جستجوی پیشرفته
تنظیمات جستجو
 
متن بخش جاری |  متن کامل  | ثبت نظر
اطلاعات شناسنامه ای نمایش شناسنامه
16480 شماره انتشار در روزنامه رسمي
1380/7/4  تاريخ انتشار در روزنامه رسمي
[سازمان تامين اجتماعي]
دستگاه مجري
4 تعداد مواد
28637/ت23043هـ
شماره نامه ارسال مصوبه
1380/6/20 تاريخ نامه مرجع ارسال مصوبه
شماره مصوبه
1380/6/14 تاريخ تصويب
هيئت وزيران مرجع تصويب
   

    هيأت وزيران در جلسه مورخ 14/6/1380 بنا به پيشنهاد شماره 28608/52 مورخ 17/3/1379 سازمان تأمين اجتماعي و به استناد تبصره الحاقي به لايحه قانوني اصلاح ماده (5) قانون تأمين اجتماعي ـ مصوب 1378 ـ آيين نامه نرخ و مأخذه حق بيمه حوادث ناشي از كار اتباع كشورهاي ملحق شده به مقاوله نامه شماره (19) سازمان بين المللي كار را به شرح زير تصويب نمود:
 
ماده 1 ـ كليه اتباع كشورهاي ملحق شده به مقاوله نامه شماره (19) سازمان بين المللي كار كه طبق قوانين و مقررات [...ادامه]  
ماده 2 ـ در صورت وقوع حادثه ناشي از كار، كارفرما مكلف است اقدامات اوليه را براي جلوگيري از تشديد وضوع [...ادامه]  
ماده 3 ـ كارفرماياني كه اتباع كشورهاي موضوع ماده يك اين آيين را به كار مي گمارند مكلفند به نامنويسي كارمندان ياد [...ادامه]  
ماده 4 ـ نرخ حق بيمه مشمولان اين آيين نامه سه درصد حقوق و مزاياي پرداخت شده به آنان كه هر ماه [...ادامه]  
[امضاء]معاون اول رييس جمهور ـ محمد رضا عارف