عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 در تاریخ 1343/7/22

[امضاء]

قانون بالا مشتمل بر يك ماده در جلسه روز سه شنبه بيست ونهم ارديبهشت ‌ماه يكهزار و سيصد و چهل و سه به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
‌رييس مجلس شوراي ملي ـ مهندس عبدالله رياضي
‌قانون بالا در جلسه روز چهارشنبه 1343/7/22به تصويب مجلس سنا رسيده است.