عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1375

قانون بودجه سال 1376 كل كشور

موارد رد دادرس به قوت خود باقي است، مداخله قاضي تحقيق در پرونده از موارد رد دادرس نيست

در صورت ارجاع يک پرونده از يک شعبه به شعبه ديگر، شعبه مرجوع اليه مکلف به رسيدگي است

عدم مغايرت رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با رأي هيأت عمومي ديوان عالي کشور

آراي قطعي کانون سردفتران و دفترياران قابل رسيدگي در ديوان عدالت است ولي آراي قطعي انتظامي در رابطه با کانون وکلا و کانون کارشناسان قابل رسيدگي در ديوان عدالت نيست

رسيدگي به جرايم قضات بازنشسته همانند ساير مردم در دادگاههاي صلاحيت‌دار محل رسيدگي مي‌شود

شکايت چند نفر شاکي فقط داراي يک هزينه دادرسي است

اعتراض نسبت به قرارهاي تأمين و قرارهاي نهايي صادره از دادسراي نظامي فاقد هزينه دادرسي است.

هزينه دادرسي در مرحله تجديدنظر بر مبناي محکوم به محاسبه مي شود

بهاي خواسته از نقطه نظر صلاحيت همان است که در دادخواست ذکر شده مگر آن که ميزان خواسته از نقطه نظر تجديدنظر خواهي موثر باشد و خوانده به آن اعتراض نمايد.

در دعاوي خلع يد و اموال غير منقول، هزينه دادرسي بايد با توجه به ارزش معاملاتي محل تعيين گردد مبلغ مندرج در قرارداد ملاک عمل نيست

هزينه دادرسي دعاوي غير مالي در مرحله بدوي و تجديدنظر يکسان است

هزينه دادرسي درخواست تقسيم ترکه و افراز مبلغ پانصد ريال است

مطالبه سهم‌الارث و سهم‌الترکه در زمره دعاوي مالي بوده و بايد تقويم شود

هزينه دادرسي دعاوي مالي تا ده ميليون ريال برابر 5/ 1% و مازاد برآن 2% ارزش خواسته است

هزينه دادرسي در دعوي خلع يد از اموال غير منقول همانند دعاوي مالي غير منقول بوده و اختلاف در مالکيت تأثيري در هزينه دادرسي ندارد

تسري حکم بند 21 ماده (3) قانون نحوه وصول برخي از... در مورد هزينه ده هزار ريالي براي تجديدنظر خواهي به احکام غيابي نادرست است

سازمانهاي آب که بر مبناي ماده (32) قانون توزيع عادلانه آب تشکيل نشده و شرکتهاي برق منطقه اي و مديريتهاي تابعه آنها از پرداخت هزينه دادرس معاف نيستند

ارزيابي خواسته از نظر صلاحيت دادگاه و پرداخت هزينه دادرسي است در زمان اجراي حکم، قيمت ارز به نرخ روز محاسبه مي شود.

رسيدگي به دعوي اشخاص ثالث در صلاحيت دادگاه صادر کننده حکم است

چنانچه اجراي حکم رفع ممانعت يا رفع مزاحمت مستلزم قلع بنا باشد به مقدار متعارف و ضرورت بلا اشکال است

وجود مستحدثات در محل اجراي حکم خلع يد، مانع اجراي حکم نخواهد بود.

درصورت عدم موافقت محکوم عليه که مالک مستحدثاتي در محل خلع يد شده است با پرداخت بهاي مصالح ساختماني، مستحدثات قلع و قمع مي شود.

دستور موقت نياز به صدور اجراييه ندارد

منظور از تسليط، وضع يد محکوم له است بدون اين که کل پلاک به قدرالسهم به صورت مفروز در اختيارش قرار گيرد

عدم اجراي حکم دادگاه با لحاظ اين که محکوم به متعلق به محکوم عليه نيست موجب تملک ملک ديگر محکوم عليه به محکوم له نخواهد بود.

بدون صدور حکم از دادگاه صالح و صدور اجراييه، کسر حقوق کارمند توجيه قانوني ندارد.

چنانچه متوفي ما ترکي نداشته باشد راهي براي وصول خساراتي که وي به اموال دولت وارد نموده، ندارد

چنانچه محکوم له که برنده مزايده است تعهد پرداخت نيم عشر اجرايي را کرده باشد هرچند طلبش بيش از قيمت مال باشد نيم عشر را بايد پرداخت نمايد.

نظريه 3923/7 ـ 25/7/1375 اداره کل حقوقي قوه قضائيه

نظريه 8083/7 ـ 24/12/1375 اداره كل حقوقي قوّه‏ قضائيه

فرقه بهايي از نظر صدور گواهي حصر وراثت و تقسيم ترکه و ساير احوال شخصيه تابع قانون مدني هستند.

نظريه 7043/7 ـ 30/10/1375 اداره كل حقوقي قوّه ‏قضائيه

نظريّه 6149/7 ـ 11/10/1375 اداره كل حقوقي قوّه‏ قضائيه

دادگاه عمومي در امر حقوقي نمي تواند طرفين دعوي يا يکي از آنها را جلب نمايد.

تعيين داور زن براي اجراي مقررات مربوط به طلاق بلا اشکال است .

نظريّه 206/7 ـ 18/1/1375 اداره كل حقوقي قوّه ‏قضائيه

نظريّه 989/7 ـ 25/2/1375 اداره كل حقوقي قوّه‏ قضائيه

نظريّه 5086/7 ـ 29/7/1375 اداره كل حقوقي قوّه ‏قضائيه

نظريّه 3945/7 ـ 6/7/1375 اداره كل حقوقي قوّه‏ قضائيه

نظريّه 2060/7 ـ 22/4/1375 اداره كل حقوقي قوّه‏ قضائيه

نظريّه 683/7 ـ 3/3/1375 اداره كل حقوقي قوّه ‏قضائيه

تحصيل اجازه دولت ايران به زن ايراني براي ازدواج با مرد تبعه خارجه، شرط صحت عقد ازدواج نيست .

در صورت وجود غايب يا محجور بين ورثه تقسيم بايد در دادگاه به عمل آيد.

قاضي که پرونده مربوط به رد دادرس به لحاظ امتناع از رسيدگي به او ارجاع شده حق اختلاف در خصوص قبول ايراد را ندارد.

رسيدگي قبلي قاضي در سمت قاضي تحقيق موجب رد قاضي در مقام حاکم دادگاه نيست .

نظريّه 7922/7 ـ 25/12/1375 اداره كل حقوقي قوّه ‏قضائيه

مستاجر محل مسکوني که با اجازه مالک، مورد اجاره را به غير واگذار نموده بعد از انقضاي مدت اجاره، چنانچه مدت اجاره خودش با مالک باقي باشد حق درخواست تخليه، عليه منتقل اليه را دارد و اگر مدت منقضي شده باشد چنين حقي ندارد.

نظريّه 4699/7 ـ 29/7/1375 اداره کل حقوقي قوه قضائيه

نظريّه 2083/7 ـ 13/4/1375 اداره كل حقوقي قوّه ‏قضائيه

ـ نظريّه 4314/7 ـ 25/7/1375 اداره كل حقوقي قوّه ‏قضائيه

تخليه محل کار از طرف مستأجر، موجب اسقاط حق مطالبه حق کسب و پيشه است .

نظريّه 3394/7 ـ 23/5/1375 اداره كل حقوقي قوّه‏ قضائيه

مدارس غيرانتفاعي تابع قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 نيستند.

در صورت فوت شوهر يا مطلقه شدن زوجه، برقراري مجدد کمک هزينه عائله مندي براي فرزندش منع قانوني ندارد.

تشخيص سن مستخدم از روي شناسنامه اي است که در زمان استخدام به سازمان متبوع داده شده است .

حقوق وظيفه بازماندگان متوفي، جزء ماترک نيست و طبق ضوابط ارث تقسيم نمي شود، متساوياً تقسيم ميگردد.

در صورت برائت قاضي از اتهام منتسبه، کليه حقوق سابق بايد به او پرداخت شود.

دادخواست اعتراض به رأي هيأت حل اختلاف مواد اصلاحي (147 و 148) قانون ثبت به طرفيت کسي که رأي به نفع او صادر شده است اقامه مي شود.

نظريه 5652/7 ـ 13/10/1375 اداره كل حقوقي قوه‏ قضائيه

نظريه 1051/7 ـ 20/3/1375 اداره كل حقوقي قوه‏ قضائيه

رأي کميسيون ماده (100) به تخريب بنا به لحاظ عدم رعايت اصول فني و بهداشتي در هر حال لازم الاجرا است اگر چه شهرداري مايل به اخذ جريمه باشد

کميسيون ماده (77) قانون شهرداري، منحصر به يک کميسيون نيست و برحسب ضرورت شهرداري مي تواند چند کميسيون تشکيل دهد.

حق تقدم مالک مجاور براي خريد ملک متروک (مقررات ماده (19) قانون نوسازي و عمران شهر) مغاير بند "3" ماده (45) قانون نت!هرداريها نيست

ابلاغ و اعلام احکام و اخطاريه هاي شهرداري داراي مقررات خاص نيست، لذا بهتر است طبق قانون آيين دادرسي مدني عمل شود

رأي کميسيون ماده (77) قانون شهرداريها، قابل ابطال يا توقيف به وسيله دادگاههاي عمومي طبق ماده (5) قانون اصلاح بعضي از مواد قانون و ثبت و... نيست

ديه بدل از عضو فائت و نقص ناقص بوده و با ضرر و زيان ناشي از جرم تفاوت دارد و لذا منافاتي با ماده (66) قانون تأمين اجتماعي ندارد.

نظريّه 1313/7 ـ 26/2/1375 اداره كل حقوقي قوّه ‏قضائيه

نظريّه 2652/7 ـ 16/5/1375 اداره كل حقوقي قوّه ‏قضائيه

قانون ابطال و فروش رقبات، آب و اراضي مصوب 1371 فقط شامل وقف عام است و به وقف خاص تسري ندارد

نظريّه 6444/7 ـ 8/10/1375 اداره كل حقوقي قوّه‏ قضائيه

ناقص بودن تمبر وکالتنامه از موارد صدور اخطار رفع نقص نيست .

ماده (441) قانون آيين دادرسي مدني مربوط به عدم تهيه وسيله اجراي قرار معاينه محلي است و تسري آن به اجراي قرار کارشناسي مجوز قانوني ندارد .

عبور و مرور مستمر از محل غير حقي براي عابر پيدا نميکند .

بخشنامه مورخ 1375 كانون وكلاء دادگستري مركز: نظر به اين‏كه رعايت شؤون وكالت در جميع جهات من‏جمله پوشيدن كفش و لباس مناسب از [...ادامه]

ـ نظريّه 210/7 ـ 18/1/1375 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: ماده 2 قانون زمين شهري مصوب مهر 1366 گوياي آن است كه: اراضي شهري زمينهايي است [...ادامه]

ـ نظريّه 415/7 ـ 22/1/1375 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: در ماده 26 آيين‌نامه اجرايي قانون راجع‌به ثبت شركت‌ها به اشخاص ذي‌نفع اجازه داده شده است [...ادامه]

نظريه 457/7 ـ 23/1/1375 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: 1 ـ مطابق مواد 971 ـ966 ـ6 ق.م. و 115 ـ114 ـ113 ـ50 ق.ا.ح.1319 مأموران كنسولي [...ادامه]

ـ نظريّه 222/7 ـ 26/1/1375 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: با توجه به اين كه قنات، چشمه، چاه و نظائر آن عرصه محسوب نمي‌شود و مشمول [...ادامه]

ـ نظريّه 13810/7 ـ 29/2/1375 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: 1ـ تقاضاي تصحيح سن مندرج در شناسنامه افراد، در صورتي قابل طرح و رسيدگي در دادگاه [...ادامه]

نظريّه 1821/7 ـ 16/3/1375 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: با توجه به تعريف مقرّر در ماده يك ل.ق.ا.ق.ت.1347 مسؤوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ رسمي [...ادامه]

نظريّه 1821/7 ـ 16/3/1375 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: با التفات به مواد 60 و 61 آيين‏نامه اجرايي قانون تصفيه امور ورشكستگي و استفاده از [...ادامه]

ـ نظريه 1398/7 ـ 21/3/1375 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: Iـ اعتبار گواهي حصر وراثت فقط تا همان حدي است كه در آن ذكر شده و [...ادامه]

نظريّه 238/7 ـ 28/4/1375 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: در مورد چگونگي انتخاب كارشناس و نحوه كارشناس و تعيين قيمت اراضي مورد سؤال بايد براساس [...ادامه]

ـ نظريّه 2378/7 ـ 1/5/1375 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: مادر با ارائه گواهي فوت پدر، عقدنامه رسمي، گواهي ولادت طفل مي‏تواند در خواست صدور شناسنامه [...ادامه]

رأي 87 ـ 9/5/1375 دادگاه عالي انتظامي قضات: ايراد آقاي ... به رأي محكوميت خود (محروميت دائم از شغل وكالت) وارد نيست زيرا ماده [...ادامه]

ـ نظريه 1996/7 ـ 17/5/1375 اداره كل حقوقي قوه‏قضائيه: تبصره 3 ذيل ماده يك قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها ادارات ثبت اسناد و [...ادامه]

نظريه 2932/7 ـ 21/5/1375 اداره كل حقوقي قوه‏قضائيه: آراء دادگاه‏هاي عمومي كه در مقام رسيدگي به اعتراض و تصميمات هيأتهاي حل اختلاف موضوع ماده147 [...ادامه]

نظريه 3196/7 مورخ 23/5/1375 اداره كل حقوقي قوه‏قضائيه: با عنايت به اين‏كه در ماده يك از قانون اصلاح مواد يك و دو... صريحاً قيد [...ادامه]

نظريه 2046/7 ـ 29/5/1375 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: باتوجّه به اين‏كه در ماده 148 ق.ا.ح.1319 تجديد اجاره از ناحيه امين منع نشده است و [...ادامه]

نظريّه 886/7 ـ 13/6/1375 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: با توجه به اين‏كه افتتاح كننده حساب در بانك، سپرده را به فرزند خود هبه كرده [...ادامه]

ـ نظريه 3738/7 ـ 13/6/1375 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: چون حق بيمه عمر به محض فوت فرد بيمه شده در حق اشخاصي كه مشخصات آنان [...ادامه]

نظريه 1906/7 ـ 18/6/1375 اداره كل حقوقي قوه‏قضائيه: استقرار ولايت براي پدر و جد پدري نسبت به مولي‏عليه تا زماني است كه مولي‎عليه كبير [...ادامه]

ـ رأي وحدت رويه 607 ـ 30/6/1375 هيات عمومي ديوان‌عالي كشور رديف 75/11: نظر به اين‏كه شغل وكالت دادگستري تابع قانون خاص بوده و طبق آيين‏نامه و مقرّرات مربوط [...ادامه]

ـ نظريّه 4299/7 ـ 1/7/1375 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: چون قانون صدو‌ر چك فقط شامل چك‌هاي صادره برعهده بانك‌ها است لذا او‌راقي كه مؤسسه مالي [...ادامه]

نظريّه 3627/7 ـ 2/7/1375 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: احكام صادر از مراجع قضائي چه در خصوص شناسنامه و چه در ساير موضوعات مادام كه [...ادامه]

نظريه 4153/7 ـ 4/7/1375 اداره كل حقوقي قوه‏قضائيه: درست است كه مطابق مقررات مواد مذكور در استعلام، سند رسمي هويت اشخاص، همان شناسنامه‏هاي جديد [...ادامه]

نظريّه 3632/7 ـ 4/7/1375 قوه قضائيه: پيروان مذهب اسماعيليه، غير مُسلم محسوب نمي‏شوند تا مشمول حكم مقرر در ماده 1059 ق.م. باشند. [...ادامه]

نظريّه 3246/7 ـ 11/7/1375 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: به‏موجب ماده 527 ق.م. در صورتي كه زمين به‏واسطه فقدان آب يا علل ديگر از قابليت [...ادامه]

نظريه 4117/7 ـ 11/7/1375 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: الف ـ مأمورين مذكور در ماده 30 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 16/12/1361 با اصلاحات بعدي [...ادامه]

نظريه 4117/7 ـ 11/7/1375 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: اصطلاح «چاههايي كه بدون مجوز قانوني، حفر شده يا ... در حال حفاري مي‏باشند.» منحصراً شامل [...ادامه]

نظريّه 3446/7 ـ 15/7/1375 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: چنانچه تعهد وكيل شخصاً و نه به وكالت از طرف موكّل باشد طرح دعوي عليه وي [...ادامه]

ـ نظريّه 4677/7 ـ 28/7/1375 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: به نظر مي‏رسد در مواردي كه مدت نكاح منقطع پايان يافته باشد در صورت درخواست صدور [...ادامه]

ـ نظريّه 4922/7 ـ 29/7/1375 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: مطالبه وجه سفته واخواست نشده از متعهد امكان‏پذير است، اضافه مي‏شود، سند تجاري بدون واخواست‏نامه به [...ادامه]

ـ نظريه 5100/7 مورخ 5/8/1375 اداره كل حقوقي قوه‏قضائيه: منظور از جمله «اعيان املاك» مذكور در ماده يك «ماده 147 اصلاحي» قانون اصلاح مواد يك [...ادامه]

نظريّه 4307/7 ـ 5/8/1375 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: طرح دعوي براي استيفاء حقوق شركت مدني، امري است كه به اداره شركت مربوط است و [...ادامه]

ـ نظريّه 4926/7 ـ 6/8/1375 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: موافق ماده 309 ق.ت.1311 مقررات مربوط به برو‌ات تجارتي در مورد سفته نيز لازم‌الرعايه است و [...ادامه]

نظريّه 5091/7 ـ 6/8/1375 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: با عنايت به ماده 7 ق.م. اتباع خارجه مقيم در خاك ايران از حيث مسائل مربوط [...ادامه]

ـ نظريّه 5160/7 ـ 7/8/1375 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: با لحاظ اين‏كه متقاضي حصر وراثت داراي كارت پناهندگي است و با توجّه به ماده 12 [...ادامه]

ـ نظريه 4885/7 مورخ 15/8/1375 اداره کل حقوقي قوه قضائيه: I ـ اگر متقاضي ثبت با استفاده از سند مجعول و ايجاد مالكيت غيرواقعي براي خود [...ادامه]

ـ نظريّه 5634/7 ـ 26/8/1375 مشورتي اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: اگر منظور اين است كه صاحب حق استفاده از پاركينگ و يا صاحب پاركينگ قانوناً مجاز [...ادامه]

نظريه 5766/7 ـ 1/9/1375 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: اختيارات وصي با توجّه به مقرّرات مواد 56 و 73 ق.ا.ح.1319 و تصريح ماده 1194 ق.م. [...ادامه]

رأي اصراري 21 ـ 6/9/1375 هيأت عمومي شعب حقوقي ديوان‌عالي كشور: رأي تجديدنظر خواسته و‌اجد اشكال است زيرا قطع‌نظر از اين‌كه دعوي عليه خود شركت اقامه نشده [...ادامه]

نظريّه 5705/7 ـ 7/9/1375 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: اظهارنظر كارشناس مي‏بايست در حدود و براساس قرار كارشناسي صادر از دادگاه باشد و در مورد [...ادامه]

ـ نظريه 5623/7 ـ 7/9/1375 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: عمل متخلف از ماده 3 قانون توزيع عادلانه آب منطبق با قسمت ه‍ از ماده 45 [...ادامه]

ـ نظريّه 4353/7 ـ 18/9/1375 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: با توجه به مواد 591 ـ 584 ق.ت.1311 راجع‏به مؤسسات و انجمن‏هاي غيردولتي و از جمله [...ادامه]

ـ نظريه 4353/7 ـ 18/9/1375 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: شخص حقوقي نمي‌تواند از نظر كيفري و‌اجد مسؤو‌ليت و قابل تعقيب باشد بنابراين در هر موردي [...ادامه]

نظريه 6198/7 ـ 24/9/1375 اداره كل حقوقي قوه‏قضائيه: متقاضيان موضوع تبصره 3 ماده 148 اصلاحي قانون ثبت اسناد مصوب سال 1370 براي اين‏كه از [...ادامه]

ـ نظريه 6300/7 ـ 24/9/1375 اداره كل حقوقي قوه‏قضائيه: متصرفي كه مي‏خواهد از مزاياي قانون اصلاح مواد يك و دو و سه قانون اصلاح و [...ادامه]

ـ نظريه 3275/7 ـ 28/9/1375 اداره كل حقوقي قوه‏قضائيه: اگر منظور از آپارتمان مجموعه ساختمان باشد كه در اراضي مشمول ماده 147 ساخته شده، اين [...ادامه]

نظريّه 6411/7 ـ 3/10/1375 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: قسم كه به استناد شق5 ماده1258 ق.م. و ماده 1325 به بعد همان قانون يكي از [...ادامه]

ـ نظريه 6429/7 ـ 8/10/1375 اداره كل حقوقي قوه‏قضائيه: با توجه به كلمه «اشخاص» مذكور در قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون [...ادامه]

ـ نظريّه 6539/7 ـ 8/10/1375 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: شركت‌هاي تجاري داراي شخصيت حقوقي مستقل از شخصيت صاحبان سهام است، در مورد شركت با مسؤوليت [...ادامه]

ـ نظريه 6002/7 ـ 26/10/1375 اداره كل حقوقي قوه‏قضائيه: با توجه به صدور دستور فروش از طرف دادگاه و اجراء اين دستور وسيله مدير اجراء [...ادامه]

ـ نظريّه 6428/7 ـ 26/10/1375 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: تقاضاي متقاضي تغيير نام خانوادگي فرزندان صغير تحت ولايت، درخواست براي بار اول محسوب مي‏شود و [...ادامه]

نظريه 6712/7 ـ 27/10/1375 اداره كل حقوقي قوه‏قضائيه: در قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت مصوب سال 1322 مقرراتي براي الغاء قرار توقيف [...ادامه]

از نظريه 6655/7 ـ 16/11/1375 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: V ـ طرح دعوي انسداد چاه در دادگستري از دعاوي مالي است و بايد با تقويم [...ادامه]

از نظريه 6655/7 ـ 16/11/1375 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: I ـ ماده 45، قانون توزيع عادلانه آب، تخلفات و جرائم راجع‏به آب را بيان مي‏كند، [...ادامه]

نظريه 7755/7 ـ 27/11/1375 اداره كل حقوقي قوه‏قضائيه: مالك عرصه به‏موجب سند مالكيتي كه در دست دارد فقط مالك عرصه است و حقي به [...ادامه]

ـ نظريّه 7658/7 ـ 29/11/1375 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: با توجه به اساسنامه شركت سهامي بيمه ايران مصوب 1368 هيأت وزيران كه مستند به ماده [...ادامه]

ـ نظريه 7869/7 ـ 12/12/1375 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: با توجّه به نظريه 2639 ـ 4/8/1367شوراي نگهبان مواد 294 و 362 اصلاحي ق.ا.ح.1319 موضوع ابراز [...ادامه]

ـ نظريّه 7791/7 ـ 21/12/1375 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: طبق ماده 4 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 شركت دولتي واحد سازماني مشخصي است كه [...ادامه]

تصويب نامه در خصوص نحوه مصرف وصولي ها از محل حق‌التوليه و اماكن مذهبي در سال 1375 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.1.15 بنا به پيشنهاد شماره 1.23035.120.10625 مورخ 1374.12.20 وزارت فرهنگ و [...ادامه]

نظريّه 28/7 ـ 6/4/1375 اداره كل حقوقي قوّه ‏قضائيه

‌آيين‌نامه اجرايي تبصره (39) قانون بودجه سال 1375 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.1.15 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت مسكن و شهرسازي، وزارت امور [...ادامه]

‌اصلاح آيين‌نامه اجرايي قسمتي از تبصره (2) ماده (43) قانون استخدام كشوري ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.1.22 بنا به پيشنهاد شماره .8404‌د مورخ 1373.12.28 سازمان امور اداري [...ادامه]

‌بودجه سال 1375 سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي كيش ‌اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي تبصره(4) قانون بودجه سال 1375 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.1.22 بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و در اجراي [...ادامه]

اصلاح عبارتي بند ب ماده 13 قانون موافقت نامه حمل ونقل بين المللي جاده اي كالا ومسافربين دولتهاي جمهوري اسلامي ايران وجمهوري گرجستان جناب آقاي مهاجراني معان محترم حقوقي وامور مجلس رياست جمهوري عطف به نامه شماره 14467 مورخ [...ادامه]

تصويب نامه راجع به اصلاح جدول تعرفه گمركي هيأت وزيران در جلسه مورخ 22/1/1375 بنا بهپيشنهاد شماره 102250مورخ 5/4/1374 وزارت صنايع و [...ادامه]

تصويب نامه در خصوص معافيت از توديع پيمان ارزي به صادركنندگان كالاهاي غير نفتي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.1.22 بنا به پيشنهاد شماره 1022890 مورخ 1375.1.5 وزارت صنايع تصويب [...ادامه]

تصويب نامه راجع به ‌افزايش حقوق بازنشستگي تأمين اجتماعي ‌و نيروهاي مسلح ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.1.19 به استناد ماده 96) قانون تأمين اجتماعي ـ [...ادامه]

تصويب نامه در مورد اعتبار براي پرداخت پاداش آخر سال كاركنان ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.1.15 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي [...ادامه]

تصويب نامه راجع به ‌تعيين كمك هزينه ماهانه مسكن كارگران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.1.22 بنا به پيشنهاد شماره 51455 مورخ 1374.2.11 وزارت كار و [...ادامه]

تصويب نامه در خصوص ‌همترازي رييس شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.1.19 بنا به پيشنهاد شماره .1180‌د1. مورخ 1375.1.7 سازمان امور اداري [...ادامه]

‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازاردر خصوص مهلت ‌تعيين مهلت ايفاي تعهد براي معرفي و فروش ارز حاصل از صادرات به بانكها ‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد [...ادامه]

تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور درستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار درخصوص نحوه استفاده از ارز حاصل ا زصادرات توسط صادركنندگان تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار که بر اساس [...ادامه]

تصويب نامه راجع به ‌تشكيل شوراي هماهنگي پروژه شهرهاي سالم كشور ‌هيأت وزيران در جلسه 1375.1.26 بنا به پيشنهاد شماره 6673 مورخ 1373.7.27 وزارت بهداشت، درمان و [...ادامه]

تصويب نامه در خصوص حداقل حقوق مستخدمين شاغل و بازنشسته و‌آماده به خدمت ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.1.22 بنا به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي تبصره ( 16) قانون بودجه سال 1375 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.1.29 بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و در اجراي [...ادامه]

آيين نامه اجرايي بند «ل» تبصره (13)قانون بودجه سال 1375كل كشور هيئت وزيران درجلسه مورخ 29/1/1375 بنا به پيشنهاد شماره 39386/2 مورخ 20/12/1374 سازمان امور اداري واستخدامي [...ادامه]

آيين نامه اجرايي بند«الف» تبصره (13)قانون بودجه سال 1375 كل كشور هيئت وزيران درجلسه مورخ 29/1/1375 بنا به پيشنهاد شماره 48777 مورخ 27/12/1374 وزارت امور [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي بند "ط" تبصره (10) قانون بودجه سال 1375 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.1.29 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي بند "ج" تبصره (17) قانون بودجه سال 1375 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.1.29 بنا به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي، بهداشت، درمان [...ادامه]

تصويب نامه در مورد ‌تعيين مشاغل سخت و زيان‌آور در شركت سهامي گوشت كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.2.2 بنا به پيشنهاد شماره .2820‌د1. مورخ 1374.6.7 سازمان امور اداري [...ادامه]

‌تعرفه موضوع ماده(69) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.2.5 بنا به پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي و به [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي تبصره ( 3) قانون بودجه سال 1375 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.1.15 بنا به پيشنهاد شماره 5889 ـ 6925.4 ـ [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي تبصره ( 44) قانون بودجه سال 1375 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.1.29 بنا به پيشنهاد شماره 5568 ـ 65184.4 ـ [...ادامه]

‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار ‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد [...ادامه]

تعرفه موضوع ماده(67)قانون وصول برخي ا زدرآمدهاي دولت ومصرف آن در موارد معين هيئت وزيران درجلسه مورخ 5/2/1375 بنا به پيشنهاد وزارت کار وامور اجتماعي وبه استناد [...ادامه]

تصويب نامه در خصوص سود بازرگاني اجزا و قطعات منفصله ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.2.2 بنا به پيشنهاد شماره 2224 ـ 5862.21 ـ [...ادامه]

تصويب نامه راجع به ورود به كشور و خروج از آن از طريق مرزهاي بين‌المللي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.2.9 بنا به پيشنهاد وزارت راه و ترابري تصويب نمودـ [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي و چگونگي پرداخت فوق‌العاده سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 1375 كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.1.29 بنا به تصويب مقام محترم رياست جمهوري و پيشنهاد شماره [...ادامه]

‌تصويب نامه در مورد تشكيل شوراي هماهنگي مبارزه با بيماريهاي قابل انتقال بين انسان و حيوان ‌هيأت ويران در جلسه مورخ 1375.2.2 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي [...ادامه]

‌الحاق تبصره(2) به ماده(24) اصلاحي آيين‌نامه اجرايي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.2.9 بنا به پيشنهاد شماره .2793‌د مورخ 1373..8 سازمان امور اداري [...ادامه]

تصويب نامه درخصوص ورود به كشور وخروج ا زآن از طريق فرودگاه شهرستان لامرد هيئت وزيران درجلسه مورخ 9/2/1375 بنا به پيشنهاد شماره 8939/43/4/1 مورخ 27/8/1374 وزارت کشور [...ادامه]

تصويب نامه راجع به تعيين رييس هيأت مديره شركت ملي صنايع مس ايران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.2.9 بنا پيشنهاد شماره 100.923 مورخ 1375.2.3 وزارت معادن و فلزات [...ادامه]

ضوابط و دستورالعملهاي اصلاحي نحوه پرداخت خسارتهاي مردمي مناطق جنگزده در سال 1375 ‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزده بر اساس اصل [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي موضوع ماده(54) قانون تعزيرات حكومتي مصوب سال 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام ‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد [...ادامه]

تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در خصوص تغيير پنبه و تلويزيون از كالاهاي گروه دوم مشمول طرح به گروه سوم ‌پير مصوبه شماره 1566 مورخ 75.2.27 موضوع تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني [...ادامه]

قانون ايجاد استان قم

قانون موافقت‌نامه ترانزيت تجاري سازمان همكاري اقتصادي ( ‌اكو)

‌دستورالعمل چگونگي اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت در وزارت جهاد سازندگي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.2.26 بنا به پيشنهاد شماره .6782‌د1. مورخ 1374.8.24 سازمان امور اداري [...ادامه]

‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در خصوص اصلاح قرارداد كلي طراحي و اجراي پروژه فاز يك بهره برداري فرودگاه بين المللي امام خميني (ره) ‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهوري در امور مربوط به اجراي طرح فرودگاه بين‌المللي امام خميني [...ادامه]

اصلاحيه ضوابط پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان سازمان بنادر و كشتيراني جمهوري اسلامي ايران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.2.26 بنا به پيشنهاد شماره .2819‌د1. مورخ 1374.6.7 سازمان امور اداري [...ادامه]

تصويب نامه در خصوص ورود به كشور و خروج از آن از طريق فرودگاه سرخس ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.2.19 بنا به پيشنهاد شماره 100.744 مورخ 1375.1.25 توليت آستان قدس [...ادامه]

‌اصلاح آيين‌نامه اجرايي و چگونگي پرداخت فوق‌العاده سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 1375 كل‌كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.2.26 بنا به پيشنهاد شماره 870 ـ 102 مورخ 1375.2.26 [...ادامه]

تصويبنامه درمورد افزايش تعرفه هاي خدمات آزمايشگاهي وراديو لوژي هيئت وزيران درجلسه مورخ 2/2/1375 بنابه پيشنهاد مشترک وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکي وسازمان برنامه وبودجه وتاييد [...ادامه]

قانون اجازه تغيير درصدهاي حقوق گمركي بر اساس برخي از موافقت‌نامه‌هاي مصوب مجلس شوراي اسلامي

قانون اصلاح بندهاي(‌ز) و (ح) ماده 84 و بند(ج) ماده 86 قانون محاسبات عمومي كشور

قانون شمول قانون استخدام كشوري به كاركنان سازمان تبليغات اسلامي

قانون تشكيل و توسعه بسيج دانش‌آموزي

قانون تسري قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش به كاركنان ساير وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و‌شركت‌هاي دولتي

‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در خصوص پرداخت مبلغ يك ميليارد‌و دويست و پنجاه ميليون ريال به صورت علي الحساب به حساب سازمان بازرسي و‌نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات ‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد [...ادامه]

قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه‌هاي ضروري به كاركنان دولت

تصويب نامه در خصوص ‌تعيين اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.2.30 بنا به پيشنهاد شماره 375 ـ 33 مورخ 1375.2.30 [...ادامه]

‌تصويب نامه راجع به تفويض اختيارات دولت ناشي از بندهاي (‌و) و (م) تبصره(22) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري‌اسلامي ايران به وزراي عضو كميته تنيم بازار ارز ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.2.30 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به [...ادامه]

قانون مربوط به خدمت پزشكان و پيراپزشكان

‌قانون اعطاء مدرك كارشناسي و بالاتر به حافظان كل قرآن مجيد

قانون اصلاح بند "ب" ماده(39) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين

قانون استخدام روحانيان و طلاب علوم ديني در وزارت آموزش و پرورش با استفاده از معافيت تحصيلي

قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي كشور

اساسنامه مؤسسه فرهنگي اكو

اصلاح ضوابط اجرايي بودجه سال 1375 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.2.19 بنا به پيشنهاد شماره 987.11 مورخ 1375.2.4 وزارت راه و [...ادامه]

‌اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند "‌د" تبصره (8)‌ قانون بودجه سال 1375 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.2.26 بنا به پيشنهاد شماره 76.355 مورخ 1375.1.28 وزارت آموزش و [...ادامه]

قانون اجازه تأسيس شركت دولتي مركز نگهداري و تعميرات جزئي يا كلي هواپيماهاي بازرگاني غير نظامي

‌دستورالعمل چگونگي اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت در شركت حمل و نقل بين‌المللي جمهوري اسلامي‌ايران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.3.13 بنا به پيشنهاد شماره .5477‌د1. مورخ 1374.7.26 سازمان امور اداري [...ادامه]

‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در مورد سود بازرگاني كالاهاي اضافي 1500 نفر حجاج در سال جاري ‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد [...ادامه]

‌اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي قانون حفاظت و بهسازي محيط‌زيست ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.3.9 بنا به پيشنهاد شماره 2561 ـ 21 مورخ 1374.11.30 [...ادامه]

اصلاح دستورالعمل تعيين سهم بيمه خدمات درماني روستاييان و صاحبان حرف و مشاغل آزاد ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.3.13 بنا به پيشنهاد شماره 1796 مورخ 1375.2.29 وزارت بهداشت، درمان [...ادامه]

‌اصلاح ماده ( 2) آيين‌نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.3.9 بنا به پيشنهاد شماره .100.1111ك مورخ 1374.3.9 كتابخانه ملي جمهوري [...ادامه]

اصلاحيه آيين نامه اصلاح موادي ا ز آيين نامه اجرايي قانون اصلاح مواد 1و2و3 قانون اصلاح وحذف موادي از قانون ثبت بند3 فراز الف ماده 40) آيين نامه اصلاح موادي از آيين نامه اجرايي [...ادامه]

اصلاح آيين نامه اجرايي ميزان وچگونگي پرداخت هديه ايثار ياحق از كارافتادگي موضوع ماده ( 163)قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي هيئت وزيران درجلسه مورخ 22/1/1375 بنابه پيشنهاد شماره 491ـ 02ـ 106ـ 160 مورخ 25/2/1374 [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي قانون جلوگيري از تردد موتورسيكلتهاي فاقد شماره راهنمايي و رانندگي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.3.9 بنا به پيشنهاد شماره 9797.1.6 مورخ 1374.2.2 وزارت كشور و [...ادامه]

‌اساسنامه بنياد علمي اكو

اساسنامه شركت كشتيراني ايران وپاكستان هيات وزيران در جلسه مورخ 8/11/1374 بنابه پيشنهاد شماره 51690 مورخ 23/12/1371 وزارت بازرگاني [...ادامه]

تصويب نامه درخصوص تبديل روستاي محمدآباد به شهر اکثريت وزراي عضو کميسون سياسي ،دفاعي هيئت دولت درجلسه مورخ 11/11/1374 با توجه به اختيار [...ادامه]

تصويب نامه راجع به تبديل روستاي مشكين آباد به شهر اکثريت وزراي عضو کميسيون سياسي،دفاعي هيئت دولت درجلسه مورخ 11/11/1374 با توجه به اختيار [...ادامه]

تصويب نامه درمورد تبديل شهرك مس سرچشمه به شهر اکثريت وزراي عضو کميسيون سياسي،دفاعي هيئت دولت درجلسه مورخ 11/11/1374 با توجه به اختيار [...ادامه]

تصويب نامه راجع به تأسيس سركنسولگري جمهوري اسلامي ايران در جلال‌آباد افغانستان ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.3.13 بنا به پيشنهاد شماره 730.901.1734 مورخ 1375.3.1 وزارت امور خارجه [...ادامه]

‌اصلاح آيين‌نامه اجراي بند ( 5) ماده (13) قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.3.13 بنا به پيشنهاد شماره 01.77892.41 مورخ 1374.8.21 سازمان زندانها و [...ادامه]

تصويب نامه در خصوص ‌تأسيس سركنسولگري جمهوري اسلامي ايران در باميان افغانستان ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.3.13 بنا به پيشنهاد شماره 730.901.173 مورخ 1375.3.1 وزارت امور خارجه [...ادامه]

‌اصلاح آيين‌نامه مرخصيها ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.3.16 بنا به پيشنهاد شماره .6543‌د1. مورخ 1374.8.20 سازمان امور اداري [...ادامه]

تصويب نامه در مورد ‌تسري فوق‌العاده جذب به‌شهرداريهاي سراسر كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.3.16 بنا به پيشنهاد شماره 6114.1.3.34 مورخ 1374.5.17 وزارت كشور و [...ادامه]

تصويب نامه در خصوص انتزاع روستاي غياث آباد و مزارع و مكانهاي تابعه آن از دهستان مشهد اردهال و الحاق آن به دهستان نياسر ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.3.9 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.806 مورخ 1375.2.31 وزارت كشور و [...ادامه]

تصويب نامه درمورد تبديل روستاي كمال آباد به شهر اکثريت وزراي عضو کميسيون سياسي ،دفاعي هيئت دولت درجلسه مورخ 11/11/1374 با توجه به [...ادامه]

تصويب نامه راجع به تبديل روستاي بيستون به شهر اکثريت وزراي عضو کميسيون سياسي،دفاعي هيئت دولت درجلسه مورخ 11/11/1374 با توجه به اختيارات [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي بند "ج" ماده واحده قانون تأسيس مركز سنجش از دور ايران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.2.30 بنا به پيشنهاد شماره 100.4181 مورخ 1372.10.18 وزارت پست و [...ادامه]

‌آيين‌نامه پرداخت فوق‌العاده اضافه كار ساعتي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.3.16 بنا به پيشنهاد شماره 6599.1.61 مورخ 1374.8.17 وزارت كشور و [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي قانون گذرانيدن مدت خدمت وظيفه فارغ‌التحصيلان دانشكده علوم قضايي در محاكم قضايي كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.3.16 بنا به پيشنهاد شماره 15.3671 مورخ 1374.7.10 وزراتخانه‌هاي دادگستري، كشور [...ادامه]

تصويب نامه راجع به ‌تعيين نرخ ارز تحويلي به دانشجويان ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.3.2 بنا به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و [...ادامه]

تصويب نامه در خصوص تعيين نماينده نماينده ويژه رئيس جمهور براي جابجايي اعتبارات سال 1375 طرحهاي عمراني ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.3.20 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و بر اساس اصل يكصد [...ادامه]

تصويب نامه راجع به ‌ايجاد و تأسيس دهستان كهدوئيه در بخش نير شهرستان تفت ‌اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.2.30 با توجه [...ادامه]

تصويب نامه در خصوص ‌ايجاد و تأسيس بخش انزاب ‌اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.2.30 با توجه [...ادامه]

تصويب نامه راجع به تغيير نام روستاي باسكله جاني به روستاي فاطميه ‌اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.2.30 با توجه [...ادامه]

تصويب نامه راجع به ‌تبديل روستاي ولايت به شهر ‌اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.2.30 با توجه [...ادامه]

تصويب نامه در خصوص ‌ايجاد و تأسيس بخش بشارت در استان لرستان ‌اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.2.30 با توجه [...ادامه]

تصويب نامه در مورد ‌تبديل روستاي اميرآباد به شهر ‌اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.2.30 با توجه [...ادامه]

تصويب نامه راجع به تبديل روستاهاي آب بر و گرماب به شهر ‌اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.2.30 با توجه [...ادامه]

تصويب نامه در خصوص ‌ايجاد و تأسيس بخش اطاقور در استان گيلان ‌اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.2.30 با توجه [...ادامه]

تصويب نامه در خصوص اصلاحات در استان كرمانشاه ‌اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.2.30 با توجه [...ادامه]

تصويب نامه در خصوص ‌تبديل روستاي ديباج به شهر ‌اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.2.30 با توجه [...ادامه]

تصويب نامه راجع به ‌تبديل روستاي بخشايش به شهر ‌اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.2.30 با توجه [...ادامه]

تصويب نامه در مورد ‌تبديل روستاي بومهن به شهر ‌اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.2.30 با توجه [...ادامه]

تصويب نامه در خصوص ‌تبديل روستاي قدمگاه به شهر ‌اكثريت وراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.2.30 با توجه [...ادامه]

تصويب نامه در مورد ‌تبديل روستاي باب انار به شهر اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.2.30 با توجه [...ادامه]

تصويب نامه راجع به ‌تبديل بخش بيابان به شهر سيريك اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.2.30 با توجه [...ادامه]

تصويب نامه راجع به ‌تبديل روستاهاي جوقين، قصبه، قصطانك و اسماعيل‌آباد به شهر‌وحيديه ‌اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.2.30 با توجه [...ادامه]

تصويب نامه در خصوص ‌تغيير ضريب تعرفه جراحي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.3.23 بنا به پيشنهاد شماره 1846 مورخ 1375.2.29 وزارت بهداشت، درمان [...ادامه]

تصويب نامه در خصوص پرداخت فوق‌العاده خاص به كاركنان مراكز خدمات كشاورزي، روستايي و عشايري ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.3.20 بنا به پيشنهاد شماره .3818‌د1. مورخ 1374.6.26 سازمان امور اداري [...ادامه]

اصلاحيه آيين نامه اجرايي قانون نحوه واگذاري سهام دولتي ومتعلق به دولت به ايثارگران وكارگران نظر به اينکه درتصويبنامه شماره 10097/ت 16040 ه مورخ 19/12/1374 بعدازبند 2) تصويبنامه هاي [...ادامه]

تصويب نامه در مورد ‌افزايش سرمايه شركت ملي گاز ايران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.3.16 بنا به پيشنهاد شماره 470 ـ 17.8 مورخ 1375.2.22 [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي تبصره(45) اصلاحي قانون بودجه سال 1343 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.3.27 بنا به پيشنهاد شماره 1.22521.102.2509 مورخ 1374.12.14 وزارت فرهنگ و [...ادامه]

‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور راجع به تعيين ميزان مجاز سقف معافيت گمركي كالاي همراه مسافر ‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد [...ادامه]

تصويب نامه در خصوص اضافه شدن وزير كار و امور اجتماعي به تركيب مجمع عمومي سازمان مالي گسترش مالكيت واحدهاي توليدي هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.2.9 بنا به پيشنهاد شماره 58785 مورخ 1374.6.26 وزارت كار و [...ادامه]

تصويب نامه در خصوص ‌انتزاع روستاها و مزارع از دهستان بهمئي و الحاق آن به‌دهستان صيدون اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.3.13 با توجه [...ادامه]

تصويب نامه راجع به نظام فني و اجرايي طرحهاي عمراني كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.3.23 بنا به پيشنهاد شماره 1442 ـ 5557.5 ـ 102 مورخ [...ادامه]

كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي ( ‌تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده)

قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون تغييرات آب و هوا مصوب 1371 هجري شمسي برابر با 1992‌ميلادي

تصويب نامه راجع به ‌تبديل روستاي منوجان به شهر ‌اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.3.13 با توجه [...ادامه]

اصلاحيه آيين نامه اجرايي تبصره 3 قانون بودجه سال 1375 كل كشور نظر به اينکه در آيين نامه اجرايي تبصره 3) قانون بودجه سال 1375 [...ادامه]

تصويب نامه راجع به ‌تبديل روستاي توتكابن به شهر ‌اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.3.13 با توجه [...ادامه]

تصويب نامه در خصوص ‌تبديل روستاي باغين به شهر ‌اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.3.13 با توجه [...ادامه]

تصويب نامه در مورد ‌تبديل روستاي اسدآباد به شهر اسديه ‌اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.2.30 با توجه [...ادامه]

تصويب نامه در مورد ‌تبديل روستاي رحيم‌آباد به شهر ‌اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.3.13 با توجه [...ادامه]

تصويب نامه راجع به ‌تبديل روستاي حنا به شهر اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.3.13 با توجه [...ادامه]

‌اساسنامه شركت دولتي پست بانك ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.2.30 بنا به پيشنهاد شماره 100.4598 مورخ 1374.9.14 وزارت پست و [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي تبصره ( 62) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.3.27 بنا به پيشنهاد شماره 760.3135 مورخ 1374.8.2 وزارت آموزش و [...ادامه]

تصويب نامه راجع به ‌تبديل روستاي باقرآباد به باقرشهر اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.3.13 با توجه [...ادامه]

‌تصويب نامه راجع به تبديل روستاي دهج به شهر ‌اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.3.13 با توجه [...ادامه]

تصويب نامه در مورد ‌تبديل روستاي افوس به شهر اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.3.13 با توجه [...ادامه]

تصويب نامه در مورد ‌تبديل روستاي دامنه به شهر ‌اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.3.13 با توجه [...ادامه]

تصويب نامه در خصوص ‌تبديل روستاي قلعه نو روداب به شهر روداب اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.3.13 با توجه [...ادامه]

تصويب نامه در خصوص ‌تبديل روستاي بندر چارك به شهر چارك ‌اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.3.13 با توجه [...ادامه]

‌تصويب نامه در خصوص تبديل روستاي اهل به شهر ‌اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.3.13 با توجه [...ادامه]

تصويب نامه در خصوص تبديل روستاهاي يزدآباد، حسن‌آباد و باغ ابريشم به شهر ابريشم اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.3.13 با توجه [...ادامه]

تصويب نامه در خصوص ‌تبديل روستاي اژيه به شهر ‌اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.3.13 با توجه [...ادامه]

تصويب نامه راجع به ‌تبديل روستاي بازرگان به شهر ‌اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.3.13 با توجه [...ادامه]

تصويب نامه در خصوص ‌تبديل روستاي محمدآباد به شهر اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.3.13 با توجه [...ادامه]

تصويب نامه در مورد ‌تبديل روستاي چهاربرج قديم به شهر چهاربرج اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.3.13 با توجه [...ادامه]

تصويب نامه راجع به ‌تبديل روستاي خوسف به شهر ‌اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.3.13 با توجه [...ادامه]

تصويب نامه در خصوص ‌تبديل روستاي محمدآباد مسكون به شهر جبالبارز اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.3.13 با توجه [...ادامه]

تصويب نامه در مورد ‌تبديل روستاي كدكن به شهر اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.3.13 با توجه [...ادامه]

قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون تنوع زيستي

‌تصويب نامه راجع به تبديل روستاي دندي به شهر ‌اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.3.13 با توجه [...ادامه]

‌اصلاحيه ضوابط اجرايي بودجه سال 1375 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.4.3 بنا به پيشنهاد شماره 1648.040.1024 ـ 102 مورخ 1375.4.3 [...ادامه]

‌اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند "ل" تبصره(13) قانون بودجه سال 1375 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.3.27 بنا به پيشنهاد شماره .2510‌د1. مورخ 1374.5.31 سازمان امور [...ادامه]

تصويب نامه راجع به تعيين مشاغل سخت و زيان آور در سيمان سپاهان ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.4.3 بنا به پيشنهاد شماره .3275‌د مورخ 1373.5.24 سازمان امور اداري [...ادامه]

‌اصلاحيه اساسنامه شركت تجهيز و نگهداري تأسيسات ساختمانهاي ورزشي هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.3.9 بنا به پيشنهاد شماره .5917‌د مورخ 1373.9.12 سازمان امور اداري [...ادامه]

تصويب نامه راجع به ‌تبديل روستاي دلوار به شهر ‌اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.3.13 با توجه [...ادامه]

‌اصلاح آيين‌نامه اجرايي تبصره(44) قانون بودجه سال 1375 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.4.3 بنا به پيشنهاد شماره 100.1720 مورخ 1375.2.16 وزارت مسكن و [...ادامه]

قانون تفسير ماده ( 42) قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 1354.4.25 ‌موضوع استفسار: 1 ـ آيا مباشرت رييس قوه قضاييه در اقدامات مصرح [...ادامه]

در دعوي مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم هرگاه خواسته بيش از مبلغ بيست ميليون ريال باشد مرجع تجديد نظر آن ديوانعالي كشور خواهدبود. ‌رياست محترم هيات عمومي ديوانعالي كشور ‌احتراما"ـ معاون قضائي محترم رئيس كل [...ادامه]

‌اصلاح آيين‌نامه اجرايي تبصره 85 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.4.6 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي [...ادامه]

‌اصلاحيه ضوابط پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان سازمان بنادر و كشتيراني جمهوري‌اسلامي ايران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.4.6 بنا به پيشنهاد شماره .1334‌د مورخ 1375.3.19 سازمان امور اداري [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به بند ( 1) ماده ( 81) قانون تأمين اجتماعي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.4.6 بنا به پيشنهاد شماره 51.20003 مورخ 1374.10.12 سازمان تأمين اجتماعي [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند "ل" تبصره (13) قانون بودجه سال 1375 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.4.6 بنا به پيشنهاد شماره 5406.1.5.51 مورخ 1373.7.26 وزارت كشور و [...ادامه]

تصويب نامه راجع به ‌الحاق تبصره ( 2) به ماده ( 4) آيين‌نامه اجرايي تبصره ( 3) قانون بودجه سال 1375 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.3.27 بنا به پيشنهاد شماره .2352ج108.343. مورخ 1375.3.6 ستاد مركزي بازسازي [...ادامه]

‌قانون تشكيلات، وظايف و انتخاب شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران

تصويب نامه در خصوص ارسال فهرست كالا به وزارت بازرگاني ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.4.6 در اجراي بند(4) قسمت (‌و) تبصره( 29) قانون بودجه سال [...ادامه]

‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در خصوص پرداخت مبلغ نه ميليارد و پانصد ميليون ريال به حساب سازمان تعزيرات حكومتي ‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون ممنوعيت ادامه تحصيل كارگزاران كشور در ساعات اداري ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.4.10 بنا به پيشنهاد شماره 330.82.126 مورخ 1374.3.20 بنياد شهيد انقلاب [...ادامه]

‌تصويب نامه در خصوص ضريب منطقه‌اي مسكن سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ‌هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.4.10 بنا به پيشنهاد شماره 7372 ـ 04 ـ 162.108 مورخ [...ادامه]

‌اصلاحيه ضوابط اجرايي بودجه سال 1375 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.4.10 بنا به پيشنهاد وزارت كشاورزي، تصويب نمود: ‌در بند [...ادامه]

‌اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند "ي" تبصره(10) قانون بودجه سال 1375 كل كشور ‌هيأت ويران در جلسه مورخ 1375.4.10 بنا به پيشنهاد شماره 2650 مورخ 1375.3.23 وزارت بهداشت، درمان [...ادامه]

تصويب نامه راجع به تبديل روستاي آبسرد به شهر اکثريت وزراي عضو کميسيون سياسي، دفاعي هيئت دولت درجلسه مورخ 11/11/1374 با توجه به [...ادامه]

آيين نامه پرداخت حق كشيك قضايي

‌آيين‌نامه اجرايي بند ( 1) تبصره (77) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.4.10 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي جهاد سازندگي، كشاورزي و نيرو [...ادامه]

‌اصلاح مقررات منع تغيير وضعيت وسايل نقليه باربري قبل از اخذ مجوز لازم ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.4.10 بنا به پيشنهاد شماره 5741.1.61 مورخ 1374.7.22 وزارت كشور و [...ادامه]

تصويب نامه در خصوص مأموريت مستخدمين رسمي مشمول قانون استخدام كشوري اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.3.27 با توجه به اختيار [...ادامه]

اصلاح ‌آيين‌نامه اجرايي نحوه فروش كالاهاي قاچاق مكشوفه موضوع قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز ‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور كه در جلسه مورخ 75.4.10 ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار [...ادامه]

‌اصلاح تصويب‌نامه شماره 70531/ت14676ه مورخ 11/2/1374 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.4.20 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي [...ادامه]

‌اصلاح آيين‌نامه چگونگي اجراي طرحهاي مربوط به طرحهاي وزارتين كشاورزي و جهاد سازندگي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.4.20 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي [...ادامه]

‌اصلاحيه آيين‌نامه اصلاحي تبصره ( 69) قانون بودجه سال 1355 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.4.24 بنا به پيشنهاد شماره .10485‌د1. مورخ 1374.11.14 سازمان امور اداري [...ادامه]

تصويب نامه در خصوص ورود به كشور و خروج از آن از طريق فرودگاه شهيد صدوقي يزد ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.4.20 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.43.1053 مورخ 1375.4.12 وزارت كشور و [...ادامه]

تصويب نامه راجع به تعيين مشاغل سخت و زيان آور در مراكز آموزشي و درماني روانپزشكي رازي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.4.24 بنا به پيشنهاد شماره .9846‌د1. مورخ 1374.10.30 سازمان امور [...ادامه]

‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار راجع به معافيت از پيمان ارزي ‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد [...ادامه]

‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در خصوص حذف قيمت كيسه پروپيلن ‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد [...ادامه]

تصويب نامه در مورد عوارض ويژه ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.4.24 بنا به پيشنهاد شماره 100.1218 مورخ 1375.2.6 وزارت بازرگاني و [...ادامه]

فهرست آفات و بيماريهاي عمومي و قرنطينه داخلي و همگاني در سال 1375 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.4.20 بنا به پيشنهاد شماره 7132.730.51.5572 مورخ 1375.4.3 وزارت كشاورزي، به [...ادامه]

‌اصلاح تصويب‌نامه هاي مأموريت مستخدمان رسمي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.4.27 بنا به پيشنهاد شماره 1.31.7095 مورخ 1374.10.2 سازمان امور اداري [...ادامه]

تصويب نامه در خصوص فروش مجله كارمند ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.4.31 بنا به پيشنهاد شماره .17‌د1. مورخ 1375.1.5 سازمان امور اداري [...ادامه]

تصويب نامه راجع به تأسيس سركنسولگري جمهوري اسلامي ايران در شهر موستار ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.4.31 بنا به پيشنهاد شماره 730.901.1724 مورخ 1375.2.31 وزارت امور خارجه [...ادامه]

‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در خصوص ‌نظارت بر توزيع سبوس گندم ‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل [...ادامه]

اصلاحيه آيين‌نامه فوق‌العاده روزانه ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.4.31 بنا به پيشنهاد شماره 700.4313 مورخ 1373.10.17 وزارت آموزش و [...ادامه]

- جناب آقاي حميد ميرزاده به استناد اصل يکصدوبيست هفتم قانوني اساسي جمهوري اسلامي ايران [...ادامه]

تصويب نامه راجع به ‌تبديل روستاي كهك به شهر ‌اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.2.30 با توجه [...ادامه]

تصويب نامه راجع به ‌تبديل روستاي گازران به شهر جعفريه ‌اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.2.30 با توجه [...ادامه]

‌اصلاح آيين‌نامه استخدام مستخدمين هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.4.31 بنا به پيشنهاد شماره 2183.11 مورخ 1373.2.20 وزارت راه و [...ادامه]

تصويب نامه راجع به خريد خودرو سواري ساخت داخل ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.4.31 به استناد بند( ‌د) تبصره (13) قانون بودجه سال 1375 [...ادامه]

شوراي محترم نگهبان ـ شماره 046/26854 ـ مورخ 14/5/1375 ـ شوراي محترم نگهبان نظربه اينکه تشخيص قانون موخر با عنايت [...ادامه]

نظريه تفسيري شوراي نگهبان درمورد ملاك ترجيح يكي از دوقانون معارض

تصويب نامه راجع به خروج از كشور و ورود به آن از طريق فرودگاه اهواز ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.5.10 بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد ماده [...ادامه]

‌اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي بند "‌الف" تبصره ( 13) قانون بودجه سال 1375 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.5.10 بنا به پيشنهاد شمار 56.3161.10205 مورخ 1375.4.21 وزارت امور اقتصادي [...ادامه]

‌آيين‌نامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمانهاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران ‌اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران در جلسه [...ادامه]

‌تصويب نامه در رابطه با سرمايه‌گذاريهاي مشمول قانون جلب و حمايت سرمايه‌هاي خارجي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.3.23 بنا به پيشنهاد شماره 66080021.31215 مورخ 1374.8.24 ـ وزارت [...ادامه]

تصويب نامه راجع به تعيين محدوده منطقه آزاد قشم ‌اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران در جلسه [...ادامه]

اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي تبصره(30) قانون بودجه سال 1375 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.5.10 بنا به پيشنهاد ستاد بازسازي و نوسازي مناطق جنگزده كشور [...ادامه]

تصميم نمايندگان ويژ ه رييس جمهور درستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار راجع به معافيت از پيمان سپاري ارزي استانداري بوشهر تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهوري اسلامي ايران درستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار که براساس [...ادامه]

اصلاح تصويب نامه ثبت سفارش كالا ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.5.10 بنا به پيشنهاد شماره 12971 مورخ 1374.11.29 معاونت حقوقي و [...ادامه]

قانون چگونگي پرداخت حقوق پرسنل وظيفه نيروهاي مسلح

تصويب نامه راجع به خريد خودرو سواري ساخت داخل ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.5.17 به استناد بند ‌د) تبصره 13) قانون بودجه [...ادامه]

‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در خصوص خريد خودروي سواري و موتور سيكلت ‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد [...ادامه]

‌اصلاح آيين‌نامه اجرايي ماده ( 6) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.5.10 ب توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي [...ادامه]

ضوابط تعيين ارز مورد نياز مأموران اعزامي به خارج از كشور هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.5.17 بنا به پيشنهاد شماره 71.4204.25650 مورخ 1373.10.11 وزارت فرهنگ و [...ادامه]

قانون اصلاح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور و الحاق يك ماده و يك تبصره به آن مصوب 1360.7.19‌و اصلاح تبصره 3 ماده 3 قانون مقررات استخدامي و اداري سازمان بازرسي كل كشور مصوب 1363.2.11

آيين نامه معاينه ومعافيت پزشکي مشمولان خدمت وظيفه عمومي

‌اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون ممنوعيت ادامه تحصيل كارگزاران كشور در ساعات اداري ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.5.24 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي [...ادامه]

‌اصلاح آيين‌نامه اجرايي تبصره(30) قانون بودجه سال 1374 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.5.24 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي [...ادامه]

الحاق ماده ( 2) به آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح ماده واحده قانون نحوه واگذاري اماكن و ميادين و‌غرفه توزيع ميوه مصوب 5/10/1358 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.5.24 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي ـ [...ادامه]

‌اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح ماده ( 34) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع ـ مصوب 14/3/1354 ـ ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.5.24 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند "‌د" تبصره(25) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي‌جمهوري اسلامي ايران اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران در جلسه [...ادامه]

مصوبه شورايعالي اداري شورايعالي اداري درشصت وهشتمين اجلاس مورخ 9/5/1375 بنابه پيشنهاد مشترک سازمان امور اداري واستخدامي [...ادامه]

«اساسنامه بنياد تعاون بسيج»

اصلاحيه تصويب نامه خريد خودروسواري ساخت داخل هيئت وزيران درجلسه مورخ 24/5/1375 بنا به پيشنهاد وزارت کشور تصويب نمود: دررديف [...ادامه]

مصوبه شورايعالي اداري درخصوص ارتقاء سطح كارآيي دستگاههاي دولتي شورايعالي اداري درشصت وهشتمين جلسه مورخ 9/5/75 بنا به پيشنهاد مشترک سازما ن اموراداري [...ادامه]

- شواريعالي اداري درشصت وهشتمين جلسه مورخ 9/5/1375 بنابه پيشنهاد سازمان امور اداري واستخدامي کشور [...ادامه]

‌اصلاح فهرست پيوست تصويب‌نامه راجع به اجازه خريد تعداد چهارصد دستگاه خودرو سواري ساخت داخل جهت استفاده‌واحدهاي جديدالتأسيس تابعه دستگاه‌هاي دولتي و خريد اتوبوس، ميني‌بوس و آمبولانس توسط دستگاه‌هاي اجرايي 1375.05.24 ـ .5849ت16777ه ـ 1375.05.31 ـ 548 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.5.24 بنا [...ادامه]

قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين‌المللي استانداردهاي آموزش، صدور گواهينامه و نگهباني‌دريانوردان، مصوب 1357 هجري شمسي برابر با 1978 ميلادي سازمان بين‌المللي دريانوردي و ضميمه آن

‌اصلاح آيين‌نامه اجرايي رديف(3) بند "ه" تبصره (29) قانون بودجه سال 1375 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.5.21 بنا به پيشنهاد شماره 4556 مورخ 1375.5.9 وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان [...ادامه]

تصويب نامه راجع به ‌انتصاب استاندار چهارمحال و بختياري ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.5.17 بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد قانون راجع [...ادامه]

‌اصلاح ضوابط ثبت شركتها و مالكيت‌هاي صنعتي و معنوي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران ‌اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران در جلسه [...ادامه]

‌اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي بند "ل" تبصره(13) قانون بودجه سال 1375 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.5.17 بنا به پيشنهاد شماره 4208.1.3.34 مورخ 1375.3.28 وزارت كشور تصويب [...ادامه]

‌اصلاح تصويب‌نامه راجع به اهداف و وظايف تفصيلي وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهاد سازندگي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.6.4 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي [...ادامه]

‌اصلاح اساسنامه شركت سهامي خاص خدمات حمايتي كشاورزي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.6.11 با توجه به نظر شماره 935 ه ـ ب [...ادامه]

‌اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون ممنوعيت بكارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.6.11 با عنايت به نظريه شماره .993ه.ب مورخ 1374.6.28 رياست محترم [...ادامه]

‌اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت به ايثارگران و كارگران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.6.11 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي [...ادامه]

تصويب نامه در مورد ايجاد روستاهاي خاتون‌آباد و خورسند اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.5.28 با توجه [...ادامه]

تصويب نامه در مورد تبديل روستاهاي سراب دوره و گراب و چقابل به شهر ‌اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.5.28 با توجه [...ادامه]

تصويب نامه در خصوص تبديل روستاي احمد آباد به شهر ‌اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.5.28 با توجه [...ادامه]

تصويب نامه راجع به اصلاحات در تقسيمات كشوري استان فارس ‌اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.5.28 با توجه [...ادامه]

تصويب نامه در مورد ‌تبديل روستاي چاه عيني به شهر علامرودشت ‌اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.5.28 با توجه [...ادامه]

تصويب نامه در خصوص ‌اصلاحات تقسيماتي در استان گيلان ‌اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.5.28 با توجه [...ادامه]

تصويب نامه راجع به ‌ايجاد و تأسيس بخش ويلكيج در استان اردبيل اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.5.28 با توجه [...ادامه]

تصويب نامه راجع به ايجاد روستاي رازي ‌اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.2.30 با توجه [...ادامه]

‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در خصوص نحوه استفاده از ارز حاصل از صادرات ‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي قانون مربوط به خدمت پزشكان و پيراپزشكان ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.6.25 بنا به پيشنهاد شماره 2887 مورخ 1375.3.28 وزارت بهداشت، درمان [...ادامه]

اصلاحيه تصويب نامه جذب و نگهداري نيروي انساني متخصص و مجرب شاغل در دهستانها ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.6.25 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي [...ادامه]

تصويب نامه در خصوص برقراري روابط سياسي بين دولت جمهوري اسلامي ايران با دولت ليختن‌اشتاين ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.6.25 بنا به پيشنهاد شماره 641.9616 مورخ 1374.11.10 وزارت امور خارجه [...ادامه]

‌راي ديوان عدالت اداري در رابطه با اجراي احكام صادره دادگاه انقلاب اسلامي 469) ‌شماره ه‍ـ 9.74. [...ادامه]

‌راي ديوان عدالت اداري درخصوص احتساب سوابق خدمتي مستخدم با واحد دولتي متبوع 470) ‌شماره ه‍ـ 99.71. [...ادامه]

‌راي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال اقدامات سازمان عمران اراضي 472) ‌شماره ه‍ـ 137.74. [...ادامه]

‌راي ديوان عدالت اداري درخصوص معافيت مالياتي نقاط محروم و دورافتاده 473) ‌شماره ه‍ـ 107.74. [...ادامه]

‌راي ديوان عدالت اداري درخصوص اعتراض به راي شوراي عالي ثبت 475) ‌شماره ه‍ـ 199.73. [...ادامه]

‌راي ديوان عدالت اداري در رابطه با تخلفات اداري كاركنان جهاد سازندگي 476) ‌شماره ه‍ـ 84.74. [...ادامه]

‌راي ديوان عدالت اداري درخصوص اعتراض به راي هيات حل اختلاف اداره كار و امور اجتماعي 477) ‌شماره ه‍ـ 132.72. [...ادامه]

‌راي ديوان عدالت اداري در مورد وصول عوارض پذيره و حق پاركينگ از طرف شهرداري 479) ‌شماره ه‍ـ 123.73. [...ادامه]

‌راي ديوان عدالت اداري در رابطه با سازمان بيمه و بازنشستگي ارتش 481) ‌شماره ه‍ـ 72.74. [...ادامه]

‌راي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال ماده 12) آيين نامه اصلاحي آيين نامه اجرايي قانون تعيين تكليف اراضي‌اختلافي جهاد سازندگي 482) ‌شماره ه‍ـ 150.73. [...ادامه]

‌راي ديوان عدالت اداري در مورد فروش خانه‌هاي سازماني 483) ‌شماره ه‍ـ 1.75. [...ادامه]

‌راي ديوان عدالت اداري در رابطه با تخلفات اداري كاركنان سازمان چاي 486) ‌شماره ه‍ـ 122.72. [...ادامه]

‌راي ديوان عدالت اداري در مورد شركت بخش نو تحت پوشش بنياد مستضعفان 488) ‌شماره ه‍ـ 68.74. [...ادامه]

‌راي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بخشنامه 64 ستاد مركزي هياتهاي واگذاري و احياء اراضي 489) ‌شماره ه‍ـ 55.73. [...ادامه]

‌راي ديوان عدالت اداري در مورد آراء هيات حل اختلاف وزارت كار و امور اجتماعي 490) ‌شماره ه‍ـ 18.75. [...ادامه]

‌راي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بخشنامه نزاجا 492) ‌شماره ه‍ـ 203.73. 1375.2.30 ‌تاريخـ [...ادامه]

‌راي ديوان عدالت اداري در مورد بخشودگي حق بيمه سهم كارفرمايان 493) ‌شماره ه‍ـ 181.73. 1375.2.19 ‌تاريخـ [...ادامه]

‌راي ديوان عدالت اداري در مورد پرداخت حقوق و مزاياي مستخدميني كه از اتهام انتسابي برائت حاصل نموده‌اند 495) ‌شماره ه‍ـ 122.73. 1375.3.26 ‌تاريخـ [...ادامه]

‌راي ديوان عدالت اداري در رابطه با رسيدگي ديوان به شكايات و اعتراضات 497) ‌شماره ه‍ـ 201.73. 1375.2.19 ‌تاريخـ [...ادامه]

‌راي ديوان عدالت اداري در مورد عدم رسيدگي به دعاوي ناشي از قراردادها 498) ‌شماره ه‍ـ 6.75. 1375.5.28 ‌تاريخـ [...ادامه]

‌راي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال مصوبه شركت پست 499) ‌شماره ه‍ـ 128.73. 1375.3.26 ‌تاريخـ [...ادامه]

‌راي ديوان عدالت اداري در مورد مقررات قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري 500) ‌شماره ه‍ـ 182.73. 1375.5.29 ‌تاريخـ [...ادامه]

‌راي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بخشنامه وزير امور اقتصادي و دارايي 502) ‌شماره ه‍ـ 141.74. 1375.5.22 ‌تاريخـ [...ادامه]

‌راي ديوان عدالت اداري در مورد آراء قابل تجديدنظر و آراء قطعي شعب ديوان 503) ‌شماره ه‍ـ 8.75. 1375.4.31 ‌تاريخـ [...ادامه]

‌راي ديوان عدالت اداري در رابطه با آراء صادره از هيات تجديدنظر ديوان 506) ‌شماره ه‍ـ 152.73. 1375.3.26 ‌تاريخـ [...ادامه]

رأي 214 ـ 26/12/1374 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ‌شماره ه‍ـ 118.74. 1375.3.19 ‌تاريخـ [...ادامه]

‌راي ديوان عدالت اداري در رابطه با ابطال دستورالعمل شهرداري مشهد 509) ‌شماره هـ 2.75 1375.3.16 ‌تاريخ 75.2.22 شماره [...ادامه]

رأي 56 - 2/4/1375 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال رأي شوراي عالي مالياتي ‌شماره هـ . 77.74 1375.5.3 ‌تاريخ 75.4.2 شماره دادنامه 56 كلاسه پرونده 77.74 ‌مرجع [...ادامه]

‌راي ديوان عدالت اداري در رابطه با بخشنامه سازمان امور اراضي 512) ‌شماره هـ 78.73 1375.2.13 ‌تاريخ 74.2.9 شماره [...ادامه]

‌راي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال ماده 20) آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با موادمخدر 515) ‌شماره هـ 23.74 1375.2.22 ‌تاريخ 74.3.6 شماره [...ادامه]

تصويب نامه راجع به ‌اصلاحات تقسيماتي در استان اصفهان اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.5.28 با توجه [...ادامه]

تصويب نامه در مورد ‌تبديل روستاي داورزن به شهر ‌اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.6.7 با توجه [...ادامه]

آئين نامه اجرايي صدور سند مالكيت و شماره گذاري تراكتور وكمباين

الحاق يك تبصره به ماده 159 آيين نامه راهنمايي ورانندگي مصوب 47

توضيح درخصوص اساسنامه شركتهاي سهامي مخابرات استانها جناب آقاي مهاجراني معاون محترم رياست جمهوري عطف به نامه شماره 48013 مورخ 7/6/1375 درخصوص اساسنامه شرکتهاي [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي اداري درخصوص تقدير ازكارمندان نمونه كليه دستگاههاي مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت شورايعالي اداري درجلسه مورخ 23/5/1375 بنا به پيشنهاد سازمان امور اداري واستخدامي کشور به منظور شناسايي [...ادامه]

تصويب نامه در خصوص ‌تغيير نام روستاي انگهران به گوهران ‌اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.6.7 با توجه [...ادامه]

تصويب نامه راجع به ‌ايجاد بخش سرخه در استان سمنان ‌اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.6.7 با توجه [...ادامه]

‌تصويب نامه راجع به تبديل روستاهاي قائم‌آباد ـ كبودين ـ قنديشاد ـ اسلام‌آباد به صباشهر ‌اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.6.7 با توجه [...ادامه]

تصويب نامه راجع به ‌اصلاحات تقسيماتي در استان خراسان اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.6.7 با توجه [...ادامه]

اصلاحيه تصويبنامه الحاق 2 تبصره به ماده 4 آيين نامه اجرايي تبصره 3 قانون بودجه سال 1375 كل كشور نظربه اينکه درجدول سهم بخش خصوصي موضوع پيوست تصويبنامه شماره 24692/ت16636 ه مورخ 6/4/1375 [...ادامه]

‌تصويب نامه در خصوص تعيين منطقه ويژه اقتصادي بندرانزلي در دو محدوده جغرافيايي ‌اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران در جلسه [...ادامه]

تصويب نامه در مورد ‌اصلاحات تقسيماتي در استان آذربايجان غربي اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.6.7 با توجه [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي بهينه‌سازي مصرف آب كشاورزي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.6.11 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 102.3329.81.2230 مورخ 1374.7.12 وزارتخانه‌ها نيرو، [...ادامه]

اصلاحيه تصويب نامه تعرفه‌هاي خدمات تشخيصي و درماني و ميزان فرانشيز پرداختي توسط بيمه شده ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1374.7.10 تصويب نمود: ‌در قسمت ويزيت پزشكان تصويب‌نامه شماره5628/ت14993ه مورخ 1374.5.8 ذيل [...ادامه]

‌اصلاحيه آيين‌نامه استخدامي مشترك شركتهاي بيمه و بيمه مركزي ايران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.7.8 بنا به پيشنهاد شماره 37113 مورخ 1010.1374 وزارت امور اقتصادي [...ادامه]

‌اصلاح آيين‌نامه چگونگي اجراي طرح‌هاي مربوط به وزارت نيرو موضوع تبصره (76) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.7.4 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي [...ادامه]

تصويب نامه راجع به ‌تعيين گروه ورودي دارندگان مدارك تحصيلي مختلف ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.7.8 بنا به پيشنهاد شماره .2106‌د1. مورخ 1375.3.2 سازمان امور اداري [...ادامه]

‌اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي قانون تسهيلات براي ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسيجي به دانشگاه‌ها و‌مؤسسات آموزش عالي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.6.28 بنا به پيشنهاد شماره 14017099 مورخ 1375.6.11 وزارت آموزش و [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه اجرايي تبصره (66) قانون بودجه سال 1363 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.6.28 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي نيرو و كشور، تصويب نمود: [...ادامه]

متمم تعرفه هاي هزينه هاي خدمات خاص پزشكي قانوني براساس ماده 3 قانون تشکيل سازمان پزشکي قانوني کشور مصوب 3/5/72 مجلس شوراي اسلامي بدينوسيله موارد [...ادامه]

قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي مغرب

‌قانون تصويب اساسنامه كتابخانه مجلس شوراي اسلامي

اصلاح عبارتي ماده 56 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت ومصرف آن درموارد معين حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي هاشمي رفسنجاني رياست محترم جمهوري اسلامي پيرونامه شماره 3723/ق مورخ [...ادامه]

قانون الحاق يك بند به تبصره ( 25) قانون بودجه سال 1375 كل كشور

قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به پروتكل مربوط به متن معتبر پنج زباني كنوانسيون هواپيمايي كشوري‌بين‌المللي

قانون موافقتنامه اصلاح موافقتنامه حمل و نقل بين‌المللي جاده‌اي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري‌تركيه

‌آيين‌نامه اجرايي رديف ( 5) بند "‌و" تبصره ( 19) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري‌اسلامي ايران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.6.28 بنا به پيشنهاد كميته موضوع رديف 1) بند [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي رديف ( 1) بند "‌و" تبصره ( 19) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري‌اسلامي ايران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.6.28 بنا به پيشنهاد كميته موضوع رديف 1) بند [...ادامه]

‌راي ديوان عدالت اداري در رابطه با ابطال قسمتي از بخشنامه بانك مركزي 564) ‌شماره هـ 23.75. 1375.6.24 ‌تاريخـ 75.5.27 ‌شماره دادنامه 87ـ 88ـ 89ـ [...ادامه]

‌راي ديوان عدالت اداري در رابطه با ابطال بند 3) بخش دوم از دستورالعمل آماده سازي اراضي متعلق به نهادها 569) ‌شماره هـ 159.72. [...ادامه]

‌راي ديوان عدالت اداري با ابطال ماده 2) آيين اجرايي قانون ابطال اراضي موات 571) ‌شماره هـ 145.74. [...ادامه]

‌راي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بخشنامه سازمان امور اراضي 573) ‌شماره هـ 120.73. [...ادامه]

تصويب نامه راجع به ‌تبديل روستاهاي جورقان و ازندريان به شهر ‌اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.6.28 با توجه [...ادامه]

‌اصلاح اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.6.11 بنا به پيشنهاد شماره 2828 مورخ 1375.3.27 وزارت بهداشت، درمان [...ادامه]

تصويب نامه راجع به تبديل روستاي قريه‌العرب به شهر گلزار اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.6.28 با توجه [...ادامه]

‌اصلاح آيين‌نامه ايجاد و احداث شهرهاي جديد ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.7.15 بنا به پيشنهاد شماره 100.12974 مورخ 1374.8.21 وزارت مسكن و [...ادامه]

تصويب نامه در خصوص اصلاحات در استان خوزستان ‌اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.6.28 با توجه [...ادامه]

اصلاح فهرست پيوست تصويب نامه خريد خودروي سواري ساخت داخل ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.7.15 بنا به پيشنهاد شماره 107569 مورخ 1375.6.24 وزارت صنايع، تصويب [...ادامه]

تصويب نامه راجع به انتزاع قسمتي از نقاط جغرافيايي دهستان خبر و الحاق آن به دهستان دهج اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.6.28 با توجه [...ادامه]

اصلاح بند "‌الف" رديف( 4‌) ضوابط اجرايي بودجه سال 1375 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.7.15 بنا به پيشنهاد شماره .10910‌د1. مورخ 1374.11.23 سازمان امور اداري [...ادامه]

اصلاحيه تصويب‌نامه تشكيل شوراي هماهنگي پروژه‌ شهرهاي سالم كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.7.15 بنا به پيشنهاد شماره 11511.11 مورخ 1375.6.21 وزارت راه و [...ادامه]

تصويب نامه راجع به اجراء آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران در مناطق آزاد قشم ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.7.15 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي [...ادامه]

قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون جلوگيري از آلودگي دريايي ناشي از دفع مواد زايد و ديگر مواد

اصلاح بند "‌الف" رديف( 4) ضوابط اجرايي بودجه سال 1375 كل كشور هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.7.15 بنا به پيشنهاد شماره .3793‌د مورخ 1375.6.24 سازمان امور اداري [...ادامه]

تصويب نامه راجع به پرداخت حقوق و مزاياي كاركناني كه به شركت فرودگاههاي كشور مأمور مي شوند هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.7.15 بنا به پيشنهاد شماره 11.13520 مورخ 1375.7.14 وزارت راه و [...ادامه]

تصويب نامه در مورد دريافت عوارض خروج از كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.7.15 بنا به پيشنهاد شماره 7207.6.61 مورخ 1374.9.20 وزارت كشور و [...ادامه]

تصويب نامه در خصوص همترازي رئيس دفتر مناطق محروم كشور رياست جمهوري ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.7.18 بنا به پيشنهاد شماره .2695‌د1. مورخ 1374.6.5 سازمان امور اداري [...ادامه]

تصويب نامه راجع به فروش خدمات آماري ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.7.22 بنا به پيشنهاد شماره 358 مورخ 1375.1.18 وزارت بهداشت، درمان [...ادامه]

قانون موافقتنامه كشتيراني تجاري دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان

آيين نامه اصلاحي هزينه تهيه رونوشت وتصديق صحت نقشه موضوع ماده 61 قانون ثبت وبند 2 فراز (ي) ماده يك قانون وصول برخي ازدرآمدهاي دولت ومصرف آن درموارد معين مصوب اسفند 1373

قانون اصلاح ماده( 9) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت

‌اصلاح آيين‌نامه اعطاي تسهيلات ويژه به سپرده‌گذاران صندوق پس‌انداز مسكن ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.7.4 بنا به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي، تصويب نمود: [...ادامه]

تصويب نامه در خصوص ‌ايجاد و تأسيس شهرستان چالوس اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.7.15 با توجه [...ادامه]

اصلاح تصويب نامه تشكيل شوراي هماهنگي پروژه شهرهاي سالم كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.8.6 بنا به پيشنهاد شماره .6761ص.10.‌و مورخ 1375.4.2 وزارت جهاد سازندگي [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه اجرايي تبصره ( 27) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.8.2 بنا به پيشنهاد شماره 3163.21.25219 مورخ 1375.7.25 شوراي الي هماهنگي [...ادامه]

اصلاحيه آيين‌نامه اجراي ماده (61) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.8.6 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي [...ادامه]

‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار راجع به خريد غير تضميني ( ‌توافقي) محصولات دامي و پروتئيني ‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد [...ادامه]

تصويب نامه راجع به ‌تغيير نام روستاي گاوده ‌اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.7.15 با توجه [...ادامه]

‌اصلاح آيين‌نامه مالي و معاملاتي مربوط به اعتبارات جاري بنياد شهيد انقلاب اسلامي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.8.6 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي [...ادامه]

قانون اصلاح قانون ايجاد تسهيلات براي ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسيجي به دانشگاهها و موسسات آموزش‌عالي مصوب 1367.11.30

قانون موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين دولتهاي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بلغارستان

قانون موافقتنامه همكاريهاي فرهنگي، علمي و آموزشي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري گرجستان

قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلواك

قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كرواسي

قانون چگونگي اداره صندوق ضمانت صادرات ايران

‌‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار راجع به تعيين تكليف نحوه اعاده مواد اوليه و كالاهاي ورود موقت ‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد [...ادامه]

‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در خصوص رسيدگي به پرونده متخلفين جرايم كسر كوپن ‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد [...ادامه]

اساسنامه سازمان مجري ساختمانها وتاسيسات دولتي وعمومي

صدور چك هاي بلامحل و وعده دار و تضميني و غيره در صورتي كه از جانب يك نفر انجام شده باشد از نوع جرائم مشابه مي باشد و بايستي بر طبق قسمت 2 ماده 47 قانون مجازات اسلامي تعيين مجازات گردد و تعيين مجازات هاي جداگانه براي جرائم فوق خلاف منظور مقنن است. ‌رياست محترم ديوانعالي كشور ‌با عرض سلام ‌احتراما" باستحضار عالي مي‌رساندـ حسب [...ادامه]

رأي وحدت رويه 607 ـ 20/6/1375 هيأت عمومي ديوان‏ عالي كشور ‌رياست محترم ديوانعالي كشور ‌احتراما" به استحضار عالي مي‌رساند ‌در تاريخ 73.12.8 طي [...ادامه]

دعاوي كه خواسته آن غيرمالي است قابل تجديد نظر مي باشد. ‌حضرت آيت ا... محمدي گيلاني رياست محترم ديوانعالي كشور ‌با عرض سلام و تحيت [...ادامه]

تصويب نامه راجع به ايجاد و تأسيس شهرستان ماه نشان اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.7.15 با توجه [...ادامه]

قانون تفسير ماده(56) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ‌موضوع استفسار: 1ـ آيا اطلاق عبارت "...‌و همچنين وجوه ريالي و ارزي [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي ماده ( 75) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.8.13 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 6949.510.23292 مورخ 1374.11.25 وزارت كشاورزي [...ادامه]

قانون اصلاح ماده (26) قانون مقررات مالي، اداري، استخدامي و تشكيلات جهاد سازندگي

‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار راجع به افزايش سهميه لاستيك خودروهاي سنگين برون‌شهري ‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد [...ادامه]

قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري فيليپين

قانون نحوه تشكيل پيام‌آوران بهداشت

قانون تفسير بند "ل" تبصره ( 19) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران ‌موضوع استفساريه: 1ـ آيا منظور از وزارت اختصاصا وزارتخانه است و لاغير [...ادامه]

قانون تصويب اصلاحيه اساسنامه سازمان جهاني جهانگردي

اصلاحيه تصويب نامه شماره 23178/ت14118ه مورخ 13/3/1374 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.8.20 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي [...ادامه]

تصويب نامه در خصوص افزايش مبلغ 2000 ريال به كليه مستمري هاي بازنشستگي ، از كار افتادگي كلي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.8.20 بنا به پيشنهاد شماره 50.17528 مورخ 1375.7.22 سازمان تأمين اجتماعي [...ادامه]

تصويب نامه راجع به ‌اصلاحات تقسيماتي در استان تهران اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.7.15 با توجه [...ادامه]

قانون چگونگي اجراي نظام جديد آموزشي و پرورشي متوسطه

قانون اصلاح قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران

‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در خصوص تسويه تعهدات ارزي واردكنندگان و صادركنندگان ‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد [...ادامه]

‌ضوابط پرداخت فوق‌العاده جذب به متصديان مشاغل هوايي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.8.20 بنا به پيشنهاد شماره 1399 ـ 162.12.25 مورخ 1375.4.31 [...ادامه]

‌ضوابط پرداخت فوق‌العاده جذب به متصديان مشاغل اختصاصي، فني و مهندسي صنعت حمل و نقل هوايي در سازمان‌هواپيمايي كشوري، شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران و شركت خدمات هوايي كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.8.20 بنا به پيشنهاد مشترك شماره .4825‌د مورخ 1375.7.30 سازمان امور [...ادامه]

‌اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند "ج" تبصره( 17) قانون بودجه سال 1375 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.8.30 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي [...ادامه]

قانون افزايش مستمري والدين شهدا

‌اصلاح تصويب‌نامه خريدخودرو سواري ساخت داخل ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.9.4 بنا به پيشنهاد شماره 1.36131 مورخ 1375.8.12 سازمان تربيت بدني، [...ادامه]

‌اصلاح تصويب‌نامه راجع به فروش مجله كارمند ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.8.20 بنا به پيشنهاد شماره .5011‌د مورخ 1375.8.9 سازمان امور اداري [...ادامه]

‌اصلاح تصويب‌نامه شماره 553/ت16395ه مورخ 25/1/1375 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.9.4 بنا به پيشنهاد شماره 4786.405 مورخ 1375.6.6 معاونت حقوق و [...ادامه]

قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولتهاي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ارمنستان

قانون موافقتنامه همكاريهاي فرهنگي، علمي و آموزشي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ارمنستان

قانون موافقتنامه همكاري فرهنگي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سوسياليستي ويتنام

قانون اصلاح ماده ( 8) قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري

‌آيين‌نامه اجرايي بندهاي "ب، ج و د" ماده ( 45) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.9.14 بنا به پيشنهاد شماره 2639 ـ 21 مورخ 1375.12.16 [...ادامه]

اصلاح فهرست آفات و بيماريهاي عمومي و قرنطينه داخلي و همگاني در سال 1375 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.9.7 بنا به پيشنهاد شماره 15316.17083.730.51.16064 مورخ 1375.8.8 وزارت كشاورزي و [...ادامه]

‌اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي بند "ه" تبصره ( 17) قانون بودجه سال 1375 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.9.14 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي [...ادامه]

مصوبه شورايعالي اداري شورايعالي اداري کشور درهفتادمين جلسه مورخ 29/8/75 بنابه پيشنهاد مشترک وزارت نيرو وسازمان امور [...ادامه]

- شورايعالي اداري کشور در هفتادمين جلسه مورخ 29 / 8 / 75 بنا [...ادامه]

- شوراي عالي اداري درهفتادمين جلسه مورخ 29/8/75 بنا به پيشنهاد مشترک سازمان امور اداري [...ادامه]

قانون موافقتنامه تسهيل صدور رواديد براي بازرگانان كشورهاي عضو سازمان همكاري اقتصادي ( ‌اكو)

تصويب نامه راجع به فروش خدمات آماري و انفورماتيكي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.9.14 بنا به پيشنهاد شماره 54489 مورخ 1374.4.7 وزارت كار و [...ادامه]

نظريه شوراي نگهبان درخصوص اصل 55 قانون اساسي

قانون موافقتنامه همكاري بازرگاني ـ اقتصادي بين دولتهاي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ارمنستان و تركمنستان

اصلاحيه تصويب نامه شماره 61212/ت11555ه مورخ 27/2/1374 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.9.4 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 11316 ـ 1 [...ادامه]

‌آيين‌نامه مالي واحدهاي خدماتي سازمان بهزيستي كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.9.14 بنا به پيشنهاد شماره 5053 مورخ 1375.5.22 وزارت بهداشت، درمان [...ادامه]

قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ارمنستان

تصويب نامه راجع به مابه‌التفاوت تغييرات قانوني نرخ ارز ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.9.7 بنا به پيشنهاد شماره .1107ه مورخ 1375.4.12 بانك مركزي جمهوري [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي تبصره (5) ماده (34) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.9.14 بنا به پيشنهاد شماره .25309ص.10.‌و مورخ 1374.11.16 وزارت جهاد سازندگي [...ادامه]

‌اصلاحي آيين‌نامه اجرايي قانون اجازه تأسيس مطب ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.9.21 بنا به پيشنهاد شماره 4097 مورخ 1375.4.27 وزارت بهداشت، درمان [...ادامه]

‌اصلاحيه ضوابط اجرايي بودجه سال 1375 كل كشور هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.9.21 بنا به پيشنهاد شماره 30430.406 مورخ 1375.9.6 معاونت حقوقي و [...ادامه]

‌اصلاح تصويب‌نامه اعتبار براي پرداخت پاداش آخر سال كاركنان‌ ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.9.21 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي ‌موضوع [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شيردهي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.9.21 بنا به پيشنهاد شماره 4007 مورخ 1375.4.31 وزارت بهداشت، درمان [...ادامه]

‌لغو تصويب‌نامه شماره 1374/ت14261ه مورخ 11/2/1374 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.9.25 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي ‌موضوع [...ادامه]

‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در خصوص ‌معافيت از سپردن پيمان ارزي بنياد شهيد انقلاب اسلامي براي صدور تجهيزات غير پزشكي ‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيبان برنامه تنظيمي بازار كه بر اساس اصل يكصد [...ادامه]

قانون موافقتنامه فرهنگي، علمي و آموزشي بين دولتهاي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اسلووني

قانون موافقتنامه حمل و نقل بين‌المللي جاده‌اي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت تركمنستان

قانون ممنوعيت بكارگيري اسامي، عناوين و اصطلاحات بيگانه

قانون اصلاح قانون بودجه سال 1375 كل كشور

قانون الحاق يك تبصره به ماده( 42) آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي

قانون موافقتنامه فرهنگي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري فيليپين

‌آيين‌نامه احداث و استفاده از تأسيسات در فلات قاره و منطقه انحصاري اقتصادي ايران در خليج فارس و درياي عمان هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.9.28 بنا به پيشنهاد شماره 2494 ـ 17.8 مورخ [...ادامه]

تصويب نامه در خصوص تعيين مشاغل سخت و زيان آور در سازمان پزشكي قانوني كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.10.2 بنا به پيشنهاد شماره .4335‌د مورخ 1375.7.14 سازمان امور اداري [...ادامه]

تصويب نامه راجع به تعيين شغل سخت و زيان آور در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.9.28 بنا به پيشنهاد شماره 14567 مورخ 1374.10.20 وزارت بهداشت، درمان [...ادامه]

‌اصلاح ماده (2) آيين‌نامه اجراي بند (5) ماده( 13) قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.9.25 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي ‌موضوع [...ادامه]

‌اصلاح آيين‌نامه دريافت حق‌الزحمه خدمات فني و آزمايشگاهي سازمان انرژي اتمي ايران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.10.2 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي ‌موضوع [...ادامه]

‌اصلاح بند( 5) ضوابط اجرايي بودجه سال 1375 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.9.28 بنا به پيشنهاد شماره 4497 ـ 03س6067. [...ادامه]

‌اصلاح قسمت "الف" بند( 4) ضوابط اجرايي بودجه سال 1375 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.10.2 بنا به پيشنهاد شماره 56.992.14345 مورخ 1375.5.2 وزارت امور اقتصادي [...ادامه]

قانون موافقتنامه حمل و نقل بين‌المللي جاده‌اي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان

قانون الحاق يك تبصره به قانون استخدام جانبازان ، اسرا و افراد خانواده‌هاي شهدا ، جانبازان از كار افتاده، اسرا و‌مفقودالاثرهاي انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و همچنين افرادي كه حداقل 9 ماه متوالي يا يكسال متناوب داوطلبانه‌در جبهه خدمت نموده‌اند مصوب 1367.10.7

‌اصلاح آيين‌نامه اجرايي تبصره( 3) قانون بودجه سال 1375 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.9.21 بنا به پيشنهاد شماره 6136 ـ 102 مورخ 1375.9.18 سازمان [...ادامه]

با تثبيت صلاحيت دادگاه عمومي در رسيدگي به دعوي تشكيل دادگاه عمومي در محل موضوع نافي صلاحيت دادگاه قبلي نمي باشد. ‌رياست محترم هيات عمومي ديوانعالي كشور ‌احتراما" ـ نظر به اينكه درخصوص [...ادامه]

آراء دادگاه هاي عمومي كه در زمان حكومت قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب اصدار يافته ولو انكه سابقه رسيدگي و نقض در ديوان عالي كشور داشته باشد با رعايت ميزان خواسته قابل رسيدگي تجديد نظر در دادگاه تجديد نظر مركز استان مربوطه مي باشد. ‌رياست محترم هيات عمومي ديوانعالي كشور ‌احتراما" در مورد مرجع صالح به رسيدگي تقاضاي تجديدنظر [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و شهرك ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.10.2 بنا به پيشنهاد شماره 3308.1.4.44 مورخ 1375.6.31 وزارت كشور و [...ادامه]

قانون اصلاح موادي از قانون شكار و صيد ـ مصوب 1346 ـ و اصلاحيه بعدي آن

قانون تصويب اصلاحيه‌هاي اجلاسهاي لندن و كپنهاك راجع به پروتكل مونرآل در مورد مواد كاهنده لايه اوزون

تصويبنامه راجع به تعيين نماينده ويژه رييس جمهور درمورد تامين هزينه هاي جاري وعمراني هيئت وزيران درجلسه مورخ 5/10/1375 بنابه پيشنهاد رييس جمهوري اسلامي ايران وبراساس اصل يکصدوبيست وهفتم قانون [...ادامه]

تصويب نامه راجع به ‌ايجاد واحدهاي تقسيمات كشوري در استان تهران اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.9.18 با [...ادامه]

تصويب نامه راجع به ‌تغيير نام بخش ساحلي به بخش دلوار ‌اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.7.15 با [...ادامه]

تصويب نامه در مورد ‌اصلاحات تقسيماتي در استان اردبيل ‌اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.9.18 با [...ادامه]

‌اصلاح آيين‌نامه مربوط به شرايط و طرز استفاده از خانه‌هاي سازماني ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.10.9 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 100.12842 مورخ 1373.7.23 وزارتخانه‌هاي مسكن [...ادامه]

تصويب نامه راجع به ‌ايجاد شهرستان بوئين زهرا ‌اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.9.18 با [...ادامه]

تصويب نامه در خصوص ‌تعيين ميزان حق بيمه سرانه خدمات درماني و تعرفه‌ خدمات تشخيصي و درماني ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.10.2 بنا به پيشنهاد شماره 8692 مورخ 1375.8.16 وزارت بهداشت، درمان [...ادامه]

تصويب نامه در مورد تبديل روستاي سورك به شهر ‌اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.9.18با [...ادامه]

تصويب نامه در خصوص ‌تبديل روستاي آب‌پخش به شهر ‌اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.9.18 با [...ادامه]

تصويب نامه راجع به ‌تبديل روستاي دمق به شهر ‌اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.7.15 با [...ادامه]

‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار راجع به معافيت از سپردن پيمان ارزي خوراك صادراتي به كشور لبنان ‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد [...ادامه]

‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در مورد معافيت از سپردن پيمان ارزي صدور خرما به مالزي ‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد [...ادامه]

‌اصلاح اساسنامه سازمان بيمه خدمات درماني ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.8.30 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي [...ادامه]

تصويب نامه راجع به ‌اصلاحات تقسيماتي در استان آذربايجان غربي ‌اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.9.18 با [...ادامه]

قانون تفسير ماده( 84) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين موضوع استفسار ‌آيا منظور مقنن از اعتبارات مصوب براي وزارت جهاد سازندگي در ماده 84 قانون وصول [...ادامه]

اساسنامه كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي

‌اصلاح آيين‌نامه اجرايي اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي در جلسه مورخ 1375.9.24 [...ادامه]

اصلاح تصويب نامه شماره 45399/ت16876ك مورخ 16/5/1375 اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي در جلسه مورخ 1375.9.24 [...ادامه]

اصلاح تصويب نامه شماره 49083/ت17065ك مورخ 31/6/1375 ‌اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي در جلسه مورخ 1375.9.24 [...ادامه]

‌اصلاح ماده(10) اصلاحي مقررات سرمايه‌گذاري در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران ‌اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي در جلسه مورخ 1375.9.24 [...ادامه]

اصلاح تصويب نامه شماره 40102/ت16466ك مورخ 26/1/1375 ‌اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي در جلسه مورخ 1375.9.24 [...ادامه]

‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در خصوص ‌تعيين تكليف خودروهاي وارده از مرزهاي غربي كشور مربوط به اتباع عراقي ‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد [...ادامه]

تصويب نامه راجع به ‌تعيين منطقه ويژه اقتصادي خوزستان واقع در ضلع شمالي شهرستانهاي خرمشهر و آبادان ‌اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي در جلسه مورخ 1375.9.24 [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون مطبوعات ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.10.9 بنا به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به [...ادامه]

‌تمديد تصويب‌نامه شماره 72962/ت483ه مورخ 17/12/1373 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1374.11.15 به بنا به پيشنهاد شماره 1020271 مورخ 1374.10.7 وزارت [...ادامه]

قانون اصلاح موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت قطر

قانون اصلاح بند (2) ماده( 1) قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

قانون اصلاح ماده( 2) قانون اجازه پرداخت حق محروميت از مطب

اصلاح تبصره (1) ماده (2) آيين‌نامه اجرايي قانون رسيدگي به‌تخلفات اداري ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.10.23 بنا به پيشنهاد شماره 15.5496 مورخ 1375.10.1 وزارت دادگستري و [...ادامه]

تصويب نامه راجع به ‌حذف تبصره ماده (9) مقررات صادرات و واردات و امور گمركي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي در جلسه مورخ 1375.10.3 [...ادامه]

تصويب نامه در خصوص ‌انتخاب اعضاي هيأت مديره هر يك از مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي قشم، كيش، چابهار ‌اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي در جلسه مورخ 1375.10.3 [...ادامه]

قانون موافقتنامه كشتيراني تجاري، دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري هند

تصويب نامه در خصوص شرايط ورود كانتينرهاي مخصوص حمل كالا اعم از نو و مستعمل ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.12.1 بنا به پيشنهاد شماره 100.13054 مورخ 1375.11.13 وزارت بازرگاني و [...ادامه]

‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در مورد ‌معافيت پيمان ارزي خوراك صادراتي ماهي قزل‌آلا ‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد [...ادامه]

‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در خصوص ارز حاصل از صادرات فرش ‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد [...ادامه]

‌سياستها و خط مشي‌هاي سازماندهي، حمايت و نظارت بر بازار توليد و عرضه مسكن ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.10.26 بنا به پيشنهاد شماره 100.7868 مورخ 1374.6.7 وزارت مسكن و [...ادامه]

قانون اصلاح ماده( 1) قانون اداره امور شركتهاي بيمه

قانون پرداخت هزينه‌هاي پرسنلي كاركنان برنامه 30303 (‌خدمات درماني) از محل اعتبارات جاري( ‌بودجه عمومي)

‌آيين‌نامه اجرايي تبصره ماده( 3) قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظيفه ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.10.23 بنا به پيشنهاد شماره 30182 مورخ 1374.8.1 سازمان اجتماعي و [...ادامه]

‌ضوابط پرداخت پاداش آخر سال 1375 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.10.30 بنا به پيشنهاد شماره .75م ـ 33 مورخ [...ادامه]

‌راي ديوان عدالت اداري در مورد پذيرش اسناد عادي مبني بر نقل و انتقال اراضي و املاك 974) ‌شماره هـ876.75. [...ادامه]

‌راي ديوان عدالت اداري درخصوص پرداخت پاداش پايان خدمت 975) ‌شماره هـ33.72. [...ادامه]

‌راي ديوان عدالت اداري در مورد تملك اراضي داير و باير شهري 977) ‌شماره هـ89.73. [...ادامه]

‌راي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال قسمتي از بخشنامه سازمان برنامه و بودجه 979) ‌شماره هـ39.75. [...ادامه]

‌راي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال دوبخشنامه وزارت امور اقتصادي و دارايي 980) ‌شماره هـ 59.75 [...ادامه]

‌راي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال اسناد مالكيت اراضي موات982) ‌شماره هـ42.75. [...ادامه]

‌راي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال ماده 15) آيين نامه اجرايي قانون تعزيرات حكومتي 984) ‌شماره هـ3.75. [...ادامه]

‌راي ديوان عدالت اداري در مورد هيات رسيدگي به تخلفات اداري آموزش و پرورش 985) ‌شماره هـ12.73. [...ادامه]

‌راي ديوان عدالت اداري در مورد استخدام افراد به طور رسمي 987) ‌شماره هـ97.75. [...ادامه]

‌راي ديوان عدالت اداري در رابطه با عوامل موثر در تعيين فوق العاده شغل 988) ‌شماره هـ112.75. [...ادامه]

‌راي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال ماده 4) آيين نامه فروش اقساطي سهام قابل واگذاري متعلق به دولت 990) ‌شماره هـ130.75. [...ادامه]

قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي بيابان‌زدايي در كشورهايي كه به طور‌جدي با خشكسالي و يا بيابان‌زايي مواجه مي‌باشند ـ به ويژه در آفريقا

قانون الحاق يك تبصره و اصلاح « قانون نحوه رسيدگي و اتخاذ تصميم مجدد نسبت به تصميمات و آراء هياتهاي واگذاري زمين و ستاد مركزي در مورد اراضي كشت موقت كه مورد نقض ديوان عدالت اداري واقع شده يا بشود .» مصوب 4/9/1372 مجمع تشخيص مصلحت نظام

قانون تفسير«قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا وارز» مصوب 12/2/1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام موضوع استفساريه:آيا منظور از عبارت«جرايم ومجازاتهاي مقرر،درقوانين مربوط واين قانون »درماده( 2) ماده (4)قانون نحوه اعمال [...ادامه]

تصويب نامه در خصوص خريد يك دستگاه ساختمان هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.10.23 بنا به پيشنهاد شماره 7434.1.52 مورخ 1375.10.1 وزارت كشور، تصويب [...ادامه]

تصويب نامه در خصوص تعيين تعرفه هاي مربوط به اجراي دوره هاي آموزشي خاص كوتاه مدت ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.11.3 بنا به پيشنهاد شماره 1022937 مورخ 1374.12.21 وزارت صنايع و [...ادامه]

تصويب نامه راجع به عيدي كليه مستمري بگيران بازنشسته ، از كار افتاده كلي و بازمانده ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.11.14 بنا به پيشنهاد شماره 50.25838 مورخ 1375.11.6 سازمان تأمين اجتماعي [...ادامه]

‌دستورالعمل اجرايي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت در سازمان بيمه خدمات درماني كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.11.10 بنا به پيشنهاد شماره .44.39‌د مورخ 1375.7.16 سازمان امور اداري [...ادامه]

تصويب نامه راجع به اهدا كنندگان كليه ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.11.14 بنا به پيشنهاد شماره 5010 ـ 01س7477. [...ادامه]

تصويب نامه در خصوص فروش فصلنامه شكوفه ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.11.3 بنا به پيشنهاد شماره 68280 مورخ 1375.6.18 وزارت كار و [...ادامه]

تصويب نامه در خصوص نحوه مصرف وصولي ها از محل حق التوليه و اماكن مذهبي در سال 1375 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.11.17 بنا به پيشنهاد شماره 1.22214.102.10249 مورخ 1375.11.1 وزارت فرهنگ و [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجراي رديف( 1) بند "ج" تبصره (25) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري‌اسلامي ايران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.11.3 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي بازرگاني و راه و ترابري [...ادامه]

تصويب نامه راجع به مأموريت كاركنان دولت ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.11.17 به استناد ماده 51) قانون استخدام كشوري ـ [...ادامه]

تصويب نامه در خصوص ‌تغييرات در استان كرمان اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.11.14 با [...ادامه]

قانون تعيين وضعيت استخدامي شوراي عالي انقلاب فرهنگي

‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در خصوص ‌نحوه صدور سند ترخيص خودروهاي واگذارشده ‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد [...ادامه]

قانون اصلاح مواد (2) و(7) قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي

‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار راجع به تعهدات ارزي وارد كنندگان ‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد [...ادامه]

قانون موافقتنامه همكاريهاي فرهنگي، آموزشي و علمي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت اوكراين

تصويب نامه راجع به تبديل روستاي ابوزيدآباد به شهر اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.7.15 با [...ادامه]

‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در خصوص ‌پيش خريد بخشي از كالاهاي اساسي غير يارانه‌اي ‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.11.17 بنا به پيشنهاد شماره 100.15079 مورخ 1375.9.28 وزارت مسكن و [...ادامه]

مصوبه شورايعالي اداري درخصوص تعيين تكليف نيروي انساني دستگاههايي كه ادغام،منحل،واگذار يا وظايف آنها به ديگر دستگاهها منتقل ميشود شورايعالي اداري درهفتادودومين جلسه مورخ 9/11/1375 بنابه پيشنهادسازمان اموراداري واستخدامي کشور وبه استناد رديف هشتم بند [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي بند "ب" تبصره( 7) قانون بودجه سال 1376 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.11.28 بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه به استناد بند( [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي بند "ب" تبصره( 21) قانون بودجه سال 1376 كل كشور هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.11.28 بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و به استناد [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي تبصره( 38) قانون بودجه سال 1376 كل كشور هيأت وزيران در جلسه مورخه 28/11/1375 بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه ‌در اجراي تبصره(38) [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي بند "‌د" تبصره( 7) قانون بودجه سال 1376 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.11.28 بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و به استناد [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي تبصره( 12) قانون بودجه سال 1376 كل كشور هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.11.28 بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و در اجراي [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجراي تبصره( 58) قانون بودجه سال 1376 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.11.28 بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و به استناد [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه اجرايي تبصره (38) قانون بودجه سال 1375 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.12.1 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي ‌موضوع [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي بند "ي" تبصره( 2) قانون بودجه سال 1376 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.11.28 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به [...ادامه]

‌اصلاح آيين‌نامه اجرايي تبصره (84) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.12.1 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي ‌موضوع [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي نحوه استفاده از خدمات كاركنان دستگاه‌ها و پرداخت حق‌الزحمه اجراي طرح‌هاي آماري مركز آمار ايران در‌سال 1376 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.11.28 بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و به استناد [...ادامه]

‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار راجع به معافيت پيمان سپاري ارزي كالاهاي ارسالي به نمايشگاه بين المللي زاگرب ‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد [...ادامه]

تصويب نامه راجع به واژه هاي مربوط به كتاب ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.12.5 بنا به پيشنهاد شماره .100.6290ك مورخ 1374.12.16 كتابخانه ملي جمهوري [...ادامه]

تصويب نامه در خصوص ‌تعيين تعرفه‌هاي مربوط به هزينه‌هاي تخليه، بارگيري، باربري كالاي عمومي و كانتينر و انبارداري در منطقه ويژه اقتصادي انزلي اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي در جلسه [...ادامه]

‌اصلاح تبصره ماده( 1) آيين‌نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به بند( 1) ماده (81) قانون تأمين اجتماعي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.12.8 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي ‌موضوع [...ادامه]

تصويب نامه در خصوص دريافت هزينه انتقال خودروها از محل ممنوعه به توقفگاه ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.12.5 بنا به پيشنهاد شماره 2150.1.6 مورخ 1375.6.5 وزارت كشور و [...ادامه]

قانون تاسيس شركت پالايش و پژوهش خون

‌اصلاح آيين‌نامه اجرايي تبصره (3) قانون بودجه سال 1375 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.12.8 بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه تصويب نمود: [...ادامه]

قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين‌المللي مداخله در درياهاي آزاد در صورت بروز سوانح‌آلودگي نفتي و پروتكل مداخله در درياهاي آزاد در صورت بروز آلودگي غير نفتي

‌اصلاح بند( 10) ضوابط اجرايي بودجه سال 1375 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.12.8 تصويب نمود: ـ ‌در بند (10) ضوابط اجرايي بودجه سال 1375 [...ادامه]

‌اصلاح ماده (4) آيين‌نامه اجراي تبصره(30) قانون بودجه سال 1375 كل كشور هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.12.8 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي ‌موضوع [...ادامه]

اصلاحيه قانون بودجه سال 1376 كل كشور پيرو ابلاغيه قانون بودجه سال 1376 کل کشور به شماره 124752 مورخ 20/11/1375 به [...ادامه]

‌اساسنامه سازمان امور اراضي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.11.7 بنا به پيشنهاد مشترك شماره .9811‌د1. مورخ 1374.10.27 سازمان امور [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي بند "‌و" تبصره (13) قانون بودجه سال 1376 كل كشور ‌هيأت ويران در جلسه مورخ 1375.12.8 بنا به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي بند (3) تبصره (77) قانون برنامه دوم اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.12.5 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 1730 ـ [...ادامه]

اصلاح تصويب نامه تعرفه موضوع ماده 67 قانون وصول برخي از در آمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.12.8 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي ‌موضوع [...ادامه]

قانون اصلاح لايحه قانوني راجع به تشكيل سازمان بهزيستي كشور مصوب 1359

‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار راجع به ‌تأمين كسري هزينه‌هاي سال جاري سازمان بازرسي و‌نظارت ‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي تبصره( 43) قانون بودجه سال 1376 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.12.12 بنا به پيشنهاد شماره 42.3150 ـ [...ادامه]

تصويب نامه راجع به ‌اصلاحات در استان گيلان اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ [...ادامه]

تصويب نامه در خصوص ‌اصلاحات در استان آذربايجان غربي اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.12.5 با توجه [...ادامه]

اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي تبصره (38) قانون بودجه سال 1376 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.12.12 بنا به پيشنهاد شماره 42.3149 ـ [...ادامه]

قانون نقل و انتقال دوره‌اي قضات

قانون اصلاح تبصره( 7) قانون تفكيك وظايف وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهاد سازندگي

قانون نحوه هزينه كردن اعتبارات دانشگاه پيام نور خارج از مقررات عمومي دولت

قانون تاسيس مركز بين‌المللي علوم و تكنولوژي پيشرفته و علوم محيطي و كتابخانه منطقه‌اي علوم و تكنولوژي

تصويب نامه راجع به تغييرات در استان كردستان ‌اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ [...ادامه]

تصويب نامه راجع به ‌اصلاحات در استان مركزي ‌اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ [...ادامه]

منظور مقنن از وضع ماده 31 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب جلوگيري از تضييع حقوق افراد است و استفاده از آن شامل كليه اصحاب دعوي مي باشد. ‌رياست محترم هيات عمومي ديوانعالي كشور ‌احتراما" به استحضار عالي مي‌رساند ـ [...ادامه]

تصميم هيئت نظر به اينکه متعاقب صدور رأي شماره 70 ـ 30/4/1375 هيئت عمومي [...ادامه]

تصويب نامه در خصوص‌اصلاحات در استان خراسان اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ [...ادامه]

تصويب نامه راجع به ‌تبدل روستاي رضي به شهر اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ [...ادامه]

تصويب نامه در مورد ‌تبديل روستاي رودبار به شهر ‌اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ [...ادامه]

تصويب نامه در خصوص ‌تبديل روستاي هير به شهر اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ [...ادامه]

تصويب نامه راجع به ‌تبديل روستاي لاهرود به شهر اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ [...ادامه]

تصويب نامه در خصوص ‌تبديل روستاي زيدآباد به شهر اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ [...ادامه]

تصويب نامه در مورد ‌تبديل روستاي چومه به مينوشهر ‌اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ [...ادامه]

تصويب نامه در مورد ‌تغيير نام روستاهاي خروانق و سگبان ‌اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ [...ادامه]

‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در مورد وضعيت توليد و نحوه توزيع روغن موتور توليدي داخل ‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجراي قانون شمول قانون استخدام كشوري به كاركنان سازمان تبليغات اسلامي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.12.22 بنا به پيشنهاد شماره .4336‌د مورخ 1375.7.14 سازمان امور اداري [...ادامه]

تصويب نامه راجع به لغو مصوبه شماره 1748/ت43ه مورخ 13/2/1371 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.12.22 بنا به پيشنهاد شماره 100.6435 مورخ 1375.5.3 وزارت مسكن و [...ادامه]

تصويب نامه راجع به ايجاد و تشكيل دهستان كوهگير ‌اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه فوق‌العاده‌هاي بدي آب و هوا، محروميت از تسهيلات زندگي و محل خدمت هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.12.12 بنا به پيشنهاد شماره .874م3. ـ د مورخ 1375.5.31 [...ادامه]

تصويب نامه راجع به ‌اصلاحات تقسيماتي در استان يزد ‌اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ [...ادامه]

قانون اصلاح ماده( 16) قانون حقوق و مزاياي مستمر، پس‌انداز ثابت، حق بيمه و بيمه درماني مشمولين قانون ارتش‌جمهوري اسلامي ايران

قانون يكسان سازي برخي از مواد قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و قانون ارتش جمهوري‌اسلامي ايران

تصويب نامه راجع به تمديد معافيت سود بازرگاني جهت ورود كالا از بنادر آبادان ، خرمشهر و چوييبده ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.12.22 بنا به پيشنهاد شماره .6270‌الف108.950. مورخ 1375.6.25 ستاد مركزي بازسازي [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي تبصره(52) قانون بودجه سال 1376 كل كشور هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.12.22 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 100.19750 مورخ 1375.12.7 وزارت مسكن [...ادامه]

‌اصلاح آيين‌نامه استخدامي پيماني هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.12.5 بنا به پيشنهاد شماره .3302‌د مورخ 1373.5.25 سازمان امور اداري [...ادامه]

تصويب نامه در خصوص ‌ضوابط پرداخت اضافه كار ساعتي كاركنان ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.12.26 بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و به استناد [...ادامه]

تصويب نامه راجع به ‌تشكيل ستاد مقابله با بحران خشكسالي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.12.26 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 50015342.25942 مورخ 1375.12.14 وزارتخانه‌هاي جهاد [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي بند "‌و" تبصره( 8) قانون بودجه سال 1376 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.12.26 بنا به پيشنهاد شماره 42.3301 ـ [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي ماليات نقل و انتقال دست دوم به بعد انواع خودرو موضوع تبصره(4) ماده( 9) قانون اجازه وصول ماليات غير‌مستقيم از برخي كالاها و خدمات ‌هيأت وزيران در جلسه 1375.12.26 بنا به پيشنهاد شماره 1781 مورخ 1375.1.26 وزارت امور اقتصادي و [...ادامه]

‌ضوابط پرداخت فوق‌العاده جذب در سازمان سنجش از دور ايران هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.12.26 بنا به پيشنهاد شماره .559‌د1. مورخ 1375.1.25 سازمان امور اداري [...ادامه]

قانون اصلاح ماده (20) قانون مقررات استخدامي شركتهاي دولتي

قانون اصلاح ماده (84) قانون مالياتهاي مستقيم و اصلاحات بعدي آن

‌تصويب نامه راجع به اصلاحات تقسيماتي در استان اردبيل هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.12.26 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.14470 مورخ 1375.12.26 وزارت كشور، به [...ادامه]

اصلاح مقررات امنيتي و انتظامي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران ‌اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي [...ادامه]

آئيننامه اجرايي بند «ه» تبصره (17) قانون بودجه سال 1376 كل كشور هيئت وزيران درجلسه مورخ 6/1/1376 بنا به پيشنهاد شماره 3310 ـ 42/8494 [...ادامه]

تصويب نامه در خصوص ‌خريد كالاهاي مورد نياز دستگاه‌هاي دولتي و نيروهاي مسلح ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.12.26 بنا به پيشنهاد شماره 56.4989.18639 مورخ 1374.6.14 وزارت امور اقتصادي [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي ماده (63) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.12.22 بنا به پيشنهاد شماره 3637.11 مورخ 1375.4.2 وزارت راه و [...ادامه]

قانون چگونگي اداره سازمان تعاون مصرف شهر و روستا

قانون شمول قانون استخدام كشوري به كاركنان دادستاني ويژه روحانيت

قانون الحاق يك بند و يك تبصره به ماده( 1) قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب1363

قانون موافقتنامه همكاريهاي فرهنگي و آموزشي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدرال جمهوري نيجريه

آئيننامه اجرايي تبصره( 44) قانون بودجه سال 1376 كل كشور هيئت وزيران درجلسه مورخ 6/1/1376 بنا به پيشنهاد شماره 3303 ـ 42/8455 ـ [...ادامه]

تصويب نامه در خصوص ‌تعيين منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي در جلسه [...ادامه]

اصلاحيه تصويبنامه شماره 109113/ت17543ك مورخ 22/10/1375 نظر به اينكه در سطر پنجم و ششم تصويبنامه شماره 109113/ت17543ك مورخ 22/10/1375 عبارت [...ادامه]

‌اساسنامه شركت سهامي آب استان سمنان ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.12.22 بنا به پيشنهاد شماره 8200.1 مورخ 1375.12.11 وزارت نيرو و [...ادامه]

‌اساسنامه شركت سهامي آب استان كردستان ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.12.22 بنا به پيشنهاد شماره 8200.1 مورخ 1375.12.11 وزارت نيرو و [...ادامه]

قانون موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اوگاندا

قانون تاسيس صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك

‌اساسنامه شركت سهامي آب استان لرستان ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.12.22 بنا به پيشنهاد شماره 8200.1 مورخ 1375.12.11 وزارت نيرو و [...ادامه]

قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به‌منظور صدور خدمات

‌اساسنامه شركت سهامي آب استان چهارمحال بختياري هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.12.22 بنا به پيشنهاد شماره 8200.1 مورخ 1375.12.11 وزارت نيرو و [...ادامه]

قانون تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي

نظريه فقهاي شوراي نگهبان درخصوص ماده 252 قانون مجازات اسلامي

‌آيين‌نامه ترويج و توسعه فرهنگ نماز هيأت وزيران در جلسه مورخ 1/12/1375 بنا به پيشنهاد شماره 3022 مورخ 1/8/1375 ستاد اقامه نماز [...ادامه]

اصلاح اساسنامه هاي سازمانهاي منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي قشم، چابهار و كيش ‌اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي در جلسه [...ادامه]

‌راي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بخشنامه شهرداري تهران1281) ‌شماره هـ10.73. 1375.10.22 ‌تاريخ [...ادامه]

‌راي ديوان عدالت اداري در مورد معافيت موقوفات عام و عام المنفعه ازپرداخت ماليات 1286) ‌شماره‌هـ 115.75 [...ادامه]

‌راي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال دستورالعمل سازمان ملي زمين و مسكن 1289) ‌شماره هـ 81.75. [...ادامه]

‌راي ديوان عدالت اداري در مورد وظايف و مسئوليتهاي متصديان ارزياب در گمرك 1292) هـ 182.75. [...ادامه]

‌راي ديوان عدالت اداري در مورد راي شوراي اصلاحات اراضي 1294) ‌شماره هـ 218.75. [...ادامه]

‌راي ديوان عدالت اداري در مورد فوق العاده شغل در رسته كشاورزي 1296) ‌شماره هـ 104.75. 1375.10.17 [...ادامه]

‌اساسنامه شركت عمران و بهسازي شهري ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.12.22 بنا به پيشنهاد شماره 100.8632 مورخ 1375.6.10 وزارت مسكن و [...ادامه]

نامگذاري روزها و هفته‌هاي خاص (‌مصوب سيصد و هشتادو دومين جلسه مورخ 75.7.10 شوراي عالي انقلاب فرهنگي ) ‌روزها و [...ادامه]

‌افزايش تعداد اعضاء كميسيون مشورتي شوراي عالي (‌مصوب سيصد و هشتادو سومين جلسه مورخ 75.7.24 شوراي عالي انقلاب فرهنگي ) ‌موضوع [...ادامه]

‌ادامه نامگذاري روزهاوهفته‌هاي خاص (‌مصوب سيصد و هشتادو سومين جلسه مورخ 75.7.24 شوراي عالي انقلاب فرهنگي ) ‌موضوع [...ادامه]

موافقت با تغيير نام دانشگاه اردبيل (‌مصوب سيصد و هشتادو سومين جلسه مورخ 75.7.24 شوراي عالي انقلاب فرهنگي ) ‌با [...ادامه]

‌پيش بيني دوره تقويتي براي پذيرفته نشدگان در دوره پيش دانشگاهي سال 75 (‌مصوب سيصد و هشتادو چهارمين جلسه مورخ 75.8.1 شوراي عالي انقلاب فرهنگي ) ‌مسائل [...ادامه]

‌تأييد هفت نفر از اعضاي كميسيون مشورتي (‌مصوب سيصد و هشتادو پنجمين جلسه مورخ 75.8.8 شوراي عالي انقلاب فرهنگي ) ‌اسامي [...ادامه]

‌زمان قابل اجرا بودن مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي (‌مصوب سيصد و هشتادو پنجمين جلسه مورخ 75.8.8 شوراي عالي انقلاب فرهنگي ) ‌به دنبال [...ادامه]

‌تأييد انتخاب رييس دانشگاه شهيد چمران اهواز ‌(مصوب سيصد و هشتاد و پنجمين جلسه مورخ 75.8.8 شوراي عالي انقلاب فرهنگي ) ‌وزير [...ادامه]

‌ضوابط و مقررات تأسيس مراكز، مؤسسات، كانونها و انجمنهاي فرهنگي و نظارت بر فعاليت آنها (‌مصوب جلسه مورخ 75.6.27 شوراي مشترك كميسيونهاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي) ‌به استناد "‌اهداف [...ادامه]

‌تأييد انتخاب مجدد رئيس كميسيون مشورتي شوراي عالي (‌مصوب سيصد و هفتادويكمين جلسه مورخ 75.1.14 شوراي عالي انقلاب فرهنگي ) ‌با توجه به [...ادامه]

‌راه حل مسائل و مشكلات دانشگاه بين المللي امام خميني در قزوين (‌مصوب سيصد و هفتاد و دومين جلسه مورخ 75.1.28 شوراي عالي انقلاب فرهنگي ) ‌گزارشي [...ادامه]

‌شرايط تحصيل داوطلبان داراي مدرك معادل ديپلم در دانشگاه علوم اسلامي رضوي ‌(مصوب سيصد و هفتاد و سومين جلسه مورخ 75.2.11 شوراي عالي انقلاب فرهنگي ) ‌تقاضاي [...ادامه]

‌موافقت با عضويت شوراي بررسي اسناد گردهمايي‌هاي بين المللي زنان (‌مصوب سيصد و هفتاد و سومين جلسه مورخ 75.2.11 شوراي عالي انقلاب فرهنگي ) ‌اسامي [...ادامه]

‌اصلاح ماده 14 اساسنامه دانشكده غير دولتي غير انتفاعي اصول دين ‌(مصوب سيصد و هفتاد و سومين جلسه مورخ 75.2.11 شوراي عالي انقلاب فرهنگي ) ‌به [...ادامه]

‌جايگزين نماينده نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها ‌(مصوب سيصد و هفتاد و سومين جلسه مورخ 75.2.11 شوراي عالي انقلاب فرهنگي ) ‌تقاضاي [...ادامه]

‌تأييد 5 نفر اعضاي هيأت مؤسس مؤسسه آموزش عالي غير دولتي غير انتفاعي حسابداري و مديريت آذربايجان ‌(مصوب سيصد و هفتاد و چهارمين جلسه مورخ 75.2.25 شوراي عالي انقلاب فرهنگي ) ‌با [...ادامه]

‌برخورد جدي قانوني با متخلفان حوزه علميه شهيد شاه آبادي ‌(مصوب سيصد و هفتاد و چهارمين جلسه مورخ 75.2.25 شوراي عالي انقلاب فرهنگي ) ‌شرايط [...ادامه]

‌تأمين هزينه تحصيلي دوره دكتري مستخدمان دستگاههاي اجرايي (‌مصوب سيصد و هفتاد و چهارمين جلسه مورخ 75.2.25 شوراي عالي انقلاب فرهنگي ) ‌نامه [...ادامه]

‌تأييد سه نفر ديگر از اعضاي هيأت مؤسس مؤسسه آموزش عالي غير دولتي غير انتفاعي كيش (‌مصوب سيصد و هفتاد و چهارمين جلسه مورخ 75.2.25 شوراي عالي انقلاب فرهنگي ) ‌با [...ادامه]

‌تأييد عضويت نماينده نهاد نمايندگي درهيأت عالي گزينش استاد وزارت فرهنگ و آموزش عالي (‌مصوب سيصد و هفتاد و چهارمين جلسه مورخ 75.2.25 شوراي عالي انقلاب فرهنگي ) ‌عضويت آقاي محمد [...ادامه]

‌اساسنامه شهركهاي علمي و تحقيقاتي(‌مصوب سيصد و هفتاد و چهارمين جلسه مورخ 75.2.25 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )

‌سياست نامگذاري خيابانها و اماكن عمومي و مؤسسات ‌(مصوب جلسه 374 مورخ 75.2.25 شوراي عالي انقلاب فرهنگي ) ‌شهرهاي جمهوري اسلامي ايران [...ادامه]

‌اصلاح مصوبه .3614‌دش مورخ 74.12.26 درباره ارزشيابي صلاحيت علمي نامزدهاي تدريس معارف اسلامي (‌مصوب سيصد و هفتاد و چهارمين جلسه مورخ 75.2.25 شوراي عالي انقلاب فرهنگي ) ‌نامه [...ادامه]

‌جايگزين نماينده شوراي نمايندگان مقام معظم رهبري در دانشگاهها در هيأتهاي عالي گزينش استاد آموزش عالي (‌مصوب سيصد و هفتاد و چهارمين جلسه مورخ 75.2.25 شوراي عالي انقلاب فرهنگي ) ‌نامه [...ادامه]

‌تأييد انتخاب دبير جديد شوراي فرهنگ عمومي (‌مصوب سيصد و هفتاد و پنجمين جلسه مورخ 75.3.22 شوراي عالي انقلاب فرهنگي ) ‌وزير [...ادامه]

‌تأييد انتخاب رؤساي دانشگاههاي بيرجند، لرستان و وليعصر رفسنجان (‌مصوب سيصد و هفتاد و پنجمين جلسه مورخ 75.3.22 شوراي عالي انقلاب فرهنگي ) ‌وزير [...ادامه]

‌تأييد انتخاب رييس دانشگاه تربيت مدرس ‌(مصوب سيصد و هفتاد و پنجمين جلسه مورخ 75.3.22 شوراي عالي انقلاب فرهنگي ) ‌وزير [...ادامه]

‌نحوه تأسيس انجمن فارغ التحصيلان دانشگاهها ‌(مصوب سيصد و هفتاد و پنجمين جلسه مورخ 75.3.22 شوراي عالي انقلاب فرهنگي ) ‌موضوع [...ادامه]

‌انتخاب مجدد چهار نفر اعضاي كارشناس شوراي عالي جوانان ‌مصوب سيصد و هفتاد و پنجمين جلسه مورخ 75.3.22 شوراي عالي انقلاب فرهنگي ) ‌نظر [...ادامه]

‌راه حل مسئله تشكيلات اداري دانشگاهها (‌مصوب سيصد و هفتاد و پنجمين جلسه مورخ 75.3.22 شوراي عالي انقلاب فرهنگي ) ‌ضوابط [...ادامه]

‌عضويت مدير عامل سازمان خبر گزاري جمهوري اسلامي در شوراي فرهنگ عمومي (‌مصوب سيصد و هفتاد و پنجمين جلسه مورخ 75.3.22 شوراي عالي انقلاب فرهنگي ) ‌با [...ادامه]

‌تأييد پنج نفر از اعضاي هيأت مؤسس مؤسسه آموزش عالي غير دولتي غير انتفاعي تبريز (‌مصوب سيصد و هفتاد و ششمين جلسه مورخ 75.4.5 شوراي عالي انقلاب فرهنگي ) ‌اعضاي [...ادامه]

‌تأييد ده نفر اعضاي هيأت مؤسس مؤسسه آموزش عالي غير دولتي غير انتفاعي در تهران (‌مصوب سيصد و هفتاد و هفتمين جلسه مورخ 75.4.19 شوراي عالي انقلاب فرهنگي ) ‌اعضاء [...ادامه]

‌رعايت ضوابط در انتخاب دانشجو براي دانشگاه علوم اسلامي رضوي (‌مصوب سيصد و هفتاد و هشتمين جلسه مورخ 75.5.2 شوراي عالي انقلاب فرهنگي ) ‌پيشنهاد [...ادامه]

‌تعيين عنوان آموزشي براي مهد كودكها (‌مصوب سيصد و هفتاد و هشتمين جلسه مورخ 75.5.2 شوراي عالي انقلاب فرهنگي ) ‌تقاضاي [...ادامه]

‌تأييد اعضاي هيأت مؤسس مؤسسه آموزش عالي غير دولتي غير انتفاعي اراك (‌مصوب سيصد و هفتاد و نهمين جلسه مورخ 75.5.16 شوراي عالي انقلاب فرهنگي ) ‌اعضاي [...ادامه]

‌تأييد انتخاب رؤساي دانشگاههاي گيلان و فرودسي مشهد (‌مصوب سيصد و هفتاد و نهمين جلسه مورخ 75.5.16 شوراي عالي انقلاب فرهنگي ) ‌وزير [...ادامه]

‌تأييد جايگزين عضو هيأت مركزي گزينش دانشجو (‌مصوب سيصد و هفتاد و نهمين جلسه مورخ 75.5.16 شوراي عالي انقلاب فرهنگي ) ‌وزير [...ادامه]

‌تأييد 6 تن اعضاي هيات مؤسس مؤسسه آموزش عالي غير دولتي طالقان (‌مصوب سيصد و هشتادمين جلسه مورخ 75.5.30 شوراي عالي انقلاب فرهنگي ) ‌با عضويت [...ادامه]

‌تأييد عضويت نماينده قوه قضاييه در شوراي فرهنگي اجتماعي زنان (‌مصوب سيصد و هشتادمين جلسه مورخ 75.5.30 شوراي عالي انقلاب فرهنگي ) ‌با پيشنهاد [...ادامه]

‌تأييد انتخاب رييس مؤسسه آموزش عالي غير دولتي غير انتفاعي رجاء در قزوين (‌مصوب سيصد و هشتادمين جلسه مورخ 75.5.30 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) ‌با انتخاب آقاي [...ادامه]

‌تأييد كليات طرح شكوفاسازي استعدادهاي درخشان (‌مصوب سيصد و هشتادمين جلسه مورخ 75.5.30 شوراي عالي انقلاب فرهنگي ) ‌كليات طرح [...ادامه]

‌حل مشكل دانشجويان شاغل به تحصيل در جمهوري آذربايجان و ارزيابي مدارك دانشگاه پزشكي نريمان اف (‌مصوب سيصد و هشتادمين جلسه مورخ 75.5.30 شوراي عالي انقلاب فرهنگي ) ‌موضوع دانشجويان [...ادامه]

‌تأييد رييس گروه كشاورزي شوراي عالي برنامه ريزي (‌مصوب سيصد و هشتادمين جلسه مورخ 75.5.30 شوراي عالي انقلاب فرهنگي ) ‌با رياست آقاي دكتر [...ادامه]

‌منظور نمودن صد ميليارد ريال در بودجه سال آينده وزارت آموزش و پرورش براي تقويت و توسعه كاردانش در دوره‌متوسطه (‌مصوب سيصد و هشتادو ششمين جلسه مورخ 75.8.22 شوراي عالي انقلاب فرهنگي ) ‌ضمن [...ادامه]

‌استفسار جهاد دانشگاهي درباره مصرف اعتبارات تخصيص يافته از بودجه دولت براي امور آموزشي و پژوهشي (‌مصوب سيصد و هشتادو ششمين جلسه مورخ 75.8.22 شوراي عالي انقلاب فرهنگي ) ‌رييس [...ادامه]

‌انتخاب رييس گروه دامپزشكي شوراي عالي برنامه ريزي ‌(مصوب سيصد و هشتادو ششمين جلسه مورخ 75.8.22 شوراي عالي انقلاب فرهنگي ) ‌به [...ادامه]

‌تمديد عضويت 5 نفر محقق درشوراي پژوهشهاي علمي كشور (‌مصوب سيصد و هشتادو ششمين جلسه مورخ 75.8.22 شوراي عالي انقلاب فرهنگي ) ‌به [...ادامه]

‌جايگزين عضو شوراي تغيير نظام آموزش و پرورش (‌مصوب سيصد و هشتادو ششمين جلسه مورخ 75.8.22 شوراي عالي انقلاب فرهنگي ) ‌وزيرآموزش [...ادامه]

‌ارتقاء سطح كميته برنامه ريزي رشته دامپزشكي و اصلاح آيين نامه داخلي شوراي عالي برنامه ريزي (‌مصوب سيصد و هشتادو ششمين جلسه مورخ 75.8.22 شوراي عالي انقلاب فرهنگي ) ‌به [...ادامه]

‌شركت دانش‌آموزان دوره پيش دانشگاهي سال 76 در آزمون يك مرحله‌اي جامع (‌مصوب سيصد و هشتادو ششمين جلسه مورخ 75.8.22 شوراي عالي انقلاب فرهنگي ) ‌موضوع [...ادامه]

‌اساسنامه مؤسسه آموزش از راه دور(‌مصوب سيصد و هشتادو ششمين جلسه مورخ 75.9.6 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )

‌اصلاح اساسنامه مؤسسه آموزش عالي پژوهش در برنامه ريزي و توسعه (‌مصوب سيصد و هشتادو هفتمين جلسه مورخ 75.9.6 شوراي عالي انقلاب فرهنگي ) ‌نامه [...ادامه]

‌اصلاح ماده 2 كليات آيين نامه تأسيس مؤسسات آموزش عالي غير دولتي غير انتفاعي نوع اول (‌مصوب سيصد و هشتادو هفتمين جلسه مورخ 75.9.6 شوراي عالي انقلاب فرهنگي ) ‌مصوبه [...ادامه]

‌آيين نامه نامگذاري شهرها، خيابانها، اماكن و مؤسسات عمومي ‌شهرهاي جمهوري اسلامي ايران در ظاهر و باطن بايد نمايانگر تاريخ و جغرافياي تمدن و [...ادامه]

‌جايگزين نماينده وزارت امور خارجه در شوراي فرهنگي اجتماعي زنان (‌مصوب سيصد و هشتادو هفتمين جلسه مورخ 75.9.6 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) ‌خانم فاطمه هاشمي [...ادامه]

‌نحوه پذيرش دانش‌آموزان براي دوره پيش دانشگاهي يا فني ـ حرفه‌اي (‌مصوب سيصد و هشتادو هفتمين جلسه مورخ 75.9.6 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) ‌موضوع نظام آموزش [...ادامه]

‌منشأ آلودگي زندان‌هاي كشور و بررسي وضع آنها (مصوب سيصد و هشتادو هفتمين جلسه مورخ 75.9.6 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) ‌وزير بهداشت، درمان [...ادامه]

‌آيين نامه تشكيل "‌شوراي هدايت استعدادهاي درخشان درآموزش عالي "

‌اصلاح اساسنامه دانشگاه علوم اسلامي رضوي (‌مصوب سيصد و هشتادو هشتمين جلسه مورخ 75.9.20 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) ‌اصلاحيه اساسنامه دانشگاه [...ادامه]

‌مشكلات دانشجويان حوزه شهيد شاه آبادي (‌مصوب سيصد و هشتادو هشتمين جلسه مورخ 75.9.20 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) ‌مشكلات دانشجويان حوزه [...ادامه]

‌آيين نامه نحوه تأسيس انجمنهاي علمي و آموزشي معلمان(‌مصوب سيصد و هشتادو هشتمين جلسه مورخ 75.9.20 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

‌سازماندهي جديد شوراي عالي و وظايف آن (‌مصوب سيصد و هشتادو هشتمين جلسه مورخ 75.9.20 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) ‌سازماندهي جديد شواراي [...ادامه]

‌تأييد انتخاب رؤساي دانشگاههاي تربيت معلم تبريز و اراك (مصوب سيصد و هشتادو هشتمين جلسه مورخ 75.9.20 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) ‌وزير فرهنگ و [...ادامه]

‌آيين نامه داخلي شوراي عالي انقلاب فرهنگي ‌مقدمه ـ شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه طبق فرمان مورخ 63.9.19 رهبر [...ادامه]

‌انتخاب نماينده مطبوعات درشوراي فرهنگ عمومي (‌مصوب سيصد و نودمين جلسه مورخ 75.11.2 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) ‌به استناد بند 11 [...ادامه]

‌انتخاب دبير جديد شوراي عالي انقلاب فرهنگي (‌مصوب سيصد و نودمين جلسه مورخ 75.11.2 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) ‌در مورد نامزدهاي دبيري [...ادامه]

‌تأييد انتخاب رييس دانشگاه علوم پزشكي سمنان (‌مصوب سيصد و نودمين جلسه مورخ 75.11.2 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) ‌وزير بهداشت، درمان و [...ادامه]

‌درباره انتخاب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي درشوراي فرهنگي اجتماعي زنان (‌مصوب سيصد و نود و دومين جلسه مورخ 75.11.30 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) ‌به استناد [...ادامه]

‌درباره انتخاب چهار نفر اعضاي هيئت علمي شوراي هدايت استعدادهاي درخشان (‌مصوب سيصد و نود و دومين جلسه مورخ 75.11.30 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) ‌به استناد [...ادامه]

‌درباره انتخاب نماينده وزارت فرهنگ و آموزش عالي در شوراي فرهنگي اجتماعي زنان (‌مصوب سيصد و نود و دومين جلسه مورخ 75.11.30 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) ‌به استناد [...ادامه]

‌درباره انتخاب نماينده وزارت آموزش و پرورش درهيأت نظارت و بازرسي (‌مصوب سيصد و نود و دومين جلسه مورخ 75.11.30 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) ‌وزير آموزش [...ادامه]

‌درباره تحويل ندادن پرونده‌هاي گزينش اشخاص به دستگاههاي ديگر (‌مصوب سيصد و نود و دومين جلسه مورخ 75.11.30 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) ‌موضوع استفسار [...ادامه]

‌درباره انتخاب 6 نفر براي عضويت درهيأت امناي انجمن آثار و مفاخر فرهنگي (‌مصوب سيصد و نود و سومين جلسه مورخ 75.11.14 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) ‌بر اساس [...ادامه]

اجازه تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري اخذ شده از مؤسسات خارجي و بين‌المللي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي‌در ارتباط با نيازهاي ارزي وزارتخانه‌هاي نيرو، نفت و راه و ترابري ‌وزراي عضو كميته تنظيم بازار ارز در جلسه مورخ 1375.7.3 با توجه به اختيار تفويضي هيأت [...ادامه]

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ هفتصد ميليون ريال به منظور تأمين كسري اعتبار هزينه‌هاي فصل دوم فعاليتهاي سال جاري به‌وزارت دادگستري ‌هيأت ويران در جلسه مورخ 1375.7.4 بنا به پيشنهاد وزارت دادگستري و تأييديه شماره 2890 [...ادامه]

‌اجازه فروش ساختمان اداري و كلينيك آزمايشگاه دامپزشكي سنندج به سازمان دامپزشكي كشور و نحوه مصرف وجوه حاصله ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.7.8 بنا به پيشنهاد شماره 1383 ـ [...ادامه]

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ پانصد ميليون ريال به منظور خريد تجهيزات آسيب‌ديده ناشي از آتش‌سوزي بخشهايي از‌بيمارستان امام خميني ‌ره) به دانشگاه علوم پزشك و خدمات بهداشتي ـ درماني تهران 1375.07.08 ـ .29022ت17141ه ـ 1375.07.10 ـ 7 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.7.8 [...ادامه]

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ نهصد ميليون ريال جهت تأمين كمبود اعتبار طرح ساختمان و تجهيز مركز پژوهش‌هاي شيمي و‌مهندسي شيمي به مركز مزبور 1375.07.08 ـ .29023ت17143ه ـ 1375.07.10 ـ [...ادامه]

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يك ميليارد ريال براي ادامه عمليات اجرايي فرودگاه خوي به وزارت راه و ترابري 1375.07.08 ـ .29028ت17142ه ـ 1375.07.10 ـ [...ادامه]

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبالغي بابت مابه‌التفاوت نرخ فروش شكر استحصالي سال 1374 كارخانه قند دزفول به شركت سهامي‌قند و شكر كشور 1375.07.08 ـ .29029ت17153ه ـ 1375.07.10 ـ [...ادامه]

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ چهار ميليارد ريال براي اجراي طرح ساماندهي و خروج دام از جنگل به ادارات كل منابع طبيعي‌استانها گيلان و مازندران 1375.07.08 ـ .29270ت17132ه ـ 1375.07.10 ـ [...ادامه]

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يك ميليارد ريال به منظور انجام مطالعات مراحل توجيهي و تفصيلي اجرايي حوضه زاب كوچك‌منطقه سردشت و پيرانشهر) به سازمان جنگلها و مراتع كشور 1375.07.08 ـ .29419ت17156ه ـ 1375.07.10 ـ [...ادامه]

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ سيصد ميليون ريال به منظور تأمين كسريهاي پرسنلي كتابخانه ملي ايران به كتابخانه مزبور 1375.07.08 ـ .29369ت17159ه ـ 1375.07.10 ـ [...ادامه]

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يك ميليارد ريال به منظور عمليات بازسازي مركز آموزشي درماني رواني رازي و مراقبت‌هاي‌درماني معلولان و بيماران رواني به دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 1375.07.08 ـ .29370ت17152ه ـ 1375.07.10 ـ [...ادامه]

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ سيصد ميليون ريال به منظور تدوين و انتشار 20 عنوان كتاب درباره انقلاب اسلامي براي‌نوجوانان به شركت سهامي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 1375.07.08 ـ .29418ت17158ه ـ 1375.07.10 ـ [...ادامه]

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ شصت و يك ميليارد ريال به منظور پيشگيري، تكميل و اجراي پروژه‌هاي حوادث غير مترقبه به‌استانها 1375.07.08 ـ .30135ت17181ه ـ 1375.07.10 ـ [...ادامه]

‌اجازه استفاده از خدمات يك نفر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي 1375.07.08 ـ .8444ت16371ك ـ 1375.08.06 ـ [...ادامه]

‌بلامانع بودن ورود و ترخيص كالاها به شرح فهرست پيوست 1375.07.14 ـ .104492ت17449ه ـ 1375.09.20 ـ [...ادامه]

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 4000 ميليون ريال جهت انجام پروژه‌هاي بازسازي به دستگاه‌هاي مجري پروژه‌هاي مزبور 1375.07.15 ـ 30420.20 ـ 1375.07.15 ـ [...ادامه]

‌برگزاري بيست و هشتمين كنفرانس رياضي كشور توسط دانشگاه تبريز 1375.07.15 ـ .6887ت17134ه ـ 1375.07.17 ـ [...ادامه]

‌الحاق چند بند به تصويب‌نامه اجازه مشاركت در طرح توليد لوله‌هاي فايبر گلاس با مشاركت سرمايه‌گذاران خصوصي ايران به‌شركت S.P.A مقيم ايتاليا 1375.07.15 ـ .7269ت17207ه ـ 1375.07.17 ـ [...ادامه]

‌برگزاري چهارمين كنگره بين‌المللي بيماريهاي غدد درون ريز توسط دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني شهيد‌بهشتي 1375.07.15 ـ .7700ت17133ه ـ 1375.07.17 ـ [...ادامه]

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يك ميليارد ريال به منظور تسريع در ادامه ساختمان طرح جديد كتابخانه حضرت آيت‌الله‌العظمي‌مرتضي نجفي به كتابخانه مزبور 1375.07.15 ـ .29805ت17204ه ـ 1375.07.18 ـ [...ادامه]

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغي يك ميليارد و پانصد ميليون ريال به منظور انجام تحقيقات مربوط به دفع آفات نباتي به وزارت‌كشاورزي 1375.07.15 ـ .30064ت17195ه ـ 1375.07.18 ـ [...ادامه]

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ سيصد و شصت و چهار ميليون ريال به منظور پرداخت هزينه برق مصرفي سنوات گذشته اداره كل‌تربيت بدني استان هرمزگان به اداره كل مزبور 1375.07.15 ـ .30088ت17194ه ـ 1375.07.18 ـ [...ادامه]

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ دو ميليارد ريال به منظور تغيير سوخت اتوبوسهاي شهري به شهرداري تهران 1375.07.15 ـ .29393ت17177ه ـ 1375.07.24 ـ [...ادامه]

‌تكاليف دستگاه‌هاي اجرايي مستقر در شهر تهران به منظور نمودن هزينه گازسوز كردن خودروها در بودجه پيشنهادي به سازمان‌برنامه و بودجه و بررسي تسهيلات بانكي مربوط به تغيير سوخت خودروهاي شهري توسط شوراي اقتصاد 1375.07.15 ـ .30931ت17177ه ـ 1375.07.24 ـ [...ادامه]

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يك ميليارد ريال به منظور خريد اماكن واقع در حريم بقعه شيخ صفي‌الدين اردبيل به نهاد رياست‌جمهوري 1375.07.15 ـ .30930ت17230ه ـ 1375.07.24 ـ [...ادامه]

‌واگذاري حق استفاده از ملك واقع در بخش (11) تهران متعلق به وزارت بهداشت به نهاد رياست جمهوري 1375.07.16 ـ .8447ت16903ك ـ 1375.08.06 ـ [...ادامه]

‌برگزاري همايش بين‌المللي هزارمين سال احداث ميل گنبد توسط سازمان ميراث فرهنگي كشور 1375.07.18 ـ .7975ت17192ه ـ 1375.07.24 ـ [...ادامه]

‌اجازه امضاي مقدماتي موافقت‌نامه كشتيراني تجاري ـ دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كره جنوبي به وزارت‌راه و ترابري 1375.07.22 ـ .4065ت17189ه ـ 1375.07.24 ـ 29 ‌هيأت وزيران در [...ادامه]

‌اجازه امضاي مقدماتي موافقت‌نامه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي اسپانيا به وزارت راه‌و ترابري 1375.07.22 ـ .4091ت17180ه ـ 1375.07.24 ـ 33 ‌ ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.7.22 بنا به [...ادامه]

‌اصلاح ماده( 8) آيين‌نامه اجرايي و چگونگي پرداخت فوق‌العاده سرشماري عمومي و نفوس و مسكن سال 1375 كل كشور 1375.07.22 ـ .30985ت17240ه ـ 1375.07.25 ـ [...ادامه]

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ سيصد و شصت ميليون ريال بابت پرداخت اقساط وامهاي دريافتي به دانشگاه شاهد و افزودن‌مبلغ سيصد و شصت ميليون ريال به سرجمع اعتبار سال جاري طرح احداث دانشكده علوم‎پايه 1375.07.22 ـ .30292ت17225ه ـ 1375.07.25 ـ [...ادامه]

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ دو ميليارد ريال به منظور شروع عمليات مقدماتي استاديوم بيست و پنج هزار نفري اصفهان به‌وزارت مسكن و شهرسازي 1375.07.22 ـ .30295ت17226ه ـ 1375.07.25 ـ [...ادامه]

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ ششصد ميليون ريال به منظور هزينه توسعه و تكميل يك بند زندان مركزي بندر عباس به سازمان‌زندانها و اقدامات تأمين و تربيتي كشور 1375.07.22 ـ .30299ت17227ه ـ 1375.07.25 ـ [...ادامه]

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ پانصد ميليون ريال به منظور اجراي عمليات احداث مجموعه وزشي جانبازان و معلولان به‌سازمان تربيت بدني 1375.07.22 ـ .30503ت17228ه ـ 1375.07.25 ـ [...ادامه]

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ هشت ميليارد ريال بابت مطالبات آستان قدس رضوي از نيروهاي مسلح به وزارت دفاع 1375.07.22 ـ .30987ت17061ه ـ 1375.07.25 ـ 47 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.7.22 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌طرح خريد غير تضميني ‌توافقي) محصولات كشاورزي به منظور عرضه تدريجي جهت ايجاد و تعادل و تنظيم بازار و جلوگيري‌از نوسانات شديد قيمت محصولات مذكور 1375.07.22 ـ 7406.20 ـ 1375.07.30 ـ [...ادامه]

‌اجازه واگذاري كليه اموال غير منقول مراكز خود اشتغالي شهرستانهاي مريوان، سنندج و بيجار به صندوق حمايت از فرصتهاي‌شغلي توسط وزارت كار و امور اجتماعي 1375.07.23 ـ .12328ت16304ك ـ 1375.11.03 ـ [...ادامه]

‌اجازه انتقال مالكيت اراضي محدوده مركز پرورش مرغ لاين بابل و اراضي مركز مرغ اجداد خاصبان تبريز به شركت سهامي‌طيور كشور توسط وزارت جهاد سازندگي 1375.07.23 ـ .101665ت14073ك ـ 1375.08.22 ـ [...ادامه]

‌بلامانع بودن ورود و ترخيص كالاها به شرح فهرست پيوست 1375.07.28 ـ .104491ت17450ه ـ 1375.09.17 ـ [...ادامه]

‌اعطاي نشان دولتي درجه سوم خدمت به آقاي احمد صادق بناب 1375.07.28 ـ .106927ت17421ك ـ 1375.09.21 ـ [...ادامه]

‌اعطاي نشان دولتي درجه سوم سازندگي به آقاي بهلول اميري 1375.07.28 ـ .106932ت17422ك ـ 1375.09.21 ـ [...ادامه]

‌اجازه خارج نموده سه قطعه فرش از كشور جهت شركت در نمايشگاه فرش ايران در شهر وين اتريش و اعاده مجدد آن به كشور 1375.08.02 ـ .8052ت17272ه ـ 1375.08.06 ـ [...ادامه]

‌اجازه واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت شركتهاي پتروشيمي آبادان، پتروشيمي فارابي و كرين‌ايران از طريق عرضه در‌بورس اوراق بهادار به وزارت نفت 1375.08.02 ـ .6888ت15489ه ـ 1375.08.07 ـ [...ادامه]

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ هشتصد و سي ميليون ريال به منظور تملك عرصه و اعيان در "‌خانه آصف" واقع در استانداري‌كردستان 1375.08.02 ـ .30599ت17298ه ـ 1375.08.08 ـ [...ادامه]

‌اجازه تأسيس شركت در كشور تاجيكستان ‌شهر دوشنبه) به صندوق قرض‌الحسنه حمايت از فرصتهاي شغلي 1375.08.02 ـ .8614ت17299ه ـ 1375.08.08 ـ [...ادامه]

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ پنج ميليارد و چهارصد و پنجاه ميليون و نهصد و يك هزار و چهارصد و پنجاه و دو ريال جهت‌تأديه طلب كارخانه قند دزفول به شرکت سهامي قند و شكر كشور 1375.08.02 ـ .30655ت17267ه ـ 1375.08.08 ـ [...ادامه]

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يك ميليارد و يكصد و ده ميليون ريال جهت تكميل طرح‌هاي نيمه تمام به وزارت صنايع 1375.08.02 ـ .31738ت17305ه ـ 1375.08.08 ـ [...ادامه]

‌تكليف وزارت امور اقتصادي و دارايي در خصوص در اختيار قراردادن اعتبار مربوط به قسمت چهارم قانون بودجه سال 1375‌كل كشور به وزارتين اطلاعات و كشور 1375.08.06 ـ .7672ت17260ه ـ 1375.08.08 ـ [...ادامه]

‌تأمين اعتبار و افزودن مبلغ پانصد ميليون ريال به منظور رفع مشكلات بنياد امور بيماريهاي خاص ‌خيريه) به سرجمع اعتبار‌نهاد رياست جمهوري 1375.08.06 ـ .30695ت17244ه ـ 1375.08.08 ـ [...ادامه]

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ پانصد ميليون ريال به منظور تأمين هزينه‌هاي رسيدگي به امور مساجد كشور به سازمان تبليغات‌اسلامي 1375.08.06 ـ .30813ت17243ه ـ 1375.08.08 ـ [...ادامه]

‌اجازه مشاركت به شركت اينترنشنال سب مقيم فرانسه در شركت ايران سب ‌خصوصي) 1375.08.06 ـ .7920ت17259ه ـ 1375.08.08 ـ [...ادامه]

‌اجازه واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت شركتهاي تسيس و شيندلر از طريق مزايده به وزارت مسكن و شهرسازي 1375.08.06 ـ .8616ت17088ه ـ 1375.08.08 ـ [...ادامه]

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ پانصد ميليون ريال به ازاي درآمدهاي واريز به حساب درآمد عمومي كشور به وزارت تعاون‌جهت تكميل طرح‌هاي نيمه تمام 1375.08.06 ـ .31364ت17305ه ـ 1375.08.08 ـ 66 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.8.6 بنا [...ادامه]

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ پانصد ميليون ريال براي چاپ و تكثير نشريات علمي معتبر منتشر شده و توزيع آن به آموزش‌عالي 1375.08.06 ـ .31317ت17302ه ـ 1375.08.08 ـ 66 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.8.6 بنا [...ادامه]

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ بيست ميليون ريال جهت تأمين هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده به سازمان حفاظت محيط زيست 1375.08.06 ـ .31339ت17300ه ـ 1375.08.08 ـ 67 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.8.6 بنا [...ادامه]

‌اصلاح بند (2) تصويب‌نامه اجازه استفاده از تسهيلات اعتباري تبصره (3) قانون بودجه سال 1374 كل كشور به ميزان دو‌ميليارد ريال توسط دانشگاه شهيد عراقي طالقان در طرح تأسيس دانشگاه در استان تهران 1375.08.06 ـ .31818ت16429ه ـ 1375.08.08 ـ 67 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.8.6 تصويب [...ادامه]

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ سيصد و هفتاد ميليون ريال جهت تكميل تجهيزات ساختمان فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري‌اسلامي ايران به فرهنگستان مزبور 1375.08.06 ـ .31338ت17301ه ـ 1375.08.15 ـ 67 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.8.6 بنا [...ادامه]

‌اجازه ايجاد پستهاي سازماني در دانشگاه‌هاي دامغان، زنجان، بين‌المللي امام خميني (‌ره) اردبيل و سازمان آموزش و پرورش‌استثنايي كشور 1375.08.06 ـ .101660ت17131ك ـ 1375.08.22 ـ 70 اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت [...ادامه]

‌اجازه استفاده از خدمات افرادي در سازمان هواشناسي كشور، سازمان هواپيمايي كشور و فرودگاه بين‌المللي امام خميني (‌ره) 1375.08.06 ـ .101661ت17105ك ـ 1375.08.22 ـ 70 اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت [...ادامه]

‌اجازه استفاده از خدمات چند نفر به وزارت فرهنگ و آموزش عالي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، نيرو، صنايع و مسكن و‌شهرسازي 1375.08.06 ـ .101662ت16694ك ـ 1375.08.22 ـ 71 ‌اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت [...ادامه]

‌اجازه ايجاد جمعاً 473 پست سازماني در سازمان بازرسي كل كشور، سازمان ميراث فرهنگي، دبيرخانه شوراي عالي هماهنگي‌ترافيك شهرهاي كشور، بخشداري اطاق ور در استان گيلان و اداره كل اوقاف و امور خيريه به استان قم 1375.08.06 ـ .101663ت1602ك ـ 1375.08.22 ـ 72 ‌اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت [...ادامه]

‌اجازه استفاده از خدمات افراد در نهاد رياست جمهوري و شوراي عالي انقلاب فرهنگي 1375.08.06 ـ .101805ت17147ك ـ 1375.08.23 ـ 72 اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت [...ادامه]

‌اجازه فروش ساختمان متعلق به اداره كل اقتصادي و دارايي استان خوزستان به بانك ملي ايران به وزارت امور اقتصادي و دارايي 1375.08.07 ـ .101664ت17099ك ـ 1375.08.22 ـ 73 ‌اكثريت وزراي عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت [...ادامه]

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يكصد و پنجاه ريال به دبيرخانه شوراي عالي، آموزش فني و حرفه‌اي 1375.08.09 ـ .31188ت17312ه ـ 1375.08.22 ـ 76 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.8.9 بنا [...ادامه]

‌اعطاي نشان دولتي درجه سوم سازندگي به آقاي محمدحسين مقيمي 1375.08.09 ـ .106480ت17427ك ـ 1375.09.21 ـ 76 ‌اكثريت وزراي عضو كميسيون ارزيابي و تصويب [...ادامه]

‌اعطاي نشان دولتي درجه سوم مهر به خانم فاطمه نوري‌زاد 1375.08.09 ـ .106928ت17423ك ـ 1375.09.21 ـ 76 ‌اكثريت وزراي عضو كميسيون ارزيابي و تصويب [...ادامه]

‌اعطاي نشان دولتي درجه سوم به خانم منيژه جمشيدي‌فرد 1375.08.09 ـ .106929ت17424ك ـ 1375.09.21 ـ 77 ‌اكثريت وزراي عضو كميسيون ارزيابي و تصويب [...ادامه]

‌اعطاي نشان دولتي درجه سوم ايثار به خانم مهناز دارابي 1375.08.09 ـ .106930ت17425ك ـ 1375.09.21 ـ 77 ‌اكثريت وزراي عضو كميسيون ارزيابي و تصويب [...ادامه]

‌اعطاي نشان دولتي درجه سوم خدمت به خانم شفيقه رهيده 1375.08.09 ـ .106931ت17426ك ـ 1375.09.21 ـ 77 ‌اكثريت وزراي عضو كميسيون ارزيابي و تصويب [...ادامه]

‌اعطاي نشان دولتي درجه دوم خدمت به آقاي سيد ابوالفضل فاطمي‌زاده 1375.08.09 ـ .ت1769ك125530.20 ـ 1375.11.29 ـ 78 ‌اكثريت وزراي عضو كميسيون ارزيابي و تصويب [...ادامه]