عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :15037
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1375/07/24
  • شماره ابلاغ :7516/ت16117ه
  • تاریخ ابلاغ :1375/7/11
  • تعداد مواد:10
  • دستگاه مجری:[وزارت صنايع][وزارت نيرو][وزارت نفت][وزارت معادن و فلزات ][سازمان برنامه و بودجه کشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران مورخ 1375/6/28

‌آيين‌نامه اجرايي رديف ( 1) بند "‌و" تبصره ( 19) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري‌اسلامي ايران

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.6.28 بنا به پيشنهاد كميته موضوع رديف 1) بند ‌و) تبصره 19) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و‌فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1373 ـ ‌موضوع نامه شماره 7461.100 مورخ 1374.10.13 وزارت نيرو) و به استناد رديف 1) بند يادشده،‌آيين‌نامه اجرايي رديف مذكور را به شرح زير تصويب نمود:

‌ماده 1 ـ در اين آيين‌نامه واژه‌هاي زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روندـ [...ادامه]

‌ماده 2 ـ كليه تجهيزات به سه گروه به شرح زير تقسيم مي‌شوندـ ‌الف [...ادامه]

‌ماده 3 ـ سيستمهاي مصرف‌كننده برقـ فرآيندهاي مصرف‌كننده برق و سيستمهاي صنعتي، عمومي و خدماتي [...ادامه]

‌ماده 4 ـ وزارت نيرو موظف است با استفاده از تجربه‌ها و نظرات مؤسسه استاندارد و [...ادامه]

‌ماده 5 ـ وزارت نفت موظف است با استفاده از تجربه‌ها و نظرات مؤسسات استاندارد و [...ادامه]

‌ماده 6 ـ وزارتخانه‌هاي نيرو و نفت موظفند با توجه به الويت تجهيزات و سيستم‌هاي كه [...ادامه]

‌ماده 7 ـ كميته موظف است تا پايان تصويب معيارها و مشخصات فني تمام تجهيزات و [...ادامه]

‌ماده 8 ـ مؤسسه استاندارد و تحققات صنعتي ايران موظف است، نسبت به شرح مصوبات كميته [...ادامه]

‌ماده 9 ـ مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران موظف است با همكاري وزارتخانه‌هاي نيرو و [...ادامه]

‌ماده 10 ـ كليه توليدكنندگان و واردكنندگان تجهيزات و سيستم‌هاي موضوع اين آيين‌نامه، ملزم به رعايت [...ادامه]

[امضاء] حسن حبيبي ـ معاون اول رييس جمهور [...ادامه]

روابــــط صریـــــــــح