عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1380/1/1

ماده 1 ـ

كليه اتباع كشورهاي ملحق شده به مقاوله نامه شماره (19) سازمان بين المللي كار كه طبق قوانين و مقررات در ايران به كار اشتغال دارند در مقابل حوادث ناشي از كار تخت حمايت هاي زير قرار مي گيرند.
الف ـ خدمات درماني تا بهبود حادثه ديده.
ب ـ غرامت دستمزد.
پ ـ غرامت نقص عضو.
ت ـ از كار افتادگي جزيي.
ث ـ از كار افتادگي كلي ناشي از كار.
ج ـ فوت در اثر حادثه ناشي از كار.
تبصره ـ وزارتخانه هاي امور خارجه و كار و امور اجتماعي مكلفند كشورهاي ملحق شده به مقاوله نامه شماره (19) سازمان بين المللي كار را به سازمان تأمين اجتماعي ـ كه از اين پس در اين آيين نامه سازمان ناميده مي شود ـ معرفي نمايند.