عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15160
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/12/25
  • تعداد مواد:7
  • دستگاه مجری:[سازمان امور اداري و استخدامي كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/12/8

‌آيين‌نامه اجرايي بند "‌و" تبصره (13) قانون بودجه سال 1376 كل كشور

‌هيأت ويران در جلسه مورخ 1375.12.8 بنا به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد بند(‌و) تبصره(13) قانون بودجه سال 1376 كل‌كشور، آيين‌نامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه