عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1380/1/1

در ماده(4) عبارت «‌اقرباي مذكور در ماده (1032) قانون مدني» به عبارت «‌اقرباي درجه اول مذكور در ماده (1032) قانون مدني» تغيير مي‌يابد.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه