عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • تعداد مواد:8
مصوبه‌‌ ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در تاریخ 1375/7/22

‌طرح خريد غير تضميني ‌توافقي) محصولات كشاورزي به منظور عرضه تدريجي جهت ايجاد و تعادل و تنظيم بازار و جلوگيري‌از نوسانات شديد قيمت محصولات مذكور

1375.07.22 ـ 7406.20 ـ 1375.07.30 ـ 48
‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به‌استناد تصويب شماره .40214ت 287ه مورخ 73.7.23 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.
‌در جلسه مورخ 75.7.22 ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار، پيشنهاد مشترك شماره 100.2992 مورخ 75.3.23 و 33955 مورخ 75.7.7 وزارتين كشاورزي‌و بازرگاني، موضوع طرح خريد غير تضميني ‌توافقي) محصولات كشاورزي به منظور عرضه تدريجي در مواقع ضروري جهت ايجاد تعادل و تنظيم بازار و‌جلوگيري از نوسانات شديد قيمت محصولات مذكور طرح و به شرح ذيل به تصويب رسيد.


روابــــط صریـــــــــح