عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 5 ـ

عدم اجراي مفاد اين آيين‌نامه از سوي دستگاه‌هاي موضوع ماده 1) اين آيين‌نامه تخلف محسوب و دستگاه‌هاي متبوع استفاده كننده از خودرو در‌صورت دريافت گزارش از مراجع ذيربط يا مشاهده هر گونه تخلف از مفاد اين آيين‌نامه مكلفند برخورد اداري لازم را با متخلف به عمل آورند.
‌تبصره ـ مأموران نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلفند در صورت مشاهده تخلف يا استفاده غير مجاز از خودروهاي موضوع اين آيين‌نامه، مراتب را به‌سازمان مربوط جهت اقدامات قانوني گزارش كنند.