عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :15150
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1375/12/12
  • شماره ابلاغ :20/125773
  • تاریخ ابلاغ :1375/11/30
  • دستگاه مجری:[وزارت کشور][وزارت بازرگاني][وزارت امور اقتصادي و دارايي][وزارت صنايع][گمرک جمهوري اسلامي ايران]
مصوبه‌‌ ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار مورخ 1375/8/20

‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در خصوص ‌نحوه صدور سند ترخيص خودروهاي واگذارشده

‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به‌استناد تصويب‌نامه شماره .40214ت287ه مورخ 1373.7.23 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.
‌در جلسه مورخ 1375.8.20 ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار، نحوه صدور سند ترخيص خودروهاي واگذار شده مصوبه مطرح شماره 4466 ـ .74م مورخ1374.7.2 مطرح و به شرح زير به تصويب رسيد-
‌گمرك جمهوري اسلامي ايران موظف است مشخصات كامل اتومبيل‌هاي موضوع مصوبه فوق‌الذكر را به تفكيك به كميته فروش ارائه نمايد سپس بر اساس فرم‌واگذاري كه توسط نماينده ستاد در كميته فروش تنظيم و امضا مي‌شود نسبت به تحويل و تحول خودروهاي مزبور به هر يك از اشخاص يا دستگاه‌هاي خريدار‌مندرج در فرم واگذاري اقدام نمايد.
‌شماره‌گذاري خودروها به نام شخص يا دستگاه خريدار بر اساس فرم واگذاري و صورتمجلس تحويل و تحول مذكور صورت خواهد گرفت.