عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1380/1/1

ماده 4 ـ

نرخ حق بيمه مشمولان اين آيين نامه سه درصد حقوق و مزاياي پرداخت شده به آنان كه هر ماه توسط كارفرما از حقوق و مزاياي تبعه بيگانه كسر و به سازمان پرداخت مي شود.