عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1380/1/1

ماده 2 ـ

در صورت وقوع حادثه ناشي از كار، كارفرما مكلف است اقدامات اوليه را براي جلوگيري از تشديد وضوع حادثه بديده به عمل آورده و مراتب را ظرف سه روز اداري به صورت كتبي به اطلاع سازمان برساند. در صورتي كه كارفرما بابت اقدامات اوليه متحمل هزينه اي شده باشد سازمان هزينه هاي ياد شده را طبق تعرفه هاي جاري خود پرداخت مي نمايد.
تبصره ـ در صورتي كه ثابت شود وقوع حادثه ناشي از كار دراثر عدم رعايت مقررات حفاظت فني و بروز بيماري ناشي از عدم رعايت مقررات بهداشتي و احتياطي لازم از طرف كارفرما يا نمايندگان كارفرما بوده است سازمان هزينه هاي مربوط به معالجه، غرامات، مستمري ها و غيره را مي پردازد و طبق ماده (66) قانون تأمين اجتماعي ـ مصوب 1354 ـ هزينه هاي ياد شده را از كارفرما وصول مي نمايند.