عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 9999-11111 در تاریخ 1346/8/28

‌ماده واحده ـ

الحاق دولت شاهنشاهي ايران به مقاوله‌نامه بين‌المللي شماره 106 راجع به تعطيل هفتگي در مؤسسات اداري و بازرگاني كه مشتمل‌بر 21 ماده و ضميمه اين قانون است تصويب مي‌گردد.
‌تبصره 1 ـ آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون با توجه به اصول مقرر در مقاوله‌نامه و مقتضيات كشور ضمن تعيين نحوه استفاده كاركنان مؤسسات‌مذكور در ماده 3 مقاوله‌نامه از طرف وزارت كار و دادگستري تهيه و پس از تصويب هيأت‌وزيران به موقع اجراء گذارده خواهد شد.
‌تبصره 2 ـ اشخاصي كه برخلاف مقررات مقاوله‌نامه و آيين‌نامه‌هاي مذكور در تبصره يك رفتار نمايند براي هر بار تخلف به جريمه نقدي از يك‌هزار ريال تا ده هزار ريال محكوم خواهند شد.
‌تبصره 3 ـ وزارتين كار و دادگستري مأمور اجراي اين قانون خواهندبود.