عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 3 ـ

استفاده از كليه خودروهاي دستگاه‌هاي موضوع ماده 1) اين آيين‌نامه به استثناي خودروهاي خدمات اختصاصي و تشريفاتي، در خارج از ساعات‌اداري ‌با راننده يا بدون راننده) ممنوع است.
‌تبصره ـ استفاده از خودروهاي موضوع اين آيين‌نامه در خارج از ساعات اداري فقط براي انجام مأموريتهاي اداري و با حكم مأموريت مجاز است.


روابــــط صریـــــــــح