عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1341

آئين نامه اجراي ماده 17 قانون تاسيس دانشگاه هيئت وزيران در جلسه مورخ 11/1/1341 طبق پيشنهاد شماره 53998 ـ 27/12/1340 دانشگاه تهران نظر به [...ادامه]

آئين نامه وسائل حفاظت انفرادي تعريف ـ وسائل حفاظت انفرادي عبارتند از :لباس كار ـ پيش بند ـ كلاه فلزي (كاسك) [...ادامه]

اطلاعيه اداره راهنمائي ورانندگي به منظور تسريع در حركت وسائط نقليه و جلوگيري از اتلاف وقت [...ادامه]

مواد الحاقي آئين نامه كارشناسان رسمي نظر به ماده 14 و 19 قانون كارشناسان رسمي مصوب بهمن ماه 1317 مواد ذيل بعنوان [...ادامه]

آئين نامه تعرفه حق الوكاله و هزينه سفر وكلاي دادگستري نظر به ماده 19 لايحه قانوني استقلال كانون وكلائ دادگستري و پيشنهاد كانون و ذيل ماده [...ادامه]

آئين نامه بسته بندي مواد خوردني و آشاميدني به منظور اجراي مواد 18 و 19 لايحه قانوني مقررات امور پزشگي و داروئي و مواد [...ادامه]

آئين نامه حفاظتي تاسيسات و وسائل الكتريكي در كارگاهها

آئين نامه مجله حقوقي وزارت دادگستري نظر به تبصره 26 تصويب نامه قانوني بودجه سال 1340 براي اداره مجله حقوقي وزارت دادگستري [...ادامه]

آئين نامه طرز تفتيش و جلوگيري از قاچاق چوب هيئت وزيران در جلسه مورخه 13/8/1332 بنا به پيشنهاد شماره 4324 – 13/8/32 وزارت دارائي آئين [...ادامه]

تبصره اضافي به نظامنامه دفاتر اسناد رسمي تبصره زير به ماده 14 نظامنامه دفاتر اسناد رسمي اضافه ميشود :تبصره ـ سر دفتران مكلفند [...ادامه]

- تبصره زير بماده 10 نظامنامه دفاتر اسناد رسمي اضافه ميشود : [...ادامه]

اداره نظارت بربيمه و حمل و نقل رونوشت تصويبنامه شماره 27530 رت ـ 4/10/40 هيئت وزيران كه اصل آن بشماره 70919 ـ 4/10/40 وزارتي ثبت شده است وزارت بازرگاني هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/10/40 بنا بر پيشنهاد شماره 10318 مورخ 9/9/1340 وزارت [...ادامه]

- وزارت دارائي هيئت وزيران در جلسه مورخ 7/8/41بنا به پيشنهاد شماره 8/41610 14/6/1341 وزارت دارائي مقررات [...ادامه]

- هيئت وزيران در جلسه 14/8/41 بنا به پيشنهاد شماره 6640/ح 7/9/8/41وزارت دادگستري تصويب نمودند: [...ادامه]

- هيئت وزيران در جلسه مورخ 12/9/41 تصويب نمودند تصويبنامه قانوني شماره 26306 مصوب 16 مهرماه 1341 [...ادامه]

- هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/10/41 بنا به پيشنهاد شماره 13895 21/4/41 وزارت دارائي [...ادامه]

تصويب نامه 16952 مورخ 11/6/1340 مربوط به تاسيس انبارهاي عمومي

- هيئت وزيران در جلسه مورخ 12/10/41 بنابر پيشنهاد شماره 8461/7 – 1/10/41 وزارت دادگستري ماده اول [...ادامه]

- وزارت دارائي هيئت وزيران در جلسه 7/8/1341 بنا بپيشنهاد شماره 1990/م 23/7/41 وزارت دارائي تصويب نمودند: [...ادامه]

- وزارت دارائي هيئت وزيران در جلسه 9 آبان 41 بنابرپيشنهاد شماره 2126/م مورخ 9/8/1341 وزارت دارائي [...ادامه]

- وزارت دارائي هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/8/41 بنا به پيشنهاد شماره 28861 ـ 28/8/41 وزارت [...ادامه]

- هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/11/1341 بنا به پيشنهاد هاي شماره وزارت راه وزارتين دارائي و [...ادامه]

- هيئت وزيران در جلسه 26/10/41 بنا برپيشنهاد شماره 6030 رح 7 ـ 21/7/41 وزارت دادگستري تصويب [...ادامه]

- نظر به اينكه طبق ماده يك قانون مطبوعات: « روزنامه يا مجله نشريه ايست كه براي [...ادامه]

- هيئت وزيران در جلسه مورخه 19/10/41 براي تامين صحت و آزادي انتخابات و تامين حسن [...ادامه]

- وزارت دادگستري لايحه قانوني راجع به اصلاح ماده 7 لايحه قانوني مصوب ارديبهشت [...ادامه]

- هيئت وزيران در جلسه مورخ 12/8/41 بنا به پيشنهاد شماره 26889/4 ـ 30/7/41 وزارت دادگستري [...ادامه]

در اجراي تبصره 3 ماده 2 قانون اصلاحات ارضي مواد ذيل تصويب ميشود وزارت كشاورزي هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/1/341 بنا بپيشنهاد شماره 599 /ص 20/1/41 وزارت كشاورزي [...ادامه]

تصويبنامه راجع به طرز تشكيل و اداره امور دفتر سرپرستي دادسراها نظر به ماده 16 ـ قانون اصول تشكيلات دادگستري و استخدام قضات مصوب ديماه 1315 [...ادامه]

تصويبنامه راجه به اجراي لايحه قانون اصلاحات ارضي هيئت وزيران در جلسـه مورخ 23/7/41 بنا به پيشنهاد شماره 19954ـ 22/7/41 وزارت دادگستري [...ادامه]

- نظر به اينكه از استعداد طبيعي دشت قزوين يا طرز كشاورزي متداول تا به امروز استفاده [...ادامه]

- هيئت وزيران در جلسه مورخ 12/10/41 بنا به پيشنهاد شماره 33432 مورخ 3/10/41 وزارت بازرگاني [...ادامه]

- هيئت وزيران در جلسه 17/11/41 برحسب پيشنهاد شماره 12199/32107 ـ 13/10/41 وزارت كشاورزي در تكميل [...ادامه]

- هيئت وزيران در جلسه مورخ 25/12/41 بنا به پيشنهاد شماره 16808 به تاريخ 29/11/41 وزارت دادگستري [...ادامه]

- هيئت وزيران در جلسه مورخ 14/7/41 بنا به پيشنهاد شماره 1254/م 2/5/41 وزارت كشور طرح [...ادامه]

لايحه قانوني سهيم كردن كارگران در منافع كارگاههاي صنعتي و توليدي هيئت وزيران در جلسه مورخ 17/10/41 بنا به پيشنهاد شماره 1119 وزارت كار و خدمات اجتماعي [...ادامه]

- نظر به اينكه اعتلاء كشور و ارتقاء اجتماعي و اقتصادي ملت ايران بزرگترين [...ادامه]

لايحه قانوني ملي شدن جنگلهاي كشور

لايحه اصلاحي قانون اصلاحات ارضي

لايحه ايجاد سپاه دانش

لايحه قانوني فروش سهام كارخانجات دولتي

لايحه قانوني اصلاحي قانون انتخابات

رأي وحدت رويه رديف 12 ـ 11/7/1341 هيأت عمومي ديوان‏عالي كشور هيأت عمومي ديوان عالي كشور بنا به اعلامي كه بانك پارس نموده است در مورد مراجعه [...ادامه]

در مواردي كه به اعتبار جنائي بودن اتهام كيفر خواست به دادگاه جنائي داده شود و منتهي به صدور حكم محكوميت به دو ماه حبس تأديبي يا كمتر ولو متضمن محكوميت به جزاي نقدي تا بيست هزار ريال يا شلاق گردد دادستان مي تواند تقاضاي فرجام ماهوي نمايد. در موضوع مشابهي آراء مختلفي از شعب 8 و 9 ديوان عالي كشور صادر گرديده و [...ادامه]

ابلاغ اظهارنامه در زندان به متهم نمي تواند مانع پرداخت وجه حكم و عذر موجه بر عدم پرداخت آن محسوب شود. در موضوع ابلاغ اظهار نامه چك بلامحل در زندان احكام مختلفي صادر شده،‌به تقاضاي يكي از [...ادامه]

ارجاع پرونده پس از نقض به مرجع صالح به وسيله ديوانعالي كشور از اختيارات قانوني به موجب ماده 456 قانون آئين دادرسي كيفري مي باشد. بين احكام 17/4273 ـ 14/2/1340 و 22/4400 ـ 29/10/1339 شعبه هشتم ديوان عالي كشور و احكام [...ادامه]

اعمال حق فسخ كاشف از عدم رضاي موجر به ادامه تصرفات مستأجر است. چون به موجب توافق، اجرت المثل مدت تصرف مستأجر بعد از فسخ يا انقضاي مدت اجاره [...ادامه]

فورس ماژور يك قسمت از دعوي اقامه شده موضوع كم آبي بوده كه اين امر عنواناً از مصاديق [...ادامه]


روابط زیرمجموعه