عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

سؤال

مستأجر اجاره نامه داراي شغلي است که اخيرا شهرداري آن را از مشاغل مزاحم دانسته است و تکليف تغيير شغل به وي شده است موجر حق تغيير شغل نداده و با تغيير آن نيز موافق نيست. چنانچه مستأجر ناگزير از تغيير شغل شود آيا تغيير شغل از موجبات تخليه است يا خير؟