عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

1 ـ

ميزان حق بيمه سرانه خدمات درماني در سال 1376 پنج‌هزار و ششصد 5600) ريال تعيين مي‌شود.