عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

7 ـ

دستگاه‌هاي خريدار مكلف به اجراي مصوبات و ارايه اسناد و مدارك به كميسيون و بازپرداخت مبلغ تخصيص يافته حداكثر ظرف مدت يك سال به سازمان‌حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان مي‌باشند.