عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
نظریه‌‌ شماره 7/4314 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين مورخ 1375/7/25

ـ نظريّه 4314/7 ـ 1375/7/25 اداره كل حقوقي قوّه ‏قضائيه


روابــــط صریـــــــــح