عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15115
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/10/29
  • تعداد مواد:4
  • دستگاه مجری:[وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/10/2

تصويب نامه در خصوص ‌تعيين ميزان حق بيمه سرانه خدمات درماني و تعرفه‌ خدمات تشخيصي و درماني

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.10.2 بنا به پيشنهاد شماره 8692 مورخ 1375.8.16 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييد شوراي عالي بيمه‌خدمات درماني كشور و به استناد مواد( 8) و( 9) قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور ـ مصوب 1373 ـ تصويب نمود:


روابــــط صریـــــــــح