عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:7980
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1351/3/29
  • تعداد مواد:5
مصوبه‌‌ مجلس سنا‌ ـ كميسيون دارائي در تاریخ 1351/1/26
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1351/2/16

‌آيين‌نامه تشخيص اوراق زائد و ترتيب امحاء آنها