عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

2 ـ

تعرفه‌هاي خدمات تشخيصي و درماني در سال 1376 به شرح زير تعيين مي‌شود-
‌الف ـ ويزيت پزشكان-
‌ويزيت پزشكان عمومي 3000
‌ويزيت پزشكان متخصص 4500
‌ويزيت پزشكان استاديار 5000
‌ويزيت پزشكان دانشيار 5500
‌ويزيت پزشكان استاد 6500
ب ـ خدمات بيمارستاني-
‌ضريب تعرفه داخلي 520
‌ضريب تعرفه بيهوشي 5200
‌ضريب تعرفه جراحي با نسبتهاي كتاب جديد 9750
پ ـ هزينه اقامت ‌هتلينگ) در بيمارستانهاي بخش دولتي-
‌بيمارستان درجه 1 47.500 ريال
‌بيمارستان درجه 2 38.000 ريال
‌بيمارستان درجه 3 28.500 ريال
‌بيمارستان درجه 4 22.700 ريال
ت ـ حداكثر هزينه اقامت ‌هتلينگ) در بيمارستانهاي بخش خصوصي-
‌بيمارستان درجه 1 78.000 ريال
‌بيمارستان درجه 2 63.000 ريال
‌بيمارستان درجه 3 47.000 ريال
‌بيمارستان درجه 4 37.500 ريال
‌در صورت مراجعه شخصي بيمه شده به بيمارستانهاي بخش خصوصي، پرداخت مابه‌التفاوت هزينه اقامت ‌هتلينگ) بخش دولتي و خصوصي بر عهده بيمار‌بيمه شده است.
ث ـ به مجموع تعرفه‌هاي خدمات آزمايشگاهي بيست و پنج درصد 25%) و به مجموع تعرفه‌هاي خدمات راديولوژي سي و پنج درصد 35%) از مأخذ‌تعرفه‌هاي مصوب ابلاغي اضافه مي‌شود.