عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ماده1210 (اصلاحي مصوب 1370/8/14)ـ

هيچ كس را نمي‏توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود مگر آن‏كه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد.

روابط تنقیحی