عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:5772
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1343/09/18
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت بهداري]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1343/2/29
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس سنا در تاریخ 1343/7/22

قانون راجع به اجازه استخدام بيست نفر كمك پرستار ـ آشپز ـ سرايدار انباردار جهت آسايشگاه مسلولين تبريز و‌ساير مؤسسات بهداري آذربايجان شرقي