عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 6 ـ

كساني كه در سالهاي 1373 و 1374 از ناحيه دستگاه‌هاي دولتي ـ موضوع تبصره 13) قانون بودجه سال 1373 ـ خودرو به آنان فروخته شده است،‌به هيچ عنوان حق استفاده از تسهيلات اين آيين‌نامه را ندارند. متخلف اعم از واگذاركننده و استفاده‌كننده، به مجازات تصرف غير قانوني اموال دولتي محكوم‌خواهد شد.


روابــــط صریـــــــــح