عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 9999-11111 در تاریخ 1346/8/28

‌مقاوله‌نامه 106 ـ ‌مقاوله‌نامه مربوط به تعطيل هفتگي در مؤسسات اداري و بازرگاني

‌كنفرانس عمومي سازمان بين‌المللي كار كه بنا به دعوت هيأت‌مديره دفتر بين‌المللي كار چهلمين دوره اجلاسيه خود را در تاريخ 5 ژوئن 1957 در ژنو ‌تشكيل داده پس از اخذ تصميم به پذيرش پيشنهادات واصله مبني بر تعطيل هفتگي در مؤسسات اداري و بازرگاني كه پنجمين موضوع دستور جلسه‌مي‌باشد و تصميم بر اين كه پيشنهادات مزبور بايستي به صورت يك مقاوله‌نامه بين‌المللي درآيد.
‌در تاريخ 26 ژوئن سال 1957 مقاوله‌نامه ذيل را كه به عنوان مقاوله‌نامه تعطيل هفتگي (‌مؤسسات اداري و بازرگاني) 1957 ناميده خواهد شد تصويب‌مي‌نمايد.

‌ماده 1 ـ مقررات اين مقاوله‌نامه در صورتي كه توسط مقامات رسمي مأمور تعيين دستمزد يا [...ادامه]

‌ماده 2ـ اين مقاوله‌نامه كليه كاركنان منجمله كارآموزان بنگاه‌ها و تأسيسات و ادارات نامبرده زير اعم [...ادامه]

‌ماده 3 ـ اين مقاوله‌نامه در ضمن شامل كاركنان مؤسساتي به شرح زير خواهد بود كه دولت‌هاي [...ادامه]

‌ماده 4 ـ 1 ـ در صورت لزوم ترتيبات مناسبي بايد اتخاذ شود كه حد فاصل [...ادامه]

‌ماده 5 ـ در هر كشور مقام صلاحيتدار يا اداره مربوطه مي‌تواند مؤسسات و اشخاص نامبرده زير [...ادامه]

‌ماده 6 ـ 1 ـ با توجه به مستثنيات مقرر در مواد بعدي كليه اشخاصي كه [...ادامه]

‌ماده 7 ـ 1 ـ هرگاه نوع كار يا نوع خدماتي كه مؤسسه معين انجام مي‌دهد [...ادامه]

‌ماده 8 ـ 1 ـ در هر كشور به وسيله مقام صلاحيتدار مربوطه يا به هر [...ادامه]

‌ماده 9 ـ در صورتي كه تعيين و تنظيم دستمزد به موجب قوانين ملي مقرر شده يا [...ادامه]

‌ماده 10 ـ 1 ـ بايد بر حسب اقتضاء وسائلي برانگيخته شود كه صحت اجراي قوانين [...ادامه]

‌ماده 11 ـ هر عضو سازمان كه به اين مقاوله‌نامه ملحق مي‌گردد طي گزارش‌هاي ساليانه خود كه [...ادامه]

‌ماده 12 ـ هيچيك از مقررات اين مقاوله‌نامه در قانون با حكم يا سنت يا توافقي [...ادامه]

‌ماده 13 ـ اجراي مقررات اين مقاوله‌نامه ممكن است در هر كشور هنگام ظهور جنگ يا بروز [...ادامه]

‌ماده 14 ـ الحاق رسمي دول عضو به اين مقاوله‌نامه جهت ثبت به مدير كل دفتر بين‌المللي [...ادامه]

‌ماده 15 ـ 1 ـ اين مقاوله‌نامه فقط براي كشورهايي لازم‌الاجراء خواهدبود كه الحاق آنان توسط مدير [...ادامه]

‌ماده 16 ـ 1 ـ هر كشور عضو كه به اين مقاوله‌نامه ملحق شده باشد مي‌تواند [...ادامه]

‌ماده 17 ـ 1 ـ مدير كل دفتر بين‌المللي كار ثبت كليه اسناد الحاقي و الغايي [...ادامه]

‌ماده 18 ـ مدير كل دفتر بين‌المللي كار اطلاعات كاملي در خصوص اسناد الحاقي و الغايي كه [...ادامه]

‌ماده 19 ـ هيأت‌مديره دفتر بين‌المللي كار هر موقع كه مقتضي بداند گزارشي در خصوص چگونگي [...ادامه]

‌ماده 20 ـ 1 ـ هرگاه در نتيجه تجديد نظر كلي يا جزئي اين مقاوله‌نامه كنفرانس [...ادامه]

‌ماده 21 ـ متن انگليسي و فرانسه اين مقاوله‌نامه هر دو متساوياً معتبر است.

[امضاء] متن فوق متن اصلي مقاوله‌نامه‌اي است كه كنفرانس عمومي سازمان بين‌المللي كار [...ادامه]