عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:16416
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1380/4/21
  • تعداد مواد:5
  • دستگاه مجری:[وزارت دادگستري][وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران][سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1380/4/6

‌اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت قضايي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.4.6 با توجه به نظر رييس محترم مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 3241 هـ . مورخ 1380.2.11‌تصويب نمود:
‌تصويب نامه شمار 28212 ت 20474 هـ مورخ 1379.7.3، موضوع آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت قضايي از كاركنان دولت و پرسنل نيروي مسلح به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه