عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 2 ـ

خودروهاي سواري موضوع اين آيين‌نامه وسايل نقليه‌اي هستند كه براي انجام امور اداري و خدماتي در اختيار دستگاه‌هاي موضوع ماده 1) اين‌آيين‌نامه قرار دارند و به ترتيب زير طبقه‌بندي مي‌شوند ـ
‌الف ـ خودروهاي خدمات عمومي كه نصب نمره دولتي و نوشتن عبارت "‌خودرو خدمت" و نام دستگاه در اختيار دارنده، در دو طرف آن الزامي است، نصب‌نمره دولتي و درج عبارت "‌خودرو خدمت" و نام دستگاه در اختيار دارند، در دو طرف آن الزامي است. نصب نمره دولتي و درجه عبارت "‌خودرو خدمت" و نام‌دستگاه در اختيار دارنده، براي خودروهاي وزارت اطلاعات الزامي نيست.
ب ـ خودروهاي خدمات اختصاصي كه داري نمره شخصي هستند و در اختيار دستگاه‌هاي موضوع ماده 1) اين آيين‌نامه قرار دارند.