جستجوی پیشرفته
تنظیمات جستجو
 
متن بخش جاری |  متن کامل  | ثبت نظر
اطلاعات شناسنامه ای نمایش شناسنامه
6650 شماره انتشار در روزنامه رسمي
1346/9/29  تاريخ انتشار در روزنامه رسمي
45026 شماره دستور اجرا
1346/9/16  تاريخ دستور اجرا
[وزارت كار و امور اجتماعي]
دستگاه مجري
1 تعداد مواد
مقاوله نامه ضميمه شامل 21 ماده مي باشد. يادداشت:
1338/9/24 تاريخ تصويب
مجلس سنا مرجع تصويب
توضيحات تصويب
1346/8/28 تاريخ تصويب
مجلس شوراي ملي مرجع تصويب
توضيحات تصويب
   

 
‌ماده واحده ـ الحاق دولت شاهنشاهي ايران به مقاوله‌نامه بين‌المللي شماره 106 راجع به تعطيل هفتگي در مؤسسات اداري و بازرگاني كه [...ادامه]  
[امضاء] ‌قانون بالا مشتمل بر يك ماده و سه تبصره و مقاوله‌نامه ضميمه آن كه در تاريخ روز [...ادامه]  
‌مقاوله‌نامه 106 ـ ‌مقاوله‌نامه مربوط به تعطيل هفتگي در مؤسسات اداري و بازرگاني ‌كنفرانس عمومي سازمان بين‌المللي كار كه بنا به دعوت هيأت‌مديره دفتر بين‌المللي كار چهلمين دوره اجلاسيه خود را در تاريخ [...ادامه]  
روابط صر یــح