاقات بعدي

‌از قانون نوسازي و عمران شهري ‌مصوب 7/9/1347

از قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 22/12/1374

از ‌قانون دادرسي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب 22/2/1364 با اصلاحات بعدي

قانون تعيين حدود صلاحيت دادسراها و دادگاههاي نظامي كشور مصوب 6/5/1373 مجمع تشخيص مصلحت نظام

قانون تفسير ماده (3) «قانون تعيين حدود صلاحيت دادسراها و دادگاههاي نظامي كشور مصوب 6/5/1373» مصوب 2/6/1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام

از قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 9 شهر رمضان 1330 هجري قمري مطابق با 11/6/1290 هجري شمسي با اصلاحات و الحاقات بعدي

مواد الحاقيه به اصول محاكمات جزائي (قانون آيين دادرسي كيفري)به موجب « قانون متمم اصلاح اصول محاكمات جزائي»مصوب 12/7/1311 كميسيون عدليه با اصلاحات بعدي

از قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب 25/3/1356

از قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 و شعب ديوان‌عالي كشور مصوب 20/4/1368 كميسيون امور قضائي و حقوقي مجلس

آيين‌نامه نحوه اجراي احكام اعدام، رجم، صلب، قطع يا نقص عضو موضوع تبصره يك ماده 28 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 و شعب ديوان‌عالي كشور مصوب 15/2/1370 شوراي‌عالي قضائي.

قانون تجديدنظر آراء دادگاه‌ها مصوب 17/5/1372

قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب 9/10/1382

از دستورالعمل اجرائي موضوع ماده 130 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب 27/11/1383 مقام معظم رهبري و فرماندهي كل قوا ...

از دستورالعمل بند « الف» و تبصره‌هاي ماده 60 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب 28/5/1383 ستاد كل نيروهاي مسلح ...

دستورالعمل حبس با خدمت «موضوع تبصره ماده 11 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح»مصوب 5/10/1382 رئيس قوه قضائيه

قانون به كارگيري سلاح توسط مأمورين نيروهاي مسلح در موارد ضروري مصوب 18/10/1373

آيين‌نامه اجرائي تبصره بند (5) ماده (3) قانون به‌كارگيري سلاح توسط مأموران نيروهاي مسلح در موارد ضروري مصوب 30/4/1381 هيأت وزيران

آيين‌نامه اجرائي ماده (15) قانون به‌كارگيري سلاح توسط مأمورين نيروهاي مسلح در موارد ضروري مصوب 13/6/1379 هيأت وزيران

از قانون آيين‎ دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 21/1/1379

آيين‎نامه دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت مصوب 14/5/1369 مقام معظم رهبري با اصلاحات و الحاقات بعدي

از چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 هجري شمسي مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام

از قانون مجازات عمومي مصوب 7/3/1352 تذکر: در قسمت اخير ماده 729 (اصلاحي 27/7/1377) قانون مجازات اسلامي مصوب 2/3/1375 تصريح [...ادامه]

آيين‌نامه شوراي‌عالي نظارت و بازرسي قوه قضائيه مصوب 4/3/1388 رئيس قوه‎قضائيه

آيين‌نامه اجرائي «قانون اصلاح ماده (18) اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، مصوب 24/10/1385»مصوب 29/7/1388 رئيس قوه قضائيه نظر به ضرورت ثبات آراء و اكتفاء به روشهاي اصلي بازنگري در آراء قطعي [...ادامه]

دستورالعمل ساماندهي نظارت بر تردد مراجعين و ارتقاء رفتار سازماني در قوه‎قضائيه مصوب 15/11/1384 رئيس قوه‎قضائيه در راستاي اجرائي نمودن بند هشتم از سياستهاي كلي قضائي ابلاغي از سوي مقام [...ادامه]

دستورالعمل تشكيل شوراي‌عالي نظارت و بازرسي مصوب 12/3/1386 رئيس قوه‎قضائيه

دستورالعمل مواد 8، 15 و تبصره ماده 2 آيين‌نامه اجرائي بند الف ماده131 برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 25/6/1386 رئيس قوه‎قضائيه

دستورالعمل ارزيابي عملكرد دادگستري‌ها، حوزه‌هاي ستادي و ازمان‌هاي وابسته قوه قضائيه مصوب 12/8/1386 رئيس قوه‎قضائيه در راستاي بررسي و ارزيابي برنامه‌ها و اقدامات انجام شده در قوه قضائيه و [...ادامه]

دستورالعمل حمايت قضائي از سرمايه‌گذاري در قوه قضائيه مصوب 16/10/1386 رئيس قوه‎قضائيه مقدمه با عنايت به منويات رهبر معظم انقلاب «دام ظله العالي» در ابلاغيه سياستهاي اصل44 [...ادامه]

دستورالعمل توسعه كاربري فناوري اطلاعات و ارتباطات در دستگاه قضائي و استقرار نرم‌افزار مديريت پرونده قضائي مصوب 23/12/1386 رئيس قوه‎قضائيه اجراي پروژه‌هاي زيرساخت فناوري اطلاعات و ارتباطات در قوه قضائيه و استقرار نرم‌افزار مديريت [...ادامه]

دستورالعمل تشكيل شوراهاي قضائي منطقه‌اي مصوب 20/5/1387 رئيس قوه‎ قضائيه

دستورالعمل ساماندهي واحدهاي اجراي احكام كيفري مصوب 28/4/1388 رئيس قوه‎قضائيه نظر به تراكم غيرمتعارف پرونده‌ها در بعضي از واحدهاي اجراي احكام كيفري و در [...ادامه]

دستورالعمل اجرائي تشكيل و فعاليت مناطق سازمان بازرسي كل كشورمصوب 18/5/1388 رئيس قوه‎قضائيه

«شيوه‌نامه اجرائي فصل دوم دستورالعمل شماره يك طرح جامع رفع اطاله دادرسي مصوب 30/7/1384» «تنظيم حدود اختيار وكلاء و كارشناسان در صلح و سازش» مصوب 20/7/1385 رئيس قوه‎قضائيه

طرح جامع رفع اطاله دادرسي دستورالعمل شماره3(امور كيفري)مصوب 30/8/1385 رئيس قوه‎قضائيه

احتراز از استعمال لغات و عبارات نامأنوس در آراء و قرارهاشماره 2648/7 ـ 4/6/1343 وزير دادگستري بخشنامه به کليه دادگاهها و دادسراهاي مرکز و شهرستانها چون بسياري از مردم به علت عدم آشنائي با اصطلاحات مشکل قضائي از [...ادامه]

تعيين مرجع صدور نامه‎ها با خط خوانا شماره 54683/7 ـ 29/12/1343 وزير دادگستري بخشنامه به کليه ادارات و دادگاهها و دادسراهاي مرکز و شهرستانها با اينکه طي بخشنامه‎هاي شماره 43868/43236 ـ 14/12/1334 و 1020/3405 ـ 9/2/1335 و 37720/4 ـ 7/9/1343تذکر [...ادامه]

عدم قبول عنوان مشاور حقوقي از طرف قضات شماره 68257/4 ـ 21/12/1347 وزير دادگستري بخشنامه به کليه سازمانهاي قضائي مرکز و شهرستانها لزوماً ابلاغ مي‎شود که نظر به رعايت مصالحي آقايان قضات دادگستري به هيچ‎وجه مجاز نيستند جز [...ادامه]

منع نوشتن دستورهاي قضائي در حاشيه و پشت اوراق شماره 29679/1 ـ 9/11/1351 وزير دادگستري بخشنامه به کليه دادگاهها و دادسراها به طوري‌که ملاحظه مي‎شود در بعضي از موارد دستورها و تصميمات قضائي که قاعدتاً بايستي با [...ادامه]

شماره‎گذاري اوراق و لاک و مهر پرونده‎ها شماره 4551/7 ـ 17/6/1353 وزير دادگستري بخشنامه به کليه دفاتر دادسراها و دادگاهها غالباً مشاهده مي‎شود که ارسال پرونده‎هايي که در مراجع قضائي منتهي به صدور قرار عدم صلاحيت [...ادامه]

بخشنامه رئيس قوه قضائيه به واحدهاي قضائي سراسر كشور يكي از اهداف اصلي احياء دادسراها در سراسر كشور سپردن امر تعقيب و تحقيق از متهمين [...ادامه]

بخشنامه رئيس قوه‎قضائيه به كليه دادسراها و محاكم عمومي و انقلاب سراسر كشور حسب گزارشات واصله، برخي از شعب دادسراها و محاكم عمومي و انقلاب سراسر كشور، در تنظيم [...ادامه]

بخشنامه رئيس قوه‎قضائيه به کليه مراجع قضائي گزارشهاي واصله حاكي است بعضي از قضات درخصوص رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به [...ادامه]

بخشنامه رئيس قوه‎قضائيه به كليه رؤساي كل دادگستريها و دادستانها از آنجا كه مشاهده شده برخي از پرونده‌هاي مطروحه در دستگاه قضائي كه از سوي ادارات [...ادامه]

بخشنامه رئيس قوه‎قضائيه به رؤساي تمامي واحدهاي قضائي سراسر كشور نظر به اين كه مطابق ماده 38 قانون تأسيس سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي و [...ادامه]

بخشنامه رئيس قوه‎قضائيه به معاونين، رؤساي سازمانهاي تابعه، رؤساي دادگستري‌ها و دادستان‌هاي سراسر كشور، مديران حوزه‌هاي ستادي نظر به تصريح اصول 157 و 158 و 160 قانون اساسي و قانون وظائف [...ادامه]

بخشنامه رئيس قوه‎قضائيه به‎كليه كاركنان قضائي و اداري قوه‎قضائيه پيرو بخشنامه شماره 10986/84/1ـ 28/8/1384 مبني بر ممنوعيت پذيرش مسؤوليت و اشتغال در مشاغل ديگر توسط [...ادامه]

بخشنامه رئيس قوه قضائيه به کليه مراجع قضائي کشور حسب اخبار واصله مبني بر بروز پديدة جعل عناوين و امهار ارگانها و نهادها و به‎ [...ادامه]

بخشنامه رئيس قوه قضائيه به دادستان‌هاي عمومي و انقلاب دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي كشور بر اساس بررسي‌هاي به عمل آمده عدم رعايت بعضي از مقررات قانوني و نكات لازم‌الرعايه در [...ادامه]

بخشنامه رئيس قوه‎قضائيه به واحدهاي قضائي سراسر كشور پيرو بخشنامه شماره 22096/79/1 مورخ 25/12/1379 و تأكيد بر نظارت مؤثر و مستمر بر اجراي مدلول [...ادامه]

بخشنامه رئيس قوه‎قضائيه به كليه مراجع قضائي به منظور ساماندهي نحوه اخذ محكوميت‌هاي مالي تقسيط‌شده، مقتضي است، در مواردي كه مطابق حكم صادره [...ادامه]

بخشنامه رئيس قوه قضائيه به واحدهاي قضائي و سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور به منظور تسهيل اجراي وظائف هيأت قضائي ويژه اعزامي به استانها براي بازرسي محاكم و زندانها [...ادامه]

بخشنامه رئيس قوه قضائيه به مراجع قضائي سراسر كشور نظر به اهميت و لزوم رعايت مقررات و قوانين آيين دادرسي، بالاخص در زمينه‌هاي [...ادامه]

بخشنامه رئيس قوه‎قضائيه به دادگستري‌هاي سراسر كشور در سال مزين به نام «نوآوري و شكوفايي» و در جهت اجراي سياست‌هاي كلي قضائي [...ادامه]

بخشنامه شماره 100/29419/9000 مورخ 5/6/1388 رئيس قوه‎قضائيه به كليه مراجع قضائي و رؤساي كل دادگستري‌هاي استان كشور پيرو بخشنامه شماره 7168/78/1 ـ 25/7/1378 نظر به اينكه مقام معظم رهبري اختيار ولايت امر موضوع [...ادامه]

مبلغ ريالي بازداشت بدل از جزاي نقدي براي سال 1389 مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور در اجراي تبصره ماده يك قانون نحوه اجراي [...ادامه]

قيمت سوقيه اعيان سه‌گانه موضوع احكام ديه براي سال 1389 مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور در اجراي ماده 297 قانون مجازات اسلامي و با [...ادامه]

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1358 با اصلاحات 1368/5/6بسم الله الرحمن الرحيملقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنامعهم‌الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط

قانون نحوه اجراء اصل 85 و 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با مسئوليت هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي - مصوب 1368/10/26 با اصلاحات و الحاقات بعدي

آيين نامه اجرايي قانون نحوه اجراي اصول 85 و 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1391/10/24 رئيس مجلس شوراي اسلامي

قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان، و کارگزاران جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1391/2/17 مجلس شوراي اسلامي و مصوب 1394/8/9 مجمع تشخيص مصلحت نظام

قانون نحوه اجراي قسمتي از اصل يکصد و شصتم (160) قانون اساسي - مصوب 1394/2/22

قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 21/1/1379

از قانون تشكيل دادگاه‏ هاي عمومي و انقلاب مصوب 15/4/1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي

از آيين‏ نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‏ هاي عمومي و انقلاب مصوب 15/3/1373 و 9/11/1381 رئيس قوّه‏ قضائيه با اصلاحات و الحاقات بعدي با استناد به قانون اصلاح پاره‏اي از مواد قانون تشكيل دادگاه‏هاي عمومي و انقلاب مصوب 28/7/1381 [...ادامه]

آيين‌نامه ارائه خدمات الكترونيك قضايي مصوب 22/3/1391 رييس قوه قضائيه در اجراي بند 6 سياست‌هاي كلي قضايي پنج ساله ابلاغي 1388/9/1 و بند ج ماده 48 [...ادامه]

دستورالعمل ضوابط و شرايط تأسيس، فعاليت و انحلال دفتر خدمات الكترونيك قضايي مصوب 28/02/1392 رييس قوه قضائيه با اصلاحات و الحاقات بعدي در اجراي ماده 2 آئين‌نامه ارائه خدمات الكترونيك قضايي مصوب 1391/3/22 رييس قوه قضائيه، دستورالعمل ضوابط [...ادامه]

از قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/12/1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي

قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاكم و دفاتر رسمي مصوب 20/3/1316 با اصلاحات و الحاقات بعدي

آيين ‏نامه اجرائي «قانون اصلاح ماده 3 قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاكم و دفاتر رسمي مصوب 1316 و الحاق چند ماده به آن مصوب29/4/1376» مصوب 31/5/1377 رئيس قوّه‏ قضائيه با اصلاحات و الحاقات بعدي

قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون لغو ضرورت تصديق رسمي اسناد دولتي بيگانه مصوب 1961ميلادي برابر با 1340 هجري شمسي مصوب 29/1/1391 با اصلاحات بعدي

از قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب 6/12/1352

قانون رسيدگي فوري به خسارات ناشيه از تصادفات رانندگي به‏ وسيله نقليه موتوري مصوب 13/9/1345

قانون استفاده از نظر افسران راهنمايي در تصادفات وسائط نقليه مصوب 7/9/1364 با الحاقات بعدي

از قانون اصلاح پاره‏ اي از قوانين دادگستري مصوب 25/3/1356 با اصلاحات و الحاقات بعدي

قانون اجراي احكام مدني مصوب 1/8/1356

لايحه قانوني ممنوعيت خروج بدهكاران بانك‌ها مصوب 20/2/1359 شوراي انقلاب اسلامي ايران

قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداري‌ها مصوب 14/2/1361 با اصلاحات و الحاقات بعدي

قانون نحوه پرداخت محكومٌ ‏به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 15/8/1365

قانون نحوه وصول مطالبات بانك‌ها مصوب 1368/10/5 مجمع تشخيص مصلحت نظام

قانون نحوه اجراي محكوميت‏ هاي مالي مصوب 15/7/1393 مجلس شوراي اسلامي و 23/3/1394 مجمع تشخيص مصلحت نظام

از قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)مصوب 4/12/1393

آيين‌نامه اجرايي ماده (77) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)مصوب 4/6/1394 هيأت وزيران

قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394/9/16

قانون صلاحيت دادگستري جمهوري اسلامي ايران براي رسيدگي به دعاوي مدني عليه دولت هاي خارجي مصوب 17/12/1390

آيين‏ نامه اجرايي قانون صلاحيت دادگستري جمهوري اسلامي ايران براي رسيدگي به دعاوي مدني عليه دولت هاي خارجي مصوب 4/10/1392 هيأت وزيران با اصلاحات بعدي

از قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون شناسايي و اجراي احكام داوري خارجي تنظيم شده در نيويورك به تاريخ 10 ژوئن 1958 ميلادي (3/4/1337 هجري شمسي) مصوب 21/1/1380

از قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مصوب 25/9/1388 با اصلاحات بعدي

لايحه قانوني عفو عمومي متهمان و محكومان جزائيمصوب 20/6/1358 شوراي انقلاب اسلامي