عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15049
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/08/8
مصوبه‌‌ شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تاریخ 1375/7/10

نامگذاري روزها و هفته‌هاي خاص

(‌مصوب سيصد و هشتادو دومين جلسه مورخ 75.7.10 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
‌روزها و هفته‌هاي خاص كه از طرف شوراي فرهنگ عمومي پيشنهاد شده بود بررسي شد و به شرح جدول پيوست به تصويب رسيد و مقرر شد: