عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20698
  • تعداد مواد:17
  • دستگاه مجری:[وزارت دادگستري][وزارت امور اقتصادي و دارايي]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1394/11/13
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان در تاریخ 1394/12/13

قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم

ماده1ـ تهيه و جمع‌آوري عامداً و عالماً وجوه و اموال به هر طريق چه داراي منشأ قانوني [...ادامه]

ماده2ـ تأمين مالي تروريسم در صورتي که در حکم محاربه يا افساد في‌الارض تلقي شود، مرتکب به [...ادامه]

ماده3ـ کليه اشخاص مطلع از جرائم موضوع اين قانون موظفند مراتب را در اسرع وقت به مقامات [...ادامه]

ماده4ـ در صورت ارتکاب جرائم موضوع اين قانون توسط شخص حقوقي، طبق مقررات قانون مجازات اسلامي مصوب [...ادامه]

ماده 5 ـ مراجع قضائي و ضابطان دادگستري تحت نظارت و تعليمات و يا دستور مقام قضائي حسب مورد [...ادامه]

ماده6 ـ دادگاه مکلف است علاوه بر مجازات‌هاي مقرر در ماده (2) اين قانون، مرتکب را متناسب با [...ادامه]

ماده7ـ سردستگي، سازماندهي يا هدايت دو يا چند شخص در ارتکاب جرائم موضوع اين قانون اعم از [...ادامه]

ماده 8 ـ هر شخصي که داخل گروههاي حامي مالي تروريسم باشد و قبل از تعقيب، همکاري مؤثر در [...ادامه]

ماده9ـ رسيدگي به جرائم موضوع اين قانون در صلاحيت دادگاههاي کيفري يک مرکز استان است.

ماده10ـ جرائم موضوع اين قانون مشمول اصل يکصد و شصت و هشتم (168) قانون اساسي جمهوري اسلامي [...ادامه]

ماده11ـ در مواردي که به موجب معاهدات بين‌المللي لازم‌الاجراء براي جمهوري اسلامي ايران، رسيدگي به جرائم موضوع [...ادامه]

ماده12ـ هرگاه جرائم موضوع اين قانون در خارج از کشور و عليه جمهوري اسلامي ايران يا سازمان‌هاي [...ادامه]

ماده13ـ تمامي اشخاص و نهادها و دستگاههاي مشمول قانون مبارزه با پولشويي مصوب 2/11/1386 موظفند به‌منظور پيشگيري [...ادامه]

ماده14ـ کليه اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشويي موظفند گزارش عمليات مشکوک به تأمين مالي تروريسم را [...ادامه]

ماده15ـ چنانچه تأمين مالي تروريسم به عمليات پولشويي منجر شود، مرتکب حسب مورد به مجازات شديدتر محکوم [...ادامه]

ماده16ـ به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود در اجراي اين قانون مطابق تعهدات بين‌المللي خود [...ادامه]

ماده17ـ آيين‌نامه اجرائي اين قانون ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط وزراي امور اقتصادي [...ادامه]

[امضاء] قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و پنج تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ سيزدهم [...ادامه]


روابــــط صریـــــــــح