عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1380/1/1

عبارت «‌و پيگيري اجراي حكم» از قسمت اخير بند(پ) ماده (8) حذف مي‌گردد.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه