بازه زمانی از تاریــــــخ: تا تاریــــــخ: مرتب‌سازی تاریخ تصویب تعداد در صفـــــحه
جستجو در عنـــــــــــــوان: جستجو در متـــــــــــــــــــن: جستجو در موضوعات:
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:6650
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1346/9/29
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت كار و امور اجتماعي]
  • یادداشت:مقاوله نامه ضميمه شامل 21 ماده مي باشد.
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1338/9/24
مصوبه‌‌ شماره 9999-11111 مجلس شوراي ملي در تاریخ 1346/8/28

‌قانون الحاق دولت شاهنشاهي ايران به مقاوله‌نامه بين‌المللي شماره 106 راجع به تعطيل هفتگي در مؤسسات اداري و‌بازرگاني