عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌الف ـ

شوراي فرهنگ عمومي از اين به بعد هفته خاص نپذيرد و پيشنهادهاي جديد براي روزهاي خاص را بررسي كند و سپس براي تصويب به شوراي‌عالي ارائه شود.