عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

4 ـ

كميسيون نظارت بر حسن اجراي طرح مركب از اعضا دستگاه‌هاي اجرايي زير در وزارت بازرگاني تشكيل مي‌گردد.)