عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1319/4/2

‌باب چهارم ـ امور راجع به امين

‌ماده 103 ـ علاوه بر مواردي كه مطابق قانون مدني تعيين امين مي‌شود در موارد زير نيز [...ادامه]

‌ماده 104 ـ كسي كه در اثر كبر سن يا بيماري و امثال آن از اداره تمام [...ادامه]

‌ماده 105 ـ تعيين امين براي جنين در دادگاه شهرستاني به عمل مي‌آيد كه مادر جنين [...ادامه]

‌ماده 106 ـ ساير امور مربوطه به امين با دادگاهي است كه امين را تعيين كرده [...ادامه]

‌ماده 107 ـ در مورد جنين دادستان و اقرباي جنين و در مورد مصارف عمومي دادستان [...ادامه]

‌ماده 108 ـ دادستان مي‌تواند اشخاصي را كه براي سمت امانت مناسب باشند به دادگاه معرفي [...ادامه]

‌ماده 109 ـ مادر جنين در صورت داشتن صلاحيت بر ديگران مقدم است و در صورت [...ادامه]

‌ماده 110 ـ در غير مورد جنين پدر و جد و مادر و اولاد و زن [...ادامه]

‌ماده 111 ـ دادگاه مي‌تواند علاوه بر امين يك يا چند نفر را به عنوان ناظر [...ادامه]

‌ماده 112 ـ صورت تعدد امين و ناظر دادگاه بايد حدود اختيارات آنها را معين نمايد [...ادامه]

‌ماده 113 ـ حفظ و نظارت اموال در مواردي كه محتاج به تعيين امين است مادام [...ادامه]

‌ماده 114 ـ در خارج ايران مأمورين كنسولي ايران حق دارند براي اداره اموال ايرانيان كه [...ادامه]

‌ماده 115 ـ وظايف و اختياراتي كه به موجب قانون و نظامات مربوطه در مورد دخالت دادستانها [...ادامه]

‌ماده 116 ـ اگر در عهود و قراردادهاي منعقده بين دولت ايران و دولتي كه مأمور كنسولي [...ادامه]

‌ماده 117 ـ اشخاصي كه نبايد به قيمومت منصوب شوند به سمت امين معين نخواهند [...ادامه]

‌ماده 118 ـ كسي كه به عنوان عجز از اداره اموال براي او امين معين شده اگر [...ادامه]

‌ماده 119 ـ مقررات راجع به وظائف و اختيارات و مسئوليت قيم شامل امين غائب و جنين [...ادامه]

‌ماده 120 ـ سمت اميني كه براي جنين معين شده است پس از تولد طفل زائل مي‌شود [...ادامه]

‌ماده 121 ـ مقررات راجع به عزل قيم نسبت به امين هم جاري است.

‌ماده 122 ـ اميني كه براي اداره اموال مربوطه به مصارف عمومي تعيين مي‌شود بايد به [...ادامه]

‌ماده 123 ـ اميني كه براي اداره اموال عاجز معين مي‌شود به منزله وكيل عاجز است [...ادامه]

‌ماده 124 ـ امين بايد در ظرف سه روز پس از ابلاغ با رعايت مدت مسافت [...ادامه]

‌ماده 125 ـ هزينه حفظ و اداره اموالي كه براي آن امين معين شده است از اموال [...ادامه]