عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

ب ـ

روزها و ايام ديگر مانند روز جهاني قدس و هفته وحدت و دهه فجر و غيره را نيز بررسي و پيشنهاد خود را تا جلسه آينده به شوراي عالي ارائه‌دهند.