عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 در تاریخ 1343/7/22

‌ماده واحده ـ

وزارت بهداري مجاز است براي رفع احتياجات استخدامي آسايشگاه مسلولين تبريز و ساير مؤسسات بهداري آذربايجان شرقي تعداد بيست نفر كمك پرستار ـ آشپز ـ سرايدار ـ انباردار در صورت وجود اعتبار استخدام نمايد.
‌ماده واحده فوق كه لايحه آن طبق ماده واحده مصوب 20 آذر ماه 1342 تقديم شده تصويب مي‌شود.


روابــــط صریـــــــــح