عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

3 ـ

مجري توزيع، شركت سهامي گسترش خدمات بازرگاني و يا ساير سازمانها و مراكز و دستگاه‌هاي ذيصلاح.