عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14970
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/5/7
  • تعداد مواد:16
  • دستگاه مجری:[سازمان امور اداري و استخدامي كشور][وزارت كار و امور اجتماعي][رياست جمهوري][دبير خانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي]
مصوبه‌‌ شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي در تاریخ 1375/1/19
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1375/4/3

‌آيين‌نامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمانهاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران

‌اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1375.1.19 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران ‌موضوع تصويب‌نامه شماره .16632ت 30 ه مورخ 1373.2.13) و به استناد بند "‌الف" ماده 4) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري‌اسلامي ايران ـ مصوب 1372 ـ آيين‌نامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمانهاي ياد شده را به شرح زير تصويب نمودند:


روابــــط صریـــــــــح