عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1380/1/1

عبارت «‌هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي» از ماده (2) حذف و عبارت «‌در مواردي كه شاكي، دستگاه متبوع مستخدم نباشد» بعد از عبارت«‌هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري» اضافه مي‌شود.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه