عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌جدول نامگذاري روزها و هفته‌هاي خاص‌رديف عنوان پيشنهادي جديد دستگاه پيشنهاد دهنده زمان 
پيشنهادي 
1 روز معلم وزارت آموزش و پرورش دوازدهم 
ارديبهشت 
2 روز ميراث فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي بيست و نهم 
ارديبهشت  و اسناد ملي
    
3 روز جهاني صنايع دستي وزارت صنايع سازمان صنايع دستي بيست خرداد 
4 روز زن شوراي فرهنگي اجتماعي زنان بيست جمادي 
الثاني 
5 روز كتاب و كتابخواني معاونت فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بيست و چهارم 
آبان 
6 روز امور تربيتي وزارت آموزش و پرورش هشتم اسفند
7 روز جهاني آب وزارت نيرو دوم فروردين 
8 روز پرستار و بهورز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي پنجم جمادي 
الاولي 
9 روز ارتباطات وزارت پست، تلگراف و تلفن و خبرگزاري بيست و هفتم 
  جمهوري اسلامي ايران
ارديبهشت   
10 روز قوه قضاييه وزارت دادگستري هفتم تير
11 روز تأمين اجتماعي سازمان تأمين اجتماعي بيست و پنجم 
تير
12 روز اهداي خون وزارت بهداشت ،‌درمان و آموزش پزشكي نهم مرداد
13 روز تعاون وزارت تعاون سيزدهم 
شهريور
14 روز جهاني پست وزارت پست و تلگراف و تلفن هفدهم مهر 
15 روز جهاني هواپيمايي وزارت راه و ترابري شانزدهم آذر 
16 روز احسان و نيكوكاري كميته امداد امام خميني (‌ره) چهاردهم 
اسفند
17 هفته دولت ـــــــــــــــ هشتم 
شهريور
18 روز كاروكارگر وزارت كار و امور اجتماعي يازدهم 
ارديبهشت 
19 روز بهره وري وزارت صنايع اول خرداد
20 روز جهاد سازندگي وزارت جهاد سازندگي بيست و هفتم 
خرداد
21 روز جهاد استاندارد وزارت صنايع بيست و دوم 
مهر
22 روز كشاورزي وزارت كشاورزي اول دي 
23 روز جانباز بنياد مستضعفان و جانبازان چهارم شعبان
24 روز ارتش جمهوري اسلامي  اين ايام از طرف ستاد كل نيروهاي مسلح   
ايران و نيروي زميني طبق نامه شماره .218‌ذ مورخ 72.7.1 مورد 
    تأييد حضرت امام خميني و حضرت آيت الله 
    خامنه‌اي مي‌باشد
25 روز پاسدار   سوم شعبان 
26 روز مقاومت و پيروزي   سوم خرداد 
27 روز نيروي انتظامي   بيست و هفتم 
تير
28 هفته دفاع مقدس   سي و يكم 
شهريور
29 روز بسيج مستضعفين   پنجم آذر
30 روز نيروي هوايي ارتش    نوزدهم بهمن 
جمهوري اسلامي ايران
31 روز مبارزه با استكبار جهان مصوب مجلس شوراي اسلامي سيزدهم آبان 
32 روز مجلس مورد تأييد شوراي نگهبان يازدهم آذر