عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌فصل دوم ـ روش تعيين حقوق و دستمزد كاركنان

‌ماده 2 ـ كليه كاركنان سازمانها و دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري [...ادامه]

‌ماده 3 ـ حقوق كاركنان از مجموع ارزش ريالي عوامل ارزيابي ـ موضوع ماده 4) [...ادامه]

‌ماده 4 ـ عوامل ارزيابي: ‌به منظور تعيين حقوق كاركنان سازمان، از روش امتيازي شخص ـ [...ادامه]

‌ماده 5 ـ مشخصه‌هاي فردي تعيين حقوق كاركنان ‌مهارتها)ـ عبارت از مجموعه تواناييهاي اكتسابي است [...ادامه]

‌ماده 6 ـ عوامل شغليـ عبارت از عواملي هستند كه به شغل فد بستگي دارد و [...ادامه]

‌ماده 7 ـ عوامل اساسي ارزيابي مشاغل سازمان عبارت است ازـ ‌الف ـ عامل [...ادامه]

‌ماده 8 ـ ضريب ريالي امتيازهاي موضوع اين آيين‌نامه 120) ريال است.

‌ماده 9 ـ به كاركنان شاغل در سازمانها و دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ [...ادامه]

‌ماده 13 ـ به كاركنان شاغل در سازمان و دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ [...ادامه]

‌ماده 14 ـ ساير مواردي كه به كاركنان سازمان تعلق مي‌گيرد به شرح زير تعيين مي‌شودـ [...ادامه]

‌ماده 15 ـ با توجه به تفاوتهاي موجود در سازمانهاي هر يك از مناطق آزاد و نقشه‌هاي [...ادامه]

‌ماده 16 ـ حقوق و مزاياي مديران عامل هر يك از سازمانها و دبير شوراي عالي مناطق [...ادامه]