عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

مقررات عمومي

‌ماده 1 ـ سازمان يك مؤسسه مشورتي است و هيچگونه دخالتي در دفاتر هيدروگرافي دولتهاي شركت‌كننده [...ادامه]

‌ماده 2 ـ فعاليتهاي سازمان، علمي يا فني است و در مسائل مربوط به‌سياست بين‌المللي مداخله نمي‌نمايد. [...ادامه]

‌ماده 3 ـ كنفرانس هيدروگرافي بين‌المللي هر پنج سال يك بار طي جلسات عادي در محل سازمان [...ادامه]

‌ماده 4 ـ تدارك و تشكيل كنفرانس هيدروگرافي بين‌المللي به عهده دفتر مي‌باشد.

‌ماده 5 ـ هر دولت عضو مي‌تواند توسط يك نفر نماينده يا بيشتر كه احتمالاً يك [...ادامه]

‌ماده 6 ـ كميته مديريت براي دعوت ناظرين مجاز مي‌باشد: ‌الف ـ از دولتهايي كه [...ادامه]

‌ماده 7 ـ زبان معمول كنفرانس انگليسي ـ فرانسه و اسپانيايي خواهد بود.

‌ماده 8 ـ‌ الف ـ كنفرانس گزارشات دفتر را در مورد كارهاي آن در كنفرانس قبلي رسيدگي [...ادامه]

‌ماده 9 ـ ‌ الف ـ دوازده ماه قبل از گشايش كنفرانس، دفتر از نمايندگان دولتهاي عضو براي [...ادامه]

‌ماده 10 ـ ‌ الف ـ تا تصميم ثانوي كنفرانس عادي هيدروگرافي بين‌المللي قوانين فوق‌الذكر بايستي در جلسات [...ادامه]

‌كميته مالي

‌دفتر بين‌المللي هيدروگرافي

‌كميته مديريت

‌انتشارات

‌انتخابات