عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

4 ـ

مفاد قسمتهاي "‌الف، ب و ث" بند 2) و بند 3) اين تصويب‌نامه در مورد كليه بيمارستانها مراكز بهداشتي، درماني و تشخيصي اعم از خصوصي و دولتي و‌پزشكان كشور لازم‌الاجراست.